EUT: teknisen tuloksen saavuttamiseksi ainakin osittain välttämätön muoto voi saada tekijänoikeussuojaa, kun kyseinen tuote muodostaa omaperäisen teoksen

15.6.2020

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 12.6.2020 ratkaisun asiassa C-833/18. Tapauksessa oli kyse sitä, voiko tekijänoikeussuojaa antaa teokselle, jonka muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Tekijänoikeussuojan saamisen arvioinnin kohteena oli  polkupyörä, jonka taittojärjestelmällä oli aikaisemmin ollut patenttisuoja.

Brompton Bicycle Ltd. oli myynyt SI:n kehittämiä polkupyörien taittojärjestelmään perustuvia polkupyöriä. Korealainen yritys Get2Get myi vastaavanlaisia pyöriä, minkä johdosta SI syytti sitä tekijänoikeutensa loukkauksesta. Yhtiön mukaan polkupyörän muoto oli välttämätön kyseisen taittojärjestelmän saavuttamiseksi ja ei siksi saanut tekijänoikeussuojaa. Brompton Bicycle Ltd. sen sijaan katsoi polkupyörän valmistamisen edellyttäneen muun ohella luovien valintojen tekemistä, joten sen tulisi saada tekijänoikeussuojaa. Asiaa käsittelevä tuomioistuin teki ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle tekijänoikeuden olemassaolosta sekä sen arvioimisessa käytettävistä kriteereistä. Ratkaistava pääkysymys koski tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) yksinoikeuksia, kuten kappaleen valmistamista sekä teosten välittämistä ja levittämistä sääntelevien 2-5 artiklojen tulkintaa.

EUT muistutti, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (ks. esim. Cofemel-tapaus) teokseksi katsominen edellyttää kohteen olevan omaperäinen tekijänsä luovan henkisen työn ilmaus. EUT:n mukaan omaperäisyysedellytyksen täyttävä suojan kohde voi saada tekijänoikeussuojaa, vaikka tekniset seikat sanelevat kohteen valmistamisen. Tällainen saneleminen ei kuitenkaan ole saanut estää tekijää heijastamasta yksilöllisyyttään ja vapaita luovia ratkaisuja suojan kohteessa.

EUT totesi, että ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen tulee mahdollisen tekijänoikeussuojan saamisen osalta arvioida, onko tuotteen tekijä ilmaissut tuotteen muotoa koskevalla ratkaisulla luovuuttaan omaperäisellä tavalla ja heijastaako tuotteen muotoilu hänen yksilöllisyyttään. Tekijän omaksuman ratkaisun ja sen omaperäisyyden osalta arvioinnissa ei ole ratkaisevaa se, onko olemassa muita muotoja, joilla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos. EUT painotti, että tekijänoikeussuojan saamisen arvioinnissa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tulee ottaa huomioon tuotteen luomisen jälkeisten seikkojen tai ulkoisten seikkojen sijasta kaikki kohteen suunnitteluun liittyvät seikat. Esimerkiksi väitetyn tekijänoikeuden loukkaajan tahto ei ole tässä arvioinnissa merkityksellinen seikka.

Arvioitavia tietoyhteiskuntadirektiivin 2–5 artikloja oli EUT:n mukaan tulkittava siten, että tekijänoikeussuojaa voidaan soveltaa tuotteeseen, jonka muoto on ainakin osittain välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, kun kyseinen tuote muodostaa luovan henkisen työn tuloksena syntyneen omaperäisen teoksen. Kansallisen tuomioistuimen on tarkastettava, onko kyseessä omaperäinen teos ottamalla huomioon kaikki pääasiaan liittyvät merkitykselliset seikat.

(AL)