Jakeluvelvoitteeseen perustuva tekijöiden korvausoikeus on palautumassa

8.12.2014
Hallituksen esityksessä ehdotetaan palautettavaksi tekijänoikeuslakiin tekijöille, esittäjille ja tuottajille oikeus korvaukseen jakeluvelvoitteen (ns. must carry -velvoite) alaisten kanavien edelleen lähettämisestä.

Lakiesitys annettiin eduskunnalle 4.12.2014. Esitys koskee tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamista. Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan palautettavaksi säännökset korvausoikeudesta siirtovelvoitteen alaisiin ohjelmiin sisältyvien teosten sekä esittävien taiteilijoiden elävien esitysten ja äänitallenteiden edelleen lähettämisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2015.

Ehdotettu korvausvelvoite kohdistuu teleyrityksiin, jotka lähettävät jakeluvelvoitteen alaisia televisio-ohjelmia kaapeliverkoissa. Velvoitteen piirissä on tällä hetkellä neljä julkisen palvelun kanavaa ja kolme kaupallista kanavaa. Korvauksen on arvioitu olevan enimmillään noin 3 senttiä kuukaudessa kotitaloutta ja kanavaa kohti.

Säännösten palauttamisen taustalla on virallinen huomautus, jonka Suomi sai Euroopan komissiolta helmikuussa 2014. Virallinen huomautus on komission rikkomusmenettelyn ensimmäinen vaihe. Komission mukaan Suomi ei ole noudattanut tekijänoikeusdirektiivin mukaisia velvoitteitaan, kun se poisti jakeluvelvoitteeseen perustuvan tekijöiden korvausoikeuden vuonna 2005. Perustusvaliokunta katsoi tuolloin, että teleyrityksen velvollisuus maksaa tekijälle korvausta säädetyn velvoitteen täyttämisestä ei olisi oikeasuhtaista perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta (PeVL 7/2005 vp). Digitaaliseen televisioon siirtymisen myötä tilanne on kuitenkin muuttunut, sillä siirtovelvollisuus ei teknisessä mielessä enää rasita kaapelitelevisioverkon välityskykyä yhtä paljon kuin analogisen television aikana.

(MO)

OKM:n lehdistötiedote 4.12.2014 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/12/tekijanoikeudet_must_carry.html?lang=fi

Hallituksen esitys (HE 305/2014 vp) eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+305/2014