EUT:n ratkaisu tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen puolesta varastoivan ja toimittavan tahon vastuusta

8.4.2020

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 2.4.2020 ratkaisun asiassa C-567/18, jossa vastakkain olivat Coty Germany GmbH (Coty) ja Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH ja Amazon EU Sàrl (Amazon). Asiassa oli kyse tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden varastoinnista ja myynnistä sekä markkinapaikan omistajan vastuusta.

Coty, joka on lisenssinhaltija mm. hajuvesille rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin DAVIDOFF, katsoi kyseisten hajuvesien olleen Amazonin ylläpitämällä internetsivustolla myynnissä kolmannen myyjän toimesta ilman tämän suostumusta. Sivustolla ostosopimukset tehtiin suoraan myyjien ja ostajien kesken ja tavarat oli mahdollista antaa ulkopuolisten palveluntarjoajien lähetettäväksi Amazonin kautta. Coty katsoi, ettei sen tavaramerkkiä koskevat oikeudet olleet sammuneet kun se ei ollut antanut suostumustaan tavaramerkin liikkeelle laskemiseen ja vaati Amazonia olemaan varastoimatta tai lähettämättä tai olemaan antamatta varastoitavaksi tai lähetettäväksi kyseisiä hajuvesiä.

Alueellinen tuomioistuin hylkäsi Cotyn kanteen, mistä Coty teki valituksen. Saksan liittovaltion ylin tuomioistuin esitti EUT:lle ennakkoratkaisukysymyksen siitä, oliko vanhan tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja vastaavaa uuden asetuksen kohtaa tulkittava niin, että henkilön, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen puolesta tietämättä oikeudenloukkauksesta, katsottava pitävän kyseisiä tavaroita hallussaan niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten näissä säännöksissä tarkoitetulla tavalla, jos kyseisellä henkilöllä itsellään ei ole näitä päämääriä.

EUT muistutti, että tavaramerkinhaltijan yksinoikeuksiin kuuluu kyseisissä artikloissa tavaroiden tarjoaminen tai liikkeeseen laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten. Olennaista siis oli, toteuttiko Amazonin toiminta jonkin edellä mainituista. EUT katsoi, että jotta samoilla merkeillä varustettujen tavaroiden varastointia voidaan pitää näiden merkkien ”käyttönä”, edellytetään, että varastointia suorittavan toimijan on pyrittävä säännöksissä tarkoitettuun päämäärään eli tavaroiden tarjoamiseen tai liikkeeseen laskemiseen. Muutoin ei voi katsoa, että tavaramerkin käyttö on tämän henkilön teko tai että merkkiä käytettäisiin hänen omassa kaupallisessa viestinnässään. Kun ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin oli todennut vastaajien osalta yksiselitteisesti, etteivät ne ole itse tarjonneet kyseisiä tavaroita myyntiin, eivätkä laskeneet niitä liikkeeseen, ja oli vielä täsmentänyt kysymyksensä sanamuodossa, että ainoastaan kolmas taho aikoo tarjota tavaroita tai laskea ne liikkeeseen, seurasi tästä, että ne eivät itse käytä merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään.

EUT katsoi, että aiemman tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja uudemman tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, ettei tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen puolesta varastoivan ja oikeudenloukkauksesta tietämättömän henkilön ollut katsottava pitävän hallussa tavaroita tarjotakseen tai laskeakseen niitä liikkeeseen, ellei henkilö itse tavoittele näitä päämääriä.

EUT:n ratkaisu on luettavissa täältä.

(AL)