EUT: Operaattori voidaan määrätä estämään asiakkaidensa pääsy internetsivustolle tekijänoikeusloukkausten estämiseksi

31.3.2014
Euroopan unionin tuomioistuin linjasi 27.3.2014 antamassaan tuomiossa (C-314/12 UPC Telekabel Wien), että internetyhteyden tarjoaja voidaan määrätä estämään asiakkaidensa pääsy tekijänoikeutta loukkaavalle internetsivustolle.

Tuomiossa on kysymys tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) ja unionin oikeudessa tunnustettujen perusoikeuksien tulkinnasta.

Saksalainen yritys (Constantin Film Verlaih) ja itävaltainen yritys (Wega Filmproduktionsgesellschat), saivat selville, että elokuvia, joihin nämä yritykset omistavat oikeudet, voidaan katsoa ja ladata luvattomasti kino.to-internetsivustolta. Kansallinen tuomioistuin määräsi internetyhteyden tarjoajan, UPC Telekabel Wienin, kieltämään asiakkaidensa pääsyn kyseiselle internetsivustolle.

Internetyhteyden tarjoaja katsoi, ettei sitä voida määrätä kieltämään pääsyä kino.to-sivustolle. UPC Telekabel perusteli kantaansa sillä, että kino.to-sivustolla ja UPC Telekabelilla ei ollut liikesuhdetta tapahtuman aikaan eikä tapauksessa ollut näytetty, että sen asiakkaat olisivat rikkoneet lakia. Mahdolliset estotoimenpiteet, joilla voidaan kieltää pääsy tekijänoikeutta loukkaavalle sivustolle, eivät ole UPC Telekabelin mukaan tehokkaita, koska ne voidaan kiertää teknisesti. Lisäksi osa estotoimenpiteistä on UPC Telekabelin mielestä kohtuuttoman kalliita toteuttaa.

Itävallan ylimmän oikeusasteen tuomioistuin (Oberster Gerichtshof) pyysi ennakkoratkaisupyynnössään EUT:ta tulkitsemaan tekijänoikeusdirektiiviä sekä unionin oikeudessa tunnustettuja perusoikeuksia. Direktiivi antaa oikeudenhaltijoille mahdollisuuden vaatia kieltoa tai määräystä sellaista välittäjää vastaan, jonka palveluita käytetään tekijänoikeuden loukkaamiseen. UPC Telekabel ei mielestään ole toiminut asiassa välittäjänä direktiivin tarkoittamalla tavalla.

EUT totesi ratkaisussaan, että henkilö, joka tarjoaa internetsivustolla tekijänoikeudella suojattua aineistoa luvattomasti, käyttää internetyhteyden tarjoajan palveluita. Koska UPC Telekabel tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden päästä kino.to-sivustolle, se toimii välittäjänä, jonka palveluita käytetään tekijänoikeuden loukkaamiseen. EUT:n mukaan ei ole tarpeen osoittaa, että välittäjän ja tekijänoikeusloukkaukseen syyllistyneen henkilön välillä olisi erityinen suhde.

EUT katsoi, että tapauksessa ei puututa internetyhteyden tarjoajan perusoikeuteen, elinkeinovapauteen. Elinkeinonharjoittaja voi itse valita resursseihinsa sopivat toimenpiteet, joilla evätään pääsy tekijänoikeutta loukkaavalle internetsivustolle ja siten vapautua vastuusta. Toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niillä estetään tai vaikeutetaan tehokkaasti pääsyä tekijänoikeutta loukkaavaan aineistoon. EUT kuitenkin painotti, että palveluntarjoajan toimenpiteet eivät saa tarpeettomasti estää pääsyä laillisesti saatavilla olevaan aineistoon.

Tuomio C-314/12 on luettavissa Curia-tietokannasta: http://curia.europa.eu/

EUT:n lehdistötiedote nro 38/14, 27.3.2014: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-03/cp140038fi.pdf

(TV)