Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa Aceto Balsamico di Modena

15.8.2019

Julkisasiamies antoi 29.7.2019 ratkaisuehdotuksen asiassa C-432/18, jossa oli kyse maantieteellisen merkintöjen suojasta. Julkisasiamiehen mukaan maantieteellisen merkinnän ”Aceto Balsamico di Modena” suoja ei kattanut yksittäisten ei-maantieteellisten termien ”Aceto”, ”Balsamico”, ”Aceto Balsamico” käyttöä.

BALEMA GmbH valmistaa etikkapohjaisia tuotteita ja myy niitä Saksan Badenin alueella. Se on myynyt vähintään 25 vuoden ajan tuotteita nimityksillä ”Balsamico” ja ”Deutscher Balsamico”. Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, joka on tuottajien yhteenliittymä, katsoi, että BALEMAn käyttämä nimitys ”Balsamico” loukkaa sen käyttämää suojattua maantieteellistä merkintää ”Aceto Balsamico di Modena”. Consorzio vaati BALEMAa lopettamaan nimityksen käytön. BALEMA puolestaan nosti Consorziota vastaan saksalaisessa tuomioistuimessa kanteen, jossa vaadittiin vahvistamaan, ettei tavaramerkkiä ollut loukattu.

Asia eteni ennakkoratkaisua pyytäneeseen Saksan liittovaltion ylimpään tuomioistuimeen, joka kysyi unionin tuomioistuimelta, kattaako koko nimityksen ’Aceto Balsamico di Modena’ suoja tämän yhdysnimikkeen muodostavien yksittäisten ei-maantieteellisten termien (’Aceto’, ’Balsamico’, ’Aceto Balsamico’) käytön.

Julkisasiamies totesi, jos suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä koostuu useista osista, joista yksi tai useampi on yleisnimenä pidetyn tuotteen nimi, se, että kolmas osapuoli käyttää tätä yleistä osaa, ei lähtökohtaisesti loukata maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa annettua suojaa.

Julkisasiamiehen mukaan arvioitaessa sitä, onko termi yleinen tai yleisesti käytetty termi, ratkaisevaa ei ole välttämättä se, onko termillä tietty merkitys tietyssä kielessä, vaan se, puuttuuko siltä nykyään maantieteellinen lisämerkitys. Julkisasiamies totesi, että esimerkiksi tuomiossa Saksa ja Tanska v. komissio (C-465/02 ja C-466/02) todettiin, ettei nimitys ”feta” juuston suojattuna alkuperänimityksenä ollut luonteeltaan yleisnimi. Vaikka sana ”feta” tarkoitti italiaksi viipaletta, valtaosa eurooppalaisista kuluttajista yhdisti sanan ”feta” Kreikassa tuotettuun juustoon, jonka vuoksi sanalla oli maantieteellinen lisämerkitys.

Julkisasiamiehen arvioinnin mukaan sanat ”Aceto” ym. olivat maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuja yleisnimiä. ”Aceto” on yleinen italiankielinen sana viinietikalle, ja vaikka sana ”balsamico” voi liittyä monien kuluttajien mielessä läheisesti Consorzion tuottamaan tuotteeseen, sen perustana olevat sanat ”balsam” ja ”balm” olivat julkisasiamiehen mielestä liian yleisiä ja vakiintuneita sanoja, jotta niitä voitaisiin erikseen suojata suojattuna maantieteellisenä merkintänä. Julkisasiamies kuitenkin huomautti, että ratkaiseva arviointiperuste on kuitenkin viime kädessä tapa, jolla tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja mieltäisi nämä sanat. Julkisasiamies totesi, että tämän varmistaminen ja arvioiminen on viime kädessä kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

Julkisasiamies lähestyi asiaa vielä eri näkökulmasta. Asetuksen N:o 583/2009, jolla rekisteröitiin nimitys ”Aceto Balsamico di Modena (SMM)”, johdantokappaleista ilmeni, että Saksa, Kreikka ja Ranska olivat vastustaneet nimityksen rekisteröintiä muun muassa sen perusteella, termi ”Aceto balsamico” oli luonteeltaan geneerinen. Asetuksen johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan, että ”kyse on kuitenkin yhdysnimikkeen ’Aceto Balsamico di Modena’ suojaamisesta. Yhdysnimikkeen muodostavia yksittäisiä ei-maantieteellisiä termejä ja niiden käännöksiä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelminä yhteisön alueella yhteisön oikeuden periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.” Julkisasiamies kuitenkin huomautti, että siitä seikasta, ettei asetuksen liitteestä I (jossa määritellään suojaa saava maantieteellinen merkintä) nimenomaisesti ilmene, onko jokin kolmesta termistä yleinen nimitys tai ei-maantieteellinen termi, ei voida tehdä mitään päätelmiä. Näitä säännöksiä on julkisasiamiehen mukaan kuitenkin tulkittava ottaen huomioon asetuksen johdanto-osan perustelukappaleet.

Julkisasiamies katsoi, että maantieteellisen nimityksen ”Aceto Balsamico di Modena” suoja ei kattanut tämän yhdysnimikkeen muodostavien sanojen ”Aceto”, ”Balsamico”, ”Aceto Balsamico” käyttöä. Julkisasiamiehen mukaan näitä yksittäisiä yleisiä sanoja tai ei-maantieteellisiä termejä voidaan käyttää unionin oikeuden periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täällä.