EUT: Auton jäljennösvanne voi kuulua yhteisömalliasetuksen korjauslausekkeen soveltamisalaan

23.1.2018
EUT antoi 20.12.2017 ratkaisun yhdistetyissä asioissa C-397/16 ja C-435/16, joka koski yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 110 artiklan 1 kohdan korjauslausekkeen tulkintaa. Ennakkoratkaisupyynnöt esitettiin kahdessa asiassa, joista ensimmäisessä asianosaisina olivat Acacia Srl ja Audi AG sekä toisessa Acacia ja Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Asiassa oli kyse siitä, että Acacian väitettiin loukanneen yhteisömalleja, joiden haltijoita Audi ja Porsche ovat.

Audi ja Porsche ovat useiden auton kevytmetallivanteille myönnettyjen yhteisömallien haltijoita. Acacia valmisti kevytmetallivanteita, joista tietyt näistä vanteista olivat samanlaisia kuin Audin ja Porschen kevytmetallivanteet. Audi nosti kanteen Milanon alioikeudessa ja Porsche Stuttgartin alioikeudessa väittäen, että Acacian harjoittama vanteiden myynti tarkoitti niiden yhteisömallien loukkaamista. 

Molemmat tuomioistuimet esittivät EUT:lle ennakkoratkaisukysymykset yhteisömalliasetuksen korjauslausekkeen tulkinnasta, johon Acacia oli viitannut. Yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa. Asetuksen 110 artiklan 1 kohdassa säädetään korjauslausekkeesta, jonka mukaan yhteisömalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on moniosaisen tuotteen osa, jota käytetään kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi.

EUT tarkasteli esitettyjä ennakkoratkaisukysymyksiä yhdessä. Ensimmäiseksi EUT tarkasteli kysymystä siitä, onko korjauslauseketta tulkittava siten, että sen mukaan yhteisömalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, jos suojattu malli on riippuvainen moniosaisen tavaran ulkoasusta. Audi ja Porsche väittivät, lauseketta sovelletaan pelkästään sellaisiin osiin, jotka ovat määrämuotoisia, minkä vuoksi ajoneuvojen kevytmetallivanteet eivät voi kuulua tämän säännöksen soveltamisalaan.

EUT totesi, että mainitun lausekkeen hyväksymistä edeltäneistä lainsäädäntötöiden perusteluista ilmeni, että yhteisömallin antamalla suojalla voi olla epätoivottuja vaikutuksia, koska suojalla poistetaan ja rajoitetaan kilpailua markkinoilla. Tämä koskee EUT:n mukaan erityisesti pitkäikäisiä ja kalliita moniosaisia tuotteita, kuten moottoriajoneuvoja, joiden yksittäisten osien, joista moniosainen tuote koostuu, mallien suoja voi saada aikaan todelliset varaosien kytkösmarkkinat. Korjauslausekkeen tarkoituksena on välttää tiettyjen varaosien kytkösmarkkinoiden syntymistä ja erityisesti välttää sitä, että kuluttaja, joka ostaa pitkäikäisen tuotteen, olisi ennalta määräämättömäksi ajaksi sidottu ostamaan ulkoisia osia moniosaisen tuotteen valmistajalta. EUT totesi tämän perusteella, että korjauslausekkeen soveltamisen edellytyksenä ei ollut, että suojattu malli oli riippuvainen moniosaisen tuotteen ulkoasusta.

Toiseksi EUT tarkasteli kysymystä siitä, mitä edellytyksiä korjauslausekkeessa asetetaan sellaisen mallin osalta, jota käytetään moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi. EUT totesi, että korjauslausekkeella evätään yhteisömallin kaikenlainen suoja, jos säännöksessä säädetyt edellytykset täyttyvät.

EUT:n mukaan ensimmäinen edellytys oli, että korjauslauseketta voidaan soveltaa vain osiin, joiden suoja perustuu yhteisömalliin ja jotka pysyvät näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana. EUT:n mukaan näin oli kyseisten vanteita koskevien yhteisömallien osalta, joiden haltijoita Audi ja Porsche ovat.

EUT totesi, että toiseksi tätä sovelletaan vain moniosaisen tuotteen osiin, jotka on tarkoitettu koottavaksi teollisesti tai käsityönä valmistetuksi moniosaiseksi tuotteeksi ja jotka voidaan korvata tällaisen tuotteen purkamisen ja uudelleen kokoamisen mahdollistavalla tavalla ja joiden puuttuessa moniosaista tuotetta ei voitaisi käyttää tavanomaisella tavalla. EUT totesi, että kyseinen edellytys täyttyi vanteiden osalta.

Kolmanneksi korjauslausekkeen soveltaminen edellyttää EUT:n mukaan, että osaa käytetään moniosaisen tuotteen korjaamiseen. Vaatimus tarkoittaa, että osan käyttö on tarpeen moniosaisen tuotteen korjaamiseksi, kun tästä on tullut viallinen muun muassa alkuperäisen osan puuttumisen tai sille aiheutuneen vahingon seurauksena.

Neljänneksi soveltaminen edellyttää EUT:n mukaan, että moniosaisen tuotteen korjaaminen toteutetaan sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi. Osaa on käytettävä moniosaisen tuotteen sellaisen ulkoasun palauttamiseksi, joka sillä oli, kun se saatettiin markkinoille. Osien tulee siis olla ulkoasultaan samanlaisia kuin alkuperäiset osat.

Viimeiseksi EUT tarkasteli kysymystä siitä, edellyttääkö korjauslausekkeeseen vetoaminen, että moniosaisen tuotteen osan valmistajan tai myyjän on varmistettava, että tämä osa voidaan hankkia vain korjaustarkoitukseen, ja jos näin on, millä tavalla se on tehtävä. EUT totesi, että valmistajaa tai myyjää koski huolellisuusvelvoite siitä, että jatkokäyttäjät noudattavat edellä mainittuja edellytyksiä. Niiden tehtävänä on ensinnäkin ilmoittaa jatkokäyttäjälle tuotteeseen, sen pakkaukseen, esitteisiin tai myyntiasiakirjoihin tehdyllä selvällä ja näkyvällä merkinnällä yhtäältä se, että kyseiseen osaan sisältyy malli, joiden haltijoita ne eivät ole, ja toiseksi se, että tämä osa on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi. Lopuksi mainitun valmistajan tai myyjän on pidättäydyttävä tällaisten osien myynnistä, jos ne tietävät tai niillä on perusteltuja syitä olettaa, että tätä osaa ei käytetä edellytysten mukaisesti.

EUT:n ratkaisu on luettavissa täältä.

(AH)