EUT: Hakukone voidaan velvoittaa poistamaan hakutuloksista henkilöä koskevia tietoja

16.5.2014
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) linjasi 13.5.2014 antamassaan tuomiossa (C-131/12 Google Spain ym.), että hakukoneen ylläpitäjä suorittaa henkilötietojen käsittelyä muun muassa hakiessaan, automaattisesti indeksoidessaan ja tarjotessaan henkilötietoja sisältäviä sivuja saataville hakutuloksissaan.

EUT tulkitsi tapauksessa direktiiviä 95/46/EY (tietosuojadirektiivi). Direktiivin tavoitteena on turvata henkilötietojen käsittelyssä yksilöille heidän perusoikeutensa ja -vapautensa ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen sekä poistaa kyseisten tietojen vapaan liikkumisen esteet.

Tapauksessa Costeja Gonzálesin nimen syöttäminen Googlen hakukoneeseen tuotti tulokseksi linkit, jotka veivät La Vanguardia -lehden vuonna 1998 päivitetyille sivuille. Sivuilla mainittiin Costeja Gonzálesin nimi sosiaaliturvasaatavien perimiseksi takavarikoidun kiinteän omaisuuden huutokauppaa koskevassa ilmoituksessa. Gonzáles oli vaatinut La Vanguardia poistamaan tai muuttamaan kyseisiä sivuja sekä Google Spain ja Google Inc yhtiöiden velvoittamista hänen henkilötietojensa poistamiseksi tai kätkemiseksi siten, etteivät ne sisältyisi hakutuloksissa La Vanguardin linkkeihin.

Espanjan tietoturvaviranomainen (AEDP) oli hylännyt La Vanguardia koskevan osan valituksesta, koska lehdellä oli ollut lailliset perusteet tietojen julkaisuun, mutta hyväksynyt Google Spainiin ja Google Inc:iin kohdistuvan osan valituksesta. Google Spain ja Google Inc. nostivat päätöksestä kaksi kannetta Espanjan kansallisessa tuomioistuimessa (Audiencia Nacional). Tuomioistuin yhdisti kanteet ja esitti EUT:lle ennakkoratkaisukysymykset koskien tietosuojadirektiivin ja Espanjan tietosuojasäännöstön alueellista soveltamisalaa, hakukoneiden toimintaa suhteessa direktiiviin sekä henkilön oikeutta tulla unohdetuksi (right to be forgotten).

EUT linjasi ratkaisussaan, että hakukonetta oli pidettävä tietosuojadirektiivin tarkoittamana rekisterinpitäjänä, ja hakukoneen toiminta oli katsottava henkilötietojen käsittelyksi silloin, kun tietoihin sisältyy henkilötietoja, vaikka kyseiset tiedot olisivat kolmansien ylläpitämillä sivuilla. Henkilötietojen käsittely tapahtuu jäsenvaltion alueella silloin, kun jäsenvaltioon on perustettu hakukoneyhtiön sivuliike tai tytäryhtiö, jonka toiminta kohdistuu kyseisen jäsenvaltion asukkaisiin.

EUT totesi, että tietosuojadirektiivissä säädettyjen oikeuksien kunnioittamiseksi, kunhan direktiivin säätämät edellytykset ovat täyttyneet, henkilö voi vaatia hakukonetta poistamaan henkilön nimellä suoritetun haun tuloksista linkit sivullisten julkaisemiin internetsivuihin, joissa on henkilöä koskevaa tietoa, vaikka kyse olisi sivullisten laillisesti julkaisemista tiedoista.

Ratkaisu asiassa on luettavissa kokonaisuudessaan Curia-tietokannassa: C-131/12 Google Spain ym.

(MH)