Julkisasiamies: EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan loukkauskanteen internetsivuston tarjotessa kyseisen jäsenvaltion alueella tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita

2.4.2019

Julkisasiamies Szpunar antoi 28.3.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C-172/18 AMS Neve ym., jossa käsitellään perusteita tutkia loukkauskanne jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka alueella tarjotaan internetsivustolla EU-tavaramerkkiä loukkaavia tuotteita yrityksen toimesta, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa ja toiminnan harjoittaminen on aloitettu kotipaikan jäsenvaltiosta. Kansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö koski edellisen lisäksi myös sitä, millä perusteella tuomioistuimen toimivalta voidaan todeta, jos toimivaltaa ei todeta internetsivuston tarjoamisen perusteella. Julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksessa, että EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan kyseisen kanteen neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 97 artiklan 5 kohdan nojalla.

Kansallisen tuomioistuimen käsittelemässä pääasiassa AMS Neve Ltd on audiolaitteita markkinoiva yritys, jolle on lisensoitu EU-tavaramerkki ja kaksi kansallista tavaramerkkiä, joita väitettiin loukatun, sillä vastapuoli Heritage Audio SL oli markkinoinut audiolaitteita, joissa oli käytetty samoja tai samankaltaisia merkkejä kuin valittajan tavaramerkit. Vastapuoli Heritage toimi puolestaan Espanjassa, mutta oli tarjonnut valittajan tavaramerkkejä sisältäviä audiotavaroita internetsivustolla, jonne oli pääsy myös Yhdistyneen kuningaskunnan alueella.

Julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksen johdannossa, että tavaramerkkiasetuksen 97 artiklan 5 kohdan tulkinnan nojalla voidaan todeta se, onko EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toimivaltainen käsittelemään loukkauskanteen. Kyseisen säännöksen mukaan loukkauskanne voidaan nostaa myös sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut tai uhkaa tapahtua. Julkisasiamies nostaa esille säännöksen tarkoituksen perusteella sen, että kyseessä on vaihtoehtoinen toimivaltaperuste juuri loukkauskanteiden osalta, mutta säännöksessä edellytetään, että loukkaukseen syyllistynyt yritys on harjoittanut loukkausalueella toimintaansa aktiivisesti.

Välipäätelmässään julkisasiamies toteaa, että asiassa on hylättävä 97 artiklan 5 kohdan sellainen tulkinta, jonka mukaan se paikka, jossa yritys on käynnistänyt loukkaavan menettelyn olisi yksinomainen paikka kanteen nostamiseksi. Tämän lisäksi asiassa on kuitenkin vielä määriteltävä, muodostaako jäsenvaltion alueelta pääsy internetsivustoon riittävän perusteen toimivaltaisuuden toteamiseksi. Julkisasiamies katsoo tämän osalta, että toimivaltaisia tuomioistuimia EU-tavaramerkkejä koskevissa asioissa tulisi huomattava määrä lisää, joten yksistään sen perusteella toimivaltaisuutta ei voi todeta.

Asetuksen tarkoituksen osalta julkisasiamies katsoo, että tehokkaan vaikutuksen säilyttämiseksi on pyrittävä varmistamaan toimivaltaisuus loukkauskanteita koskevissa asioissa, joten toimivallan alueellinen ulottuvuus ei voi olla tavaramerkkien suojan alueellista ulottuvuutta ja asetuksen soveltamisalaa suppeampi. Lisäksi immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenee hyvän lainkäytön tavoitteen osalta, että sen jäsenvaltion tuomioistuin, jonka alueella internetsivustoon voi tutustua, on objektiivisesti katsoen parhaassa asemassa arvioimaan, onko kyseisessä jäsenvaltiossa suojaa saavaa kansallista tavaramerkkiä todellakin loukattu.

Julkisasiamies ehdottaa asiassa, että tavaramerkkiasetuksen 97 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että yrityksen sijoittautuessa jäsenvaltioon A ja ryhtyessä mainostamaan ja tarjoamaan internetsivustolla tavaroita, joissa käytetään EU-tavaramerkkiä ja ne ovat suunnattu jäsenvaltioissa B oleville kuluttajille ja elinkeinoharjoittajille, on EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin jäsenvaltiossa B toimivaltainen tutkimaan tavaramerkkiloukkauskanteen.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(LT)