Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus verkkosivustolla käytettävissä olevan teoksen sijoittamisesta kehystekniikan avulla toiselle sivustolle

11.9.2020

Julkisasiamies antoi 10.9.2020 ratkaisuehdotuksen asiassa C‑392/19, VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Asiassa oli kyse sen arvioinnista, onko verkkosivustolla käytettävissä olevan teoksen sijoittaminen kolmannen osapuolen verkkosivustolle kehystekniikan (framing) avulla direktiivin 2001/29/EY (”tietoyhteiskuntadirektiivi”) mukaista teoksen välittämistä yleisölle, jos se tapahtuu kiertämällä kehystekniikan käyttämisen vastaiset suojatoimenpiteet, jotka oikeudenhaltija on toteuttanut tai määrännyt toteutettaviksi.

Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (”VG Bild-Kunst”) on tekijänoikeuksien yhteishallinnointiyhteisö kuvataiteen alalla Saksassa. Stiftung Preußischer Kulturbesitz (”SPK”) on Saksan oikeuden mukaan perustettu säätiö, joka vastaa Deutsche Digitale Bibliothekin (”DDB”) toiminnasta. DDB on kulttuurille ja tieteelle omistettu digitaalinen kirjasto, jonka verkkosivusto sisältää linkkejä digitoituihin sisältöihin, jotka on tallennettu osallistuvien laitosten verkkoportaaleihin. DDB:hen itseensä on tallennettu ainoastaan esikatselukuvia, joiden koko on pienennetty suhteessa niiden alkuperäiseen kokoon. DDB:n verkkosivusto sisältää lisäksi linkkejä sen laitoksen verkkosivustolle, joka tarjoaa kohteen. DDB käyttää teoksia kyseisten teosten tekijänoikeuksien haltijoiden luvalla.

VG Bild-Kunst ja SPK olivat erimielisiä ensimmäisen vaatimasta sopimusehdosta, jonka mukaan SPK:n tulee käyttäessään sopimuksen kohteena olevia suojattuja teoksia lisenssinsaajana sitoutua toteuttamaan tehokkaita teknisiä toimenpiteitä suojatakseen kolmansien osapuolten suorittamalta framingiltä kyseisten suojattujen teosten tai muun aineiston esikatselukuvia, jotka näytetään DDB:n verkkosivustolla.

Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin yleinen tuomioistuin, Saksa) tiedusteli ennakkoratkaisukysymyksellään, onko oikeudenhaltijan suostumuksella vapaasti saatavilla olevalla verkkosivustolla käytettävissä olevan teoksen sijoittaminen kolmannen osapuolen verkkosivustolle kehystekniikan (framing) avulla tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua teoksen välittämistä yleisölle, jos se tapahtuu kiertämällä kehystekniikan käyttämisen vastaiset suojatoimenpiteet, jotka oikeudenhaltija on toteuttanut tai määrännyt toteutettaviksi.

Julkisasiamies arvioi EUT:n aikaisempaa, hyperlinkkejä ja teosten välittämistä yleisölle internetissä koskevaa oikeuskäytäntöä monipuolisesti ja teki ratkaisuehdotuksessaan tiettyjä huomionarvoisia käsitteellisiä erotteluja. Yksi näistä koski kolmannen osapuolen internetsivustolla olevien linkkien luonnetta ja sitä, onko kyse ”klikattavista” vai ”automaattisista” linkeistä. Klikattavan linkin tapauksessa linkin aktivointi edellyttää käyttäjältä nimenomaisia toimenpiteitä. Automaattiset linkit puolestaan sijoittavat resurssin, kuten suojatun teoksen, näkyville internetsivulle automaattisesti, kun kyseinen sivu avataan, eivätkä edellytä käyttäjältä mitään lisätoimenpiteitä. Suojattu teos ilmestyy tällöin toiselle internetsivustolle ikään kuin se olisi kyseisen sivuston erottamaton osa.

