Internetistä ladattujen tietokoneohjelmien käyttöoikeuslisenssien jälleenmyynti on sallittua – EU-tuomioistuimen ratkaisu 3.7.2012

6.7.2012
Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu 3.7.2012
Asia C 128/11, UsedSoft GmbH (UsedSoft) vastaan Oracle International Corp. (Oracle)
Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 23.4.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY (EUVL L 111, s. 16)

Oracle jakoi kehittämiään tietokoneohjelmia internet-sivuillaan, josta asiakas pystyi lataamaan ohjelman kappaleen tietokoneelleen. Asiakas sai lisenssiin perustuvan käyttöoikeuden, joka sisälsi luvan tallentaa ohjelma palvelimelle ja jakaa se tietylle käyttäjämäärälle. Lisenssi koski enintään 25 käyttäjän ryhmää. Myynnin yhteydessä tehtiin ylläpitosopimus, jonka puitteissa voitiin ladata ohjelman päivitettyjä versioita ja virheiden korjaamiseen tarkoitettuja ohjelmia. Lisenssisopimukset kielsivät käyttöoikeuden luovutuksen edelleen.

UsedSoft ryhtyi myymään Oraclen asiakkailta hankkimiaan tietokoneohjelmien ”käytettyjä” käyttöoikeuslisenssejä tai niiden osia, kun lisenssi koski suurempaa käyttäjämäärää kuin alkuperäinen ostaja tarvitsi. Mikäli UsedSoftin asiakkailla ei vielä ollut ohjelmaa, jonka käyttöön lisenssiä tarvittiin, he latasivat sen Oraclen internet-sivuilta. Mikäli taas asiakkailla jo oli kyseinen ohjelma, ne ostivat uusia lisenssejä, jotta ohjelmaa voi käyttää useammalla työasemalla.

Oracle nosti Saksassa kanteen UsedSoftia vastaan, jotta se määrättäisiin lopettamaan kyseinen toiminta. Oikeudenkäynti eteni ylimpään oikeusasteeseen (Bundesgerichtshof), joka pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta (EUT) ennakkoratkaisua direktiivin 2009/24 kahden artiklan tulkinnasta. Direktiivin 4(2) artiklan mukaan oikeudenhaltijan oikeus tietokoneohjelman kappaleen levittämiseen yhteisössä raukeaa, kun se on ensimmäisen kerran myynyt mainitun kappaleen yhteisössä. 5(1) artiklan mukaan, jollei toisin ole nimenomaisesti sovittu, tietokoneohjelman toisintaminen ei edellytä oikeudenhaltijan suostumusta, jos tämä on tarpeen, jotta tietokoneohjelman laillisesti hankkinut henkilö voi käyttää ohjelmaa aiotun tarkoituksen mukaisesti.

Oracle saattoi ohjelman kappaleen internet-sivulleen asiakkaidensa ilmaiseksi ladattavaksi. Asiakkaat voivat käyttää kappaletta kuitenkin vasta tehtyään vastikkeellisen käyttöoikeuslisenssiä koskevan sopimuksen Oraclen kanssa. Näitä toimenpiteitä oli EUT:n mukaan pidettävä kokonaisuutena, jossa ohjelman kappaleen omistusoikeus siirtyy. Näin ollen muodostuu 4(2) artiklassa tarkoitettu tilanne, jossa joku on ensimmäisen kerran myynyt tietokoneohjelman kappaleen.

EUT myös katsoi, että levitysoikeuden raukeaminen koskee sekä aineellisia (CD-ROM tai DVD) että aineettomia (internetistä ladattu) tietokoneohjelman kappaleita. Myös tekijänoikeuden haltijan korjaamana tai päivittämänä myyty tietokoneohjelman kappale kuuluu levitysoikeuden raukeamisen piiriin, joten ylläpitosopimus ei estä raukeamista siksi, että kappale ei enää vastaisi alun perin ladattua.

EUT:n mukaan 4(2) artiklaa on tulkittava siten, että tietokoneohjelman kappaleen levitysoikeus raukeaa, kun kappale hankitaan lataamalla internetistä.

Alkuperäisen ostajan on kuitenkin tekijänoikeuden raukeamisesta riippumatta tehtävä oma kappaleensa käyttökelvottomaksi jälleenmyyntihetkellä välttääkseen loukkaamasta direktiivin 4(1)(a) artiklassa säädettyä tekijälle kuuluvaa yksinoikeutta sen toisintamiseen. Mikäli lisenssi sallii käyttöoikeuden suuremmalle käyttäjämäärälle kuin mitä ensimmäinen ostaja tarvitsee, lisenssistä ei saa erottaa jälleenmyyntiä varten tietyn käyttäjämäärän suuruista osuutta. Lisenssin saa siis jälleenmyydä vain kokonaisuudessaan sen alkuperäisen käyttäjämäärän mukaisena.

EUT katsoi, että tekijänoikeuden haltijan levitysoikeuden raukeamisesta seuraa, että se ei voi enää kieltää kyseisen kappaleen jälleenmyyntiä, riippumatta edelleen luovuttamisen kieltävistä sopimuslausekkeista. Näin ollen kappaleen/käyttöoikeuslisenssin toinen sekä kaikki myöhemmät ostajat ovat 5(1) artiklassa tarkoitettuja ohjelman laillisesti hankkineita henkilöitä ja voivat ladata sen tietokoneelleen. Tällainen lataaminen on ohjelman kappaleen tarpeellista toisintamista, jonka avulla uusi ostaja voi käyttää ohjelmaa sen aiotun tarkoituksen mukaisesti.

Tuomion mukaan 4(2) artiklaa ja 5(1) artiklaa on tulkittava siten, että käyttöoikeuslisenssin myöhemmät ostajat voivat vedota levitysoikeuden raukeamiseen, ja niitä voidaan näin ollen pitää tietokoneohjelman laillisesti hankkineina henkilöinä, joilla on toisintamisoikeus voidakseen käyttää ohjelmaa sen aiotun tarkoituksen mukaisesti. (MK)

Ratkaisu on löydettävissä alla olevasta linkistä asian numerolla C-128/11:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/