Julkisasiamies: Juustoja koskevien tavaramerkin ”HALLOUMI” ja kuviomerkin ”BBQLOUMI” välillä ei ole sekaannusvaaraa

29.10.2019

Julkisasiamies Juliane Kokott antoi 17.10.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa (C-766/18 P), jossa Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Foundation) valitti Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) päätöksestä koskien sanan BBQLOUMI sisältävän kuviomerkin rekisteröintiä.

Foundation oli suojannut nimityksen HALLOUMI EU-yhteisömerkillä koskien luokkaa 29, ”Juustot”. Bulgarialainen yritys M. J. Dairies EOOD haki juustoja koskevan sanan BBQLOUMI sisältävän kuviomerkin rekisteröintiä EUIPO:lta. Foundation pyrki estämään rekisteröinnin vetoamalla EU:n tavaramerkkiasetuksen (N:o 207/2009, ei voimassa) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sekaannusvaaraan. Väiteosasto hylkäsi Foundationin tekemän väitteen. Myöskään sen hylkäämispäätöksestä tekemä valitus ei menestynyt. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi antamallaan tuomiolla (T-328/17) valituslautakunnan päätöstä koskevan Foundationin kanteen. Unionin yleisen tuomioistuimen – samoin kuin EUIPO:n elinten – ratkaisu perustui olennaisesti tavaramerkki HALLOUMI:n vähäiseen erottamiskykyyn ja siihen, että sekaannusvaaraa suhteessa haettuun tavaramerkkiin ei ollut.

Unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi tullut asia perustui niin ikään Foundationin tekemään valitukseen. Valituksen perusteeksi Foundation vetosi muun muassa yhteisömerkin erityisen erottamiskyvyn tunnustamiseen sekä unionin yleisen tuomioistuimen menettelyyn tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioinnissa ja asian palauttamatta jättämisessä valituslautakunnalle.

Asiakysymyksen eli sekaannusvaaran ja merkin erottamiskyvyn osalta julkisasiamies Kokott katsoi, että Foundationin maantieteellisten yhteisömerkkien erottamiskykyä koskevaa väitettä ei voida ottaa tutkittavaksi, sillä Foundation ei ole unionin työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohdan edellyttämällä tavalla perustellut missä päätelmissä oikeudellisia virheitä voi olla. Kokottin mukaan oli lisäksi kyseenalaista, onko tavaramerkki HALLOUMI tavaramerkkiasetuksen 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki eli yhteismerkki, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää. Myöskään unionin yleinen tuomioistuin ei ole tehnyt sitä koskevia päätelmiä. Julkisasiamies nosti esiin, että kuten aiemmasta oikeuskäytännöstä ilmenee, HALLOUMI ei ole tietyn paikan nimi, vaikka se usein yhdistetään Kyprokseen. Jos katsottaisiin, että HALLOUMI ei ole tavaramerkkiasetuksen tarkoittama maantieteellinen yhteismerkki, ei kyseisen säännöksen arviointi vaikuta oikeusriidan lopputulokseen.

Mikäli tulkittavaksi kuitenkin tulisi kyseinen säännös, tulisi arvioitavaksi Foundationin peruste siitä, että tällaisten merkkien erottamiskyky tulisi automaattisesti katsoa vahvemmaksi kuin rekisteröinnin edellyttämä vähimmäiserottamiskyky. Julkisasiamies kuitenkin totesi, että myös maantieteellisen yhteisömerkin erottamiskykyä arvioidaan sen perusteella, missä määrin se yksilöi kyseisen tavaran tai palvelun kollektiivisen kaupallisen – eikä maantieteellisen – alkuperän. Julkisasiamies katsoi, että nimityksellä HALLOUMI on vain vähimmäiserottamiskyky, joka ei riitä perustamaan sekaannusvaaraa suhteessa myöhempään tavaramerkkiin. Julkisasiamies muistutti, että maantieteellisen merkin haltija voi halutessaan tavaramerkkijärjestelmän ohella turvautua suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen järjestelmään, jossa suoja on itsenäistä ja riippumatonta tavaramerkkijärjestelmään verrattuna.

Julkisasiamies Kokott ehdotti, että unionin tuomioistuin hylkää Foundationin valituksen.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täältä.

(AL)