Julkiasiamies arvioi lisäksi ennakkoratkaisukysymyksessä puheena olevien suojatoimenpiteiden luonnetta samanlaisista lähtökohdista käsin. Tämän mukaan tietylle sivustolle pääsyä rajoittavien toimenpiteiden ja framingin vastaisten suojatoimenpiteiden välillä on olemassa perustavanlatuinen ero. Julkisasiamies katsoi, että sivustolle pääsyä rajoittavat toimenpiteet (esimerkiksi pääsyn mahdollistaminen vain tilaajille) todella rajoittavat niiden henkilöiden piiriä, jotka voivat tutustua kyseessä olevaan teokseen. Framingin vastaisilla suojatoimenpiteillä (esimerkiksi selaimen kielto avata kohdesivua kehyksessä ja ehdotus avata kyseinen sivu uudessa ikkunassa) ei sen sijaan rajoiteta pääsyä teokseen eikä edes pääsyn tapaa vaan yksinomaan sitä tapaa, jolla teos näytetään näyttöruudulla.

Julkisasiamies arvioi lisäksi puheena olevien suojatoimenpiteiden suojattavuutta tietoyhteiskuntadirektiivin 6 artiklan nojalla. Julkisasiamies katsoi, että toisilta internetsivustoilta peräisin olevien teosten sijoittaminen sivustolle framingiä käyttävien klikattavien linkkien avulla ei edellytä tekijänoikeuksien haltijan lupaa, sillä tämän katsotaan antaneen luvan teoksen alkuperäisen saataviin saattamisen yhteydessä. Vaikka tällaisten toimien vastaiset suojatoimenpiteet ovat laillisia, ei niihin kuitenkaan siis sovelleta kyseisen artiklan mukaista suojaa. Sitä vastoin  toisilta internetsivustoilta peräisin olevien teosten sijoittaminen automaattisten linkkien avulla edellyttää julkisasiamiehen mukaan tekijänoikeuksien haltijan lupaa, ja tällaisen sijoittamisen vastaiset tekniset suojatoimenpiteet kuuluvat tietoyhteiskuntadirektiivin 6 artiklan soveltamisalaan.

Julkisasiamies päättää ratkaisuehdotuksensa katsomalla ensinnäkin, että tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että säännöksessä tarkoitettua yleisölle välittämistä on tekijänoikeudella suojattujen teosten, jotka on saatettu vapaasti yleisön saataviin tekijänoikeuksien haltijan luvalla toisilla internetsivustoilla, sijoittaminen internetsivulle siten, että kyseiset teokset näytetään kyseisellä sivulla automaattisesti heti sivua avattaessa ilman mitään käyttäjän lisätoimenpidettä.

Toiseksi julkisasiamies katsoo, että kyseistä artiklaa on tulkittava siten, että säännöksessä tarkoitettua yleisölle välittämistä ei ole oikeudenhaltijan suostumuksella vapaasti saatavilla olevalla internetsivustolla saataviin saatetun teoksen sijoittaminen kolmannen osapuolen internetsivustolle framingin avulla, jos se tapahtuu kiertämällä framingin vastaiset suojatoimenpiteet, jotka oikeudenhaltija on toteuttanut tai määrännyt toteutettaviksi.

Kolmanneksi julkisasiamies katsoo, että tekniset suojatoimenpiteet, jotka kohdistuvat tekijänoikeuksien haltijan luvalla toisilla internetsivustoilla yleisön vapaasti saataviin saatettujen tekijänoikeudella suojattujen teosten sellaista internetsivulle sijoittamista vastaan, että ne näytetään automaattisesti heti kyseistä sivua avattaessa ilman mitään käyttäjän lisätoimenpidettä, ovat tietoyhteiskuntadirektiivin 6 artiklassa tarkoitettuja tehokkaita suojatoimenpiteitä.

Ratkaisuehdotus on luettavissa täältä.

(JT)