EUT kumosi osittain GOLDEN BALLS rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi

27.11.2014
OHIM:n on arvioitava uudelleen, onko merkin vähäinen samankaltaisuus suhteessa merkkiin BALLON D’OR riittävää, jotta yleisö saattaisi muodostaa yhteyden näiden merkin välille.

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) tulkitsi 20.11.2014 antamassaan tuomiossa (yhdistetyt asiat C-581/13 P ja C-582/13 P) tavaramerkkiasetuksen (n:o 207/2009) 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 5 kohtaa.

Brittiläinen Golden Balls haki vuonna 2007 sanamerkin GOLDEN BALLS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi luokkiin 9, 16, 21, 24, 28 ja 41. Ranskalainen Intra-Presse vastusti hakemusta vedoten sille vuonna 2006 rekisteröityyn sanamerkkiin BALLON D’OR luokassa 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 ja 41. Ballon d’Or on palkinto, joka myönnetään vuoden parhaimmalle jalkapallonpelaajalle.

Tavaramerkkiasetuksen mukaan tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos on olemassa sekaannusvaara kuluttajien keskuudessa sen vuoksi, että on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki tai jos se on samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki.  Vaikka samat tai samankaltaiset merkit olisivat erilaisia tavaroita tai palveluita varten, uutta merkkiä ei voida rekisteröidä, mikäli aikaisempi merkki on laajalti tunnettu EU:ssa tai sen jäsenvaltiossa. Uuden merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

OHIM rekisteröi tavaramerkin GOLDEN BALLS vain niille tavaroille, jotka olivat erilaisia kuin aikaisemman merkin kattamat tavarat. OHIM:n mukaan nämä kaksi merkkiä olivat käsitteellisesti samat tai äärimmäisen samankaltaiset keskenään, joten oli todennäköistä, että sekaannusvaara syntyisi kohdeyleisön keskuudessa, mikäli merkkien kattamat tavarat tai palvelut olisivat samoja tai samankaltaisia.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin (EUYT) katsoi tuomiossaan, ettei merkki BALLON D’OR ollut este merkin GOLDEN BALLS rekisteröinnille yhteisön tavaramerkiksi. EUYT:n mukaan merkit olivat vain hyvin vähäisissä määrin käsitteellisesti samankaltaisia, joten ne voitiin rekisteröidä jopa samoille tai samankaltaisille tavaroille ja palveluille, sillä sekaannusvaaraa ei ollut.

Intra-Presse nosti kaksi kannetta EUYT:n tuomion johdosta. EUT hylkäsi Intra-Pressen kanteet siltä osin, kuin ne koskivat merkin GOLDEN BALLS rekisteröintiä samoille tai samankaltaisille tavaroille kuin ne, jotka merkki BALROND’OR kattoi, sillä sekaannusvaaraa ei ollut.

EUT totesi, että EUYT:n kannan mukaisesti kyseessä olevien merkkien välillä oli vähäinen käsitteellinen samankaltaisuus. EUYT:n olisi tullut arvioida, oliko tämä samankaltaisuus kuitenkin riittävää, jotta kohdeyleisö voisi muodostaa yhteyden merkkien välille, kun huomioidaan muut merkitykselliset seikat, kuten aikaisemman merkin laaja tunnettuus. EUT:n mukaan EUYT teki virheen, kun se ei arvioinut mainittuja seikkoja koskien niitä tavaroita, jotka merkki GOLDEN BALLS kattoi, mutta jotka erosivat merkin BALLON D’OR kattamista tavaroista.

EUT katsoi, että OHIM:n olisi pitänyt arvioida, oliko merkki BALLON D’OR laajalti tunnettu EU:ssa tai sen jäsenvaltiossa ja merkitsisikö uuden merkin rekisteröiminen vahingollisuutta tunnettuudelle sen vuoksi, että yleisö voi olettaa, että merkeillä on yhteys toisiinsa.

Tuomio C-581/13 P ja C-582/13 P on luettavissa kokonaisuudessaan Curia-tietokannasta.

(MO)