Julkisasiamies: Malleilta ei ole tarpeen vaatia erityisen korkeaa taiteellisuuden tasoa muuntyyppisiin teoksiin verrattuna

3.5.2019

Julkisasiamies antoi 2.5.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C-683/17, jossa vastakkain olivat vaatteita valmistavat yritykset Cofemel ja G-Star Raw CV. Käsiteltävässä asiassa oli kyse mallisuojan soveltamisesta teoksiin samanaikaisesti tekijänoikeuden nojalla annettavan suojan kanssa. Näiden kahden suojajärjestelmän välinen suhde on herättänyt ristiriitoja, mistä johtuen monissa oikeusjärjestyksissä on laadittu säädöksiä, joilla tekijänoikeussuoja varataan malleille, joiden taiteellinen arvo on suuri. Julkisasiamiehen mukaan tietoyhteiskuntadirektiivi on esteenä sille, että malleille annetaan tekijänoikeuden suoja vain edellyttäen, että ne ovat luonteeltaan huomattavan taiteellisia, mikä ylittää muuntyyppisiä teoksia tavanomaisesti koskevat vaatimukset.

G-Star on alankomaalainen vaateyritys, joka myy muun muassa Arc-mallin farkkuja sekä Rowdy-mallin huppareita ja t-paitoja. Cofemel on portugalilainen yritys, joka myy Tiffosi-merkillä erilaisia farkku-, huppari- ja t-paitamalleja. G-Star väitti, että Cofemelin myymät farkkuhousut, hupparit ja t-paidat olivat malliltaan täsmälleen samat tai samankaltaiset kuin sen omat tuotteet. G-Star esitti myös, että sen tuotteet olivat omaperäisiä henkisiä luomuksia ja tällaisina tekijänoikeuden nojalla suojattavia teollisen muotoilun tuloksena syntyneitä teoksia. G-Star nosti Portugalissa alimman oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati, että Cofemel määrätään lopettamaan G-Starin tekijänoikeuksien loukkaaminen.

Asia eteni Lissabonin ylioikeuteen, joka pyysi EUT:ltä ennakkoratkaisua muun muassa siitä, voidaanko malleja suojata tekijänoikeudella vain sillä edellytyksellä, että ne ovat luonteeltaan huomattavan taiteellisia.

Julkisasiamies aloitti tarkastelemalla teoksen käsitettä. Julkisasiamies totesi, että direktiivissä ei itsessään määritellä teoksen käsitettä, vaan kyseessä on unionin oikeuden itsenäinen käsite. Julkisasiamies totesi, että ”tekijänsä henkinen luomus” on tärkein osa teoksen määritelmää. Tästä on kysymys silloin, kun tekijä on teoksen toteutuksessa kyennyt ilmaisemaan luovia kykyjään tekemällä vapaita luovia ratkaisuja. Julkisasiamiehen mukaan tästä seurasi, että tekijänsä henkisen luomuksen kriteeriä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin teoksiin, eikä ole mitään syytä olla soveltamatta tätä kriteeriä malleihin. Julkisasiamies totesi, ettei soveltavan taiteen teoksille voida myöntää eritasoista suojaa niiden taiteellisen arvon mukaan.

Mallidirektiivin 98/71 17 artiklassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan mallit voidaan suojata samanaikaisesti sekä mallioikeudella että tekijänoikeudella. Yhteisömalliasetuksen N:o 6/2002 96 artiklan 2 kohdan mukaan kukin jäsenvaltio määrää tekijänoikeuteen perustuvan suojan laajuuden ja edellytykset sekä vaadittavan omaperäisyyden. Italian, Tšekin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten mukaan kyseisissä säännöksissä annetaan jäsenvaltioille täysi harkintavalta päättää tekijänoikeuden suojan myöntämisessä malleille sovellettavista edellytyksistä. Julkisasiamiehen mukaan tämä harkintavalta on annettu asetuksen johdanto-osan 32 perustelukappaleen mukaan sillä edellytyksellä, että tekijänoikeutta koskeva lainsäädäntö yhdenmukaistetaan unionin tasolla. Julkisasiamies totesi, että koska tämä yhdenmukaistaminen on toteutettu erityisesti tietoyhteiskuntadirektiivillä 2001/29, jäsenvaltioille annettua harkintavaltaa rajoittavat kyseisen direktiivin perusteella niille kuuluvat velvollisuudet.

Julkisasiamies totesi, että mallidirektiiviä ja yhteisömalliasetusta on tulkittava siten, että niissä vahvistetaan samanaikaisesti sovellettavan suojan periaate: soveltavan taiteen teosta ei pidä jättää tekijänoikeuden nojalla annettavan suojan ulkopuolelle pelkästään siitä syystä, että sille voidaan myöntää mallina sui generis ‑suoja. Julkisasiamiehen mukaan tietoyhteiskuntadirektiivi on esteenä sille, että malleille annetaan tekijänoikeuden suoja vain edellyttäen, että ne ovat luonteeltaan huomattavan taiteellisia, mikä ylittää muuntyyppisiä teoksia tavanomaisesti koskevat vaatimukset.

Kun tuomioistuimessa nostettu kanne koskee mallin suojaamista tekijänoikeudella, julkisasiamiehen mukaan tuomioistuimen on otettava huomioon huomioon tekijänoikeuden ja mallioikeuden erityiset tavoitteet sekä eriteltävä, mitä niiden nojalla annettava suoja pitää sisällään, näiden kahden suojajärjestelmän välisen sekaannuksen välttämiseksi.

Ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(AH)