EUT:n ratkaisu kehystekniikalla tapahtuvasta yleisölle välittämisestä

10.3.2021

EUT antoi 9.3.2020 tuomion asiassa C-392/19, VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz (”SPK”). Asia koski tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (”tietoyhteiskuntadirektiivi”) 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Saksalainen kulttuuriperintöä vaaliva säätiö SPK vastaa Deutsche Digitale Bibliothekin (”DDB”) toiminnasta. Kyseessä on digitaalinen kirjasto, jonka internetsivusto sisältää linkkejä digitoituihin sisältöihin ja joka tallentaa itse esikatselukuvia alkuperäisen kokoisista kuvista. Sivustolta on myös mahdollista siirtyä kohteen tarjoavan laitoksen internetsivustolle.

Kuvataiteen alan tekijänoikeuksien yhteishallinnointiyhteisö VG Bild-Kunst oli asettanut ehdoksi sille, että SPK:n kanssa tehdään sopimus sen teosvalikoiman käytöstä esikatselukuvien muodossa, sopimusehdon, jonka mukaan käyttäessään sopimuksen kohteena olevia teoksia ja muuta suojattuja aineistoa lisenssinsaaja sitoutuu toteuttamaan tehokkaita teknisiä toimenpiteitä suojatakseen kolmansien osapuolten suorittamalta kehystekniikalta (framingiltä) kyseisten teosten tai muun suojatun aineiston esikatselukuvia, jotka näytetään DDB:n internetsivustolla.

Asia eteni Saksan ylimpään yleiseen tuomioistuimeen, joka tiedusteli ennakkoratkaisukysymyksellään, onko tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tekijänoikeudella suojattujen teosten, jotka on saatettu vapaasti yleisön saataviin tekijänoikeuden haltijan suostumuksella internetsivustolla, sijoittaminen kolmannen osapuolen internetsivulle framingin avulla säännöksessä tarkoitettua yleisölle välittämistä, jos tämä sijoittaminen toteutetaan kiertämällä framingin käyttämisen vastaiset suojatoimenpiteet, jotka oikeudenhaltija on toteuttanut tai määrännyt toteutettaviksi.

Koska SPK oli kieltäytynyt toteuttamasta toimenpiteitä, joilla pyritään estämään esikatselukuvien sijoittaminen framingin avulla kolmansien osapuolten internetsivustoille, oli asiassa ratkaistava, onko tällaista sijoittamista framingin avulla itsessään pidettävä tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yleisölle välittämisenä. Mikäli näin olisi, VG Bild-Kunst voisi tekijänoikeuksien yhteishallinnointiyhteisönä määrätä SPK:n toteuttamaan kyseiset toimenpiteet.

EUT totesi pääasiassa olevan kyse tilanteesta, jossa tekijänoikeuden haltija pyrkii asettamaan lisenssin myöntämisen edellytykseksi framingin käyttämisen vastaisten rajoittavien toimenpiteiden toteuttamisen siten, että pääsyä sen teoksiin muilta kuin sen lisenssinsaajien internetsivustoilta rajoitetaan. Oikeudenhaltijan ei tällaisessa tilanteessa voida katsoa antaneen suostumustaan siihen, että kolmannet osapuolet voivat vapaasti välittää sen teoksia yleisölle. Kun tekijänoikeuden haltija toteuttaa tai määrää lisenssinsaajansa toteuttamaan framingin käyttämisen vastaisia teknisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan pääsyä sen teoksiin muilta internetsivustoilta kuin siltä internetsivustolta, jolla se on sallinut teostensa välittämisen yleisölle, tekijänoikeuden haltija ilmaisee tahtonsa liittää varaumia lupaan välittää sen teoksia yleisölle internetissä, jotta kyseisten teosten yleisö rajoitetaan ainoastaan tietyn internetsivuston käyttäjiin.

EUT totesi, että silloin, kun tekijänoikeuden haltija on toteuttanut tai velvoittanut lisenssinsaajat toteuttamaan framingin käyttämisen vastaisia rajoittavia toimenpiteitä siten, että niillä rajoitetaan pääsyä sen teoksiin muilta internetsivustoilta kuin lisenssinhaltijoiden internetsivustoilta, alkuperäinen saataviin saattaminen alkuperäisellä internetsivustolla ja toissijainen saataviin saattaminen framingin avulla ovat eri välittämistä yleisölle, ja siksi kumpaankin niistä on saatava kyseisten oikeudenhaltijoiden suostumus.

EUT päätyi vastaamaan ennakkoratkaisukysymykseen, että tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tekijänoikeudella suojattujen teosten, jotka on saatettu tekijänoikeuden haltijan suostumuksella vapaasti yleisön saataviin tietyllä internetsivustolla, sijoittaminen framingin avulla kolmannen osapuolen internetsivulle on tässä säännöksessä tarkoitettua yleisölle välittämistä, jos kyseinen sijoittaminen toteutetaan kiertämällä framingin käyttämisen vastaiset suojatoimenpiteet, jotka oikeudenhaltija on toteuttanut tai määrännyt toteutettaviksi.

Koko ratkaisu on luettavissa täältä.

(JT)