EUT: Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä värimerkkinä, jos haettu merkki on esitetty graafisesti kuviona

27.3.2019

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 27.3.2019 tuomion asiassa C-578/17, jossa asianosaisina olivat Oy Hartwall Ab ja Patentti- ja rekisterihallitus. Hartwall oli hakenut tavaramerkkirekisteröintiä kuvion muodossa (sininen nauha, jonka reunoilla oli ohut harmaa reunus), johon se oli myöhemmin täsmentänyt hakevansa rekisteröintiä värimerkkinä eikä kuviomerkkinä. EUT totesi, että kyseisessä tilanteessa tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa on ristiriita merkin ja hakijan ilmoittaman tavaramerkin luokittelun välillä. EUT:n mukaan tällainen ristiriita on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, sillä hakemus ei ole selvä eikä täsmällinen.

Hartwall oli hakenut graafisesti esitetyn kuvion rekisteröintiä väritavaramerkiksi (sininen PMS 2748, PMS CYAN ja harmaa PMS 877) luokkaan 32 kuuluvia ”kivennäisvesiä” varten. PRH oli hylännyt Hartwallin värimerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttui värimerkiltä edellytetty erottamiskyky. Hartwall oli myös toimittanut PRH:lle markkinatutkimuksen, joka PRH:n mukaan osoitti ainoastaan kuviomerkin tunnettuutta, eikä pelkkien värien.

Asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua ensinnäkin siitä, onko erottamiskyvyn arvioinnille merkitystä sillä, luokitteleeko hakija merkin väritavaramerkiksi vai kuviotavaramerkiksi.

EUT:n mukaan hakijan rekisteröintimenettelyssä tekemä merkin luokittelu ”väritavaramerkiksi” tai ”kuviotavaramerkiksi” on yksi merkityksellinen tekijä, vaikka erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat väritavaramerkeille ja kuviotavaramerkeille. EUT huomautti, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä samalla tavalla yhdestä väristä sellaisenaan muodostuvia merkkejä ja sana- tai kuviomerkkejä. Väreillä ei lähtökohtaisesti ole erottamiskykyä sellaisenaan, vaan ne voivat käytössä tulla erottamiskykyiseksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

Tämä ei kuitenkaan EUT:n mukaan vapauta toimivaltaista viranomaista velvollisuudesta suorittaa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn konkreettinen ja kokonaisvaltainen arviointi, mikä tarkoittaa sitä, ettei viranomainen voi evätä merkin rekisteröintiä pelkästään sen vuoksi, että merkki ei ole tullut erottamiskykyiseksi sillä perusteella, että sitä on käytetty tavaramerkkihakemuksessa mainituille tavaroille tai palveluille.

Lisäksi KHO kysyi, ovatko tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 2 ja 3 artikla esteenä sellaisen värimerkin rekisteröinnille, joka on esitetty tavaramerkkihakemuksessa graafisesti kuvion muodossa.

EUT totesi, että merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi vain, jos hakija on tehnyt siitä graafisen esityksen, siten että haetun suojan kohde ja laajuus on määritetty selvästi ja täsmällisesti. Merkin sanallinen kuvaus taas auttaa täsmentämään tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohteen ja laajuuden. EUT:n mukaan tilanteessa, jossa tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa on ristiriita merkin ja hakijan ilmoittaman tavaramerkin luokittelun välillä, on mahdotonta määrittää täsmällisesti haetun suojan kohdetta ja laajuutta, jolloin toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä rekisteröinti.

Käsiteltävänä olevassa asiassa merkki, jolle suojaa haetaan, on esitetty kuviona, kun taas sanallinen kuvaus koskee suojaa ainoastaan kahdelle värille eli siniselle ja harmaalle. Lisäksi Hartwall on täsmentänyt, että se hakee kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi. EUT totesi, että hakemuksessa näyttää olevan ristiriita, jonka vuoksi hakemus ei ole selvä eikä täsmällinen, joka on esteenä merkin rekisteröinnille.

Tuomio on luettavissa täältä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täältä.

KHO:n ratkaisun tiivistelmä luettavissa täältä.

(AH)