EUT: tavaramerkki ”adegaborba.pt”, joka koostuu kuvailevasta sanasta ja sisältää maantieteellisen nimen, on jätettävä rekisteröimättä

10.12.2018

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 6.12.2018 ratkaisun asiassa C‑629/17, jossa vastakkain olivat J. Portugal Ramos Vinhos SA ja Adega Cooperativa de Borba CRL. Kantaja J. Portugal Ramos Vinhos oli nostanut kumoamiskanteen Adega Cooperativa de Borban rekisteröimää sanamerkkiä ”adegaborba.pt” vastaan, joka koski viinialan tuotteita. EUT:n mukaan tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky, kun se koostui kahdesta sanaosasta, joista toinen oli kuvaileva termi ja toinen maantieteellinen nimi Borba, joka liittyi kyseisen tavaran maantieteelliseen alkuperään. Lisäksi se, että sanaosat koostuivat oikeushenkilön toiminimestä, oli vailla merkitystä.

Portugal Ramos Vinhos oli nostanut kumoamiskanteen sanamerkkiä ”adegaborba.pt” vastaan. Lissabonin ylioikeus hylkäsi kanteen katsoen, että sanamerkki adegaborba.pt ei kuulunut Portugalin teollisoikeuksista annetun lain soveltamisalaan, jossa säädettiin tavaramerkin rekisteröimisedellytyksistä, kun sitä käytti Borban alueen (Portugali) viinintuottaja. Sen mukaan sana ”adega” oli erottamiskykyinen viinialalla, koska se ilmaisi, että viini oli