Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Voidaanko juuston makua pitää tekijänoikeudella suojattuna teoksena?

17.9.2018

Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksen 25.7.2018 asiassa C–310/17, jossa vastakkain olivat elintarvikkeita valmistavat yritykset Levola Hengelo BV ja Smilde Foods BV. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan hollantilainen tuorejuustoa sisältävä levite ei ollut tekijänoikeudella suojattu teos.

Tapauksessa Levola, joka valmisti tuorejuustoa ja tuoreyrttejä sisältävää dippilevitettä nimeltään Heksenkaas, väitti Smilden rikkoneen Levolan tekijänoikeutta valmistamalla ”Witte Wievenkaas” -nimistä tuotetta. Levola katsoi, että Heksenkaasin maku oli tekijänoikeudella suojattu teos ja siten Smilden valmistaman tuotteen maku oli tämän teoksen jäljitelmä. Alankomaiden Arnhem-Leeuwardenin muutoksenhakutuomioistuin pyysi ennakkoratkaisua EUT:lta siitä, oliko tietoyhteiskuntadirektiivi 2001/29 esteenä elintarvikkeen maun suojaamiselle tekijänoikeudella.

Julkisasiamies huomautti aluksi viitaten unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, että tekijänoikeutta voidaan soveltaa ainoastaan sellaiseen aineistoon, joka on omaperäinen siinä mielessä, että se on tekijänsä henkinen luomus. Vaikka aineiston omaperäisyys on välttämätön edellytys tekijänoikeussuojan saamiseksi, se ei kuitenkaan julkisasiamiehen mukaan riittänyt. Sen lisäksi, että aineiston on oltava omaperäinen, sitä on julkisasiamiehen mukaan voitava pitää ”teoksena”.

Julkisasiamies huomautti, että tekijänoikeuden suoja ulottuu omaperäisiin ilmaisuihin mutta ei ideoihin, menettelyihin, toimintamenetelmiin tai matemaattisiin käsitteisiin sellaisenaan. Julkisasiamies totesi, vaikka muoto, jolla esimerkiksi elintarvikkeen maun tai parfyymin valmistusohje ilmaistaan omaperäisesti (ilmaisu), voidaan suojata tekijänoikeudella, tekijänoikeudella ei voida suojata valmistusohjetta sellaisenaan (idea).

Julkisasiamies totesi viitaten unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, että omaperäiset ilmaisut olisi lisäksi voitava tunnistaa riittävän tarkasti ja objektiivisesti. Julkisasiamies totesi, että se, että teos ja sitä koskevan tekijänoikeussuojan laajuus voidaan tunnistaa riittävän tarkasti ja objektiivisesti, on välttämätöntä oikeusvarmuuden periaatteen turvaamiseksi tekijänoikeuden haltijan ja etenkin niiden kolmansien intressin nimessä, joihin voidaan kohdistaa tekijänoikeusloukkauksiin perustuvia vaatimuksia.

Julkisasiamies huomautti, että elintarvikkeiden aistinvaraiset ominaisuudet on tarkoitettu havaittaviksi ja arvioitaviksi tuntoaistein, joita ei ole vielä tekniikan nykytilan valossa mahdollista objektiivisesti luonnehtia. Se tosiasia, että maut sinänsä ovat lyhytaikaisia, ohimeneviä ja vaihtelevia, puhui julkisasiamiehen mielestä sitä vastaan, että ne voitaisiin tunnistaa selkeästi ja objektiivisesti, ja siten sitä vastaan, että niitä voitaisiin pitää tekijänoikeuden kannalta teoksina.

Tästä seurasi julkisasiamiehen mukaan, että makuun ei voida soveltaa tietoyhteiskuntadirektiivissä tarkoitettua kappaleen valmistamista koskevaa oikeutta, oikeutta välittää yleisölle teoksia ja oikeutta saattaa muu aineisto yleisön saataviin tai levitysoikeutta, jotka koskevat yksinomaan teoksia. Julkisasiamies totesi, että tietoyhteiskuntadirektiivi oli esteenä elintarvikkeen maun suojaamiselle tekijänoikeudella.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(AH)