EUYT: Tavaramerkit VOLVO ja LOVOL eivät ole riittävän samankaltaisia siten, että kohdeyleisö yhdistäisi ne toisiinsa

17.11.2014
Euroopan unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi 12.11.2014 antamassaan tuomiossa T-524/11 tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohtaa.

Asiassa oli kantajana Volvo Trademark Holding AB ja vastaajana sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV), lisäksi väliintulijana oli kiinalainen Hebei Aulion Heavy Industries Co. Ltd. Kantaja vaati, että EUYT kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää tavaramerkkiä LOVOL koskevan rekisteröintihakemuksen.

Väliintulija oli hakenut kuviomerkin LOVOL rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi luokkiin 7 ja 12. Kantaja oli tehnyt väitteen haetun tavaramerkin rekisteröimistä vastaan. Väite perustui kantajan aikaisempiin yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröityihin sana- ja kuviomerkkeihin sekä aikaisempiin kansallisiin kuviomerkkeihin VOLVO.

Tavaramerkkiasetuksen (n:o 207/2009) 8 artiklan 5 kohta koskee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Kantaja riitautti valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan rekisteröintihakemusta ei voitu hylätä 8 artiklan 5 kohdan perusteella, koska kyseiset merkit olivat erilaisia ja koska yksi kyseisen artiklan soveltamista koskevista kumulatiivisista edellytyksistä ei siten täyttynyt.

EUYT arvioi tuomiossaan, olivatko riidanalaiset tavaramerkit riittävän samankaltaisia siten, että kohdeyleisö yhdisti nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa eli liitti ne yhteen, vaikkei se sekoittanutkaan niitä toisiinsa. EUYT totesi, että kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden arvioinnin oli perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon oli otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

EUYT katsoi, että merkit VOLVO ja LOVOL olivat erilaisia sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan. Pelkästään se seikka, että kyseisiin merkkeihin sisältyivät kirjaimet v, l ja o ja että niissä oli vol -kirjainyhdistelmä, ei riittänyt saamaan aikaan sitä, että kohdeyleisö olisi yhdistänyt nämä merkit toisiinsa.

Tuomio T-524/11 on luettavissa kokonaisuudessaan Curia tietokannasta: http://curia.europa.eu/

(MO)