EUT:n ratkaisu koskien useita tavaramerkkihakemuksen osittaisia uudistamisia

28.6.2016
EUT katsoi 22.6.2016 antamassaan ratkaisussaan, että tavaramerkkiasetus ei estä sitä, että osittaisia rekisteröinnin uudistamishakemuksia tehtäisiin useita, kunhan ne tehdään asetuksessa määrätyn lisämääräajan kuluessa.

Nissan Jidosha KK:n (Nissan) kuviomerkki oli rekisteröity tavaramerkkiluokkiin 7, 9 ja 12. Rekisteröity kuviomerkki oli seuraava:

CVTC.jpg

Nissan oli hakenut tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista ainoastaan luokkiin 7 ja 12 kuuluville tavaroille. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) oli poistanut rekisteristä luokkaan 9 kuuluvat tavarat. Nissan oli vaatinut, että EUIPO sisällyttää tavaramerkin uudistamiseen luokkaan 9 kuuluvat tavarat, mutta EUIPO oli hylännyt Nissanin vaatimuksen. Nissan valitti päätöksestä EUIPO:n ensimmäiseen valituslautakuntaan, edelleen unionin yleiseen tuomioistuimeen (EUYT) ja lopulta unionin tuomioistuimeen (EUT).

Nissan vaati, että EUT kumoaa EUYT:n antaman tuomion Nissan Jidosha v. SMHV (CVTC)(T-572/12) ja valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen. Perusteeksi Nissan esitti ensinnäkin, että yhteisön tavaramerkkiasetus (n:o 207/2009) ei ole esteenä peräkkäisille hakemuksille, kunhan ne tapahtuvat ennen asetuksen 47 artiklan 3 kohdan mukaisen lisämääräajan päättymistä. Lisäksi Nissan katsoi, että tosiasiassa EUYT rinnasti osittaista uudistamista koskevan hakemuksen asetuksen 50 artiklassa tarkoitettuun luopumiseen niiden tavaroiden osalta, joita hakemus ei kata. Nissan totesi myös, että EUIPO on aiemmin ainakin kaksi kertaa hyväksynyt uudistamisesta tehdyt peräkkäiset hakemukset ja, että oikeusvarmuuden periaate ei estä uudistamishakemusten täydentämistä lisämääräajan kuluessa.

EUT ratkaisi ensin sen, oliko tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohta esteenä sille, että uudistamishakemus esitettiin lisämääräajan kuluessa, jos uudistamishakemus koskien saman tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluita eri luokissa oli tehty jo aiemmin. EUT totesi, että asetuksen erikielisille versioille ei voida millekään antaa etusijaa muihin kieliversioihin nähden. Ristiriitatilanteessa kieliversioita on tulkittava sen lainsäädännön systematiikan ja tavoitteen mukaan, jonka osia ne ovat. EUT katsoi, että uudistamishakemuksen tekemiselle lisämääräajan kuluessa on edellytykseksi asetettu ainoastaan lisämaksun maksaminen, vaikka asetuksen ranskankielinen versio saattoi johtaa erilaiseen käsitykseen. Ajallisesti porrastetut uudistamishakemukset eivät ole kiellettyjä, ja tavaramerkkiasetuksen tavoitteiden mukaan myös myöhemmät uudistamishakemukset on hyväksyttävä, kunhan ne on jätetty ennen lisämääräajan päättymistä. Toiseksi EUT tutki EUYT:n väitteen, että oikeusvarmuutta koskevat syyt estäisivät kyseessä olevat peräkkäiset uudistamishakemukset. EUT totesi väitteen perustuvan virheelliseen lähtökohtaan.

EUT katsoi, että EUYT oli tehnyt oikeudellisen virheen, ja että Nissanin valitusperuste tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan rikkomisesta oli hyväksyttävä. EUT kumosi EUYT:n tuomion ja EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan päätöksen.

Tuomio luettavissa EUT:n Curia-sivustolla tapauksen numerolla C-207/15 P.