EUT:n ratkaisu Nizzan luokituksen otsikossa esiintyvien käsitteiden tulkinnasta

16.9.2020

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi tänään 16.9.2020 ratkaisun C‑121/19 P, jossa valittajana oli Edison SpA ja muuna osapuolena Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). Asiassa oli kyse Nizzan luokituksen mukaisen luokan 4 (muun muassa polttoaineet) otsikossa ja luokkaan liittyvässä aakkosellisessa luettelossa esiintyvien käsitteiden tulkinnasta.

Edison oli tehnyt vuonna 2003 EU-kuviotavaramerkin ”EDISON” rekisteröintihakemuksen EUIPO:lle. Rekisteröintihakemus koski kaikkia Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 4 kuuluvia tavaroita, joihin kuuluvat muun muassa polttoaineet. Nizzan luokituksen version kahdeksas painos, joka oli voimassa rekisteröintihakemuksen tekopäivänä, tuli voimaan 2002. Se on korvattu yhdeksännellä painoksella, joka tuli voimaan 2007.

Edison teki vuonna 2015 EUIPO:lle hakemuksen, joka koski osasta luokkaan 4 kuuluvia tavaroita, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, luopumisen kirjaamista. Edison ehdotti, että tässä luokassa alun perin mainittujen tavaroiden luettelo määriteltäisiin uudelleen seuraavasti: ”Sähköenergia; maaöljy, polttoaine, hiilivetypolttoaineet,….polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet; kynttilät ja sydämet (valaistus) ”. EUIPO:n tutkija ilmoitti, ettei hakemusta ei voida hyväksyä, koska se johtaisi EU-kuviomerkin rekisteröinnin yhteydessä esitetyn tavaraluettelon laajentamiseen.

Edison valitti päätöksestään EUIPO:n viidenteen valituslautakuntaan, joka hylkäsi valituksen katsoen, että Nizzan luokituksen kahdeksannessa painoksessa ei ollut käsitettä ”sähköenergia” yleisnimikkeissä eikä tavaroiden aakkosellisessa luettelossa luokan 4 osalta. Sähköenergia sisällytettiin EUIPO:n julkaisemaan ohjeelliseen luetteloon vasta Nizzan luokituksen yhdeksännessä painoksessa. Valituslautakunta totesi muun muassa, että sähkön käyttö moottoreiden voimanlähteenä oli vielä marginaalista EU:ssa rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä ja sanan ”fuel” (polttoaine) kattama tavararyhmä sisältää vain polttoaineita, joita voidaan käyttää sähköenergian tuottamiseen, eikä itse sähköenergiaa, joka on aineetonta.

Edison valitti päätöksestä unionin yleiseen tuomioistuimeen ja edelleen unionin tuomioistuimeen. Ensimmäisessä valitusperusteessaan Edison arvosteli unionin yleistä tuomioistuinta muun muassa siitä, että se oli tehnyt oikeudellisen virheen sulkemalla sähköenergian Nizzan luokituksen kahdeksannen painoksen luokan 4 ulkopuolelle.

EUT totesi, ettei Edison ollut osoittanut, että unionin yleisen tuomioistuimen näissä kohdissa omaksuma lähestymistapa olisi ollut oikeudellisesti virheellinen. Pääasiallinen syy, jonka vuoksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei sähköenergia kuulu Nizzan luokituksen luokkaan 4, oli se, etteivät käsitteet ”valaistusaineet”, ”polttoaineet (myös moottoreita varten)” ja ”polttoaineet” sisällä niiden yleisen ja tavanomaisen merkityksen mukaisesti sähköenergiaa.

Edison väitti myös, että sähkö kuului luokkaan 4 jo luokituksen kahdeksannen painoksen mukaan, sillä sähköenergian sisällyttämispäätös laadittiin kesäkuussa 2003 eli ennen kuviomerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä. WIPO:n asiantuntijakomitea teki päätöksen sisällyttää ”sähköenergia” EUIPO:n julkaisemaan ohjeelliseen luetteloon vasta lokakuussa 2003 eli rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen. Unionin yleinen tuomioistuin oli Edisonin mukaan toiminut liian muodollisesti päättäessään ottaa huomioon vain päivämäärän, jona sisällyttämispäätös tehtiin.

Unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut, ettei tämä päätös ollut todistusvoimainen, koska kyseinen päätös oli rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä vielä valmisteluvaiheessa. EUT huomautti, että unionin yleinen tuomioistuin on yksin toimivaltainen arvioimaan sille esitettyjen todisteiden näyttöarvoa.

EUT hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(AH)