EUT:n julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Levitysoikeus kattaa oikeuden kieltää alkuperäiskappaleiden tai kopioiden tarjoamisen ostettavaksi

5.12.2014
Julkisasiamies Cruz Villalón on antanut 4.12.2014 ratkaisuehdotuksensa Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) asiassa C-516/13, joka koskee tietoyhteiskuntadirektiivin (n:o 2001/29/EY) 4 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Knoll-konserni valmisti ja myi maailmanlaajuisesti huonekaluja, joilla oli taideteollisten teosten tekijänoikeudellinen suoja. Pääasian valittaja Dimensione Direct Sales harjoitti designhuonekalujen suoramyyntiä Euroopassa. Se mainosti vuosina 2005 ja 2006 tarjontaansa Saksassa käyttämällä seuraavaa myyntilausetta: ”Ostatte huonekalunne Italiasta ja maksatte ne vasta noudon yhteydessä tai silloin, kun maksun vastaanottamiseen valtuutettu kuljetusyhtiö toimittaa ne pyynnöstänne”.

Tietoyhteiskuntadirektiivissä säädetään tekijänoikeuksien haltijoiden yksinoikeudesta levittää yleisölle teostensa alkuperäiskappaleita tai niiden kopioita. Tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää teostensa alkuperäiskappaleiden ja niiden kopioiden levitys yleisölle missä muodossa tahansa myymällä tai muutoin.

Knoll International nosti Hampurin alioikeudessa (Landgericht Hamburg) kanteen, jossa se esitti tekijänoikeuksiin perustuvan vaatimuksen siitä, että pääasian valittajia kielletään tarjoamasta Saksassa huonekaluja, jotka vastasivat Marcel Breuerin ja Ludwig Mies van der Rohen suunnittelemia huonekaluja ja jotka eivät olleet peräisin siltä tai Knollilta. Alioikeus hyväksyi Knoll Internationalin vaatimukset, ja sen ratkaisu vahvistettiin muutoksenhakuvaiheessa toisen asteen tuomioistuimessa (Hanseatisches Oberlandesgericht). Tämän jälkeen pääasian valittajat saivat luvan tehdä valituksen ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen.

Liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof) esitti EUT:lle kolme ennakkoratkaisukysymystä. Ensinnäkin tuomioistuin tiedusteli sisältääkö levitysoikeus oikeuden tarjota teoksen alkuperäiskappaletta tai sen kopioita yleisön ostettaviksi. Jos edelliseen vastataan myöntävästi, toinen kysymys koski sitä, sisältääkö tämä oikeus sopimustarjousten lisäksi myös mainontatoimet. Viimeinen kysymys koski sitä, loukataanko levitysoikeutta myös silloin, kun tarjoaminen ei johda teoksen alkuperäiskappaleen tai sen kopioiden ostamiseen.

Julkisasiamies Cruz Villalón totesi, ettei käytettävissä ole yksityiskohtaisia tietoja tosiasiallisesta tilanteesta. Tästä johtuen EUT ei voi antaa hyödyllistä vastausta toiseen ennakkokysymykseen, joten se on jätettävä tutkimatta. Ensimmäistä ja kolmatta kysymystä julkisasiamies käsitteli yhdessä. Julkisasiamiehen mukaan tässä tapauksessa merkityksellistä oli se, että internetsivuston ylläpitäjien halu pitää kaupan suojattuja tavaroita oli riittävän ilmeinen ja todennäköisyys, että myynnit olivat toteutuneet tai toteutuvat, oli riittävän suuri.

Julkisasiamies katsoi, että tietoyhteiskuntadirektiiviä on tulkittava siten, että levitysoikeus kattaa tekijänoikeuden haltijan oikeuden kieltää henkilöitä tarjoamasta tätä alkuperäiskappaletta tai sen kopioita yleisön ostettavaksi ilman oikeudenhaltijan suostumusta myös silloin, kun tarjoaminen ei ole johtanut niiden ostamiseen. Tarjoamisen ilmeisenä tarkoituksena tulee olla kauppasopimuksien tekeminen tai muut toimet, joilla alkuperäiskappaleen tai sen kopioiden omistusoikeus siirtyy.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiaan C-516/13 on luettavissa kokonaisuudessaan Curia-tietokannasta.

(MO)