EUT: Rubikin kuutio ei saa tavaramerkkisuojaa

14.11.2016
EUT kumosi 10.11.2016 antamallaan tuomiolla (C-30/15 P) EUYT:n tuomion ja EUIPO:n päätöksen, joilla oli vahvistettu Rubikin kuution muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi.

EUIPO oli 6.4.1999 rekisteröinyt Seven Towns Ltd.:n hakemuksen perusteella kolmiulotteisen, kuution mallisen merkin (Rubikin kuutio) yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 28, ’’kolmiulotteiset pulmapelit’’. Vuonna 2006 Simba Toys GmbH & Co. KG vaati kyseisen tavaramerkin mitätöimistä muun muassa sillä perusteella, että se sisältää teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömän muodon. EUIPO:n mitättömyysosasto ja valituslautakunta sekä unionin yleinen tuomioistuin (EUYT) hylkäsivät tämän valituksen.

Simba Toys saattoi asian EUT:n käsiteltäväksi vaatien sitä kumoamaan EUYT:n tuomion. Se vetosi valituksensa tueksi kuuteen valitusperusteeseen, joista EUT käsitteli vain ensimmäisen. Simba Toysin mukaan EUYT rikkoi tuomiollaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa, jossa kielletään rekisteröimästä merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.

EUT totesi olevan riidatonta, että tavaran muotoa esittävä merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, jos se täyttää graafisen esitettävyyden ja erottamiskyvyn vaatimukset. Se kuitenkin huomautti, että kyseisen tavaramerkkiasetuksen alakohdan tarkoituksena on estää se, että tavaramerkillä annettaan yritykselle monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran toiminnallisiin piirteisiin. EUT vahvisti EUYT:n arvioinnin, jonka mukaan kyseisen merkin olennaiset piirteet ovat kuution muoto ja sen kullakin sivulla oleva ruudukkorakenne. Seuraavaksi oli EUT:n mukaan arvioitava muodon olennaisten piirteiden merkitystä kyseisen konkreettisen tavaran (kolmiulotteinen pulmapeli) teknisen tehtävän kannalta, sillä merkki ei koostu tavaran abstraktista, vaan konkreettisesta muodosta. Vastoin EUYT:n kantaa, on merkin toiminnallisten piirteiden arvioinnissa otettava huomioon graafisen esityksen ja mahdollisten kuvausten lisäksi merkin olennaisten ominaisuuksien tunnistamisessa hyödyllinen muu aineisto. Tässä tapauksessa oli otettava huomioon erityisesti muodon näkymättömät elementit, kuten kuution pysty- ja vaakasuorien rivien kierrettävyys.

Riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity ’’kolmiulotteisia pulmapelejä’’ varten rajaamatta sitä kierrettäviin pulmapeleihin ja täsmentämättä hakemuksessa muodon kierrettävyyttä. EUT:n mukaan tämä ei ole esteenä sille, että merkin esittämän konkreettisen tavaran tekninen tehtävä otetaan huomioon arvioitaessa merkin olennaisten piirteiden toiminnallisuutta.

EUT totesi EUYT:n tulkinneen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa liian suppeasti ja kumosi valituksenalaisen tuomion sekä EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen.

Tuomio luettavissa EUT:n Curia-sivustolla tapauksen numerolla C-30/15 P.

(SY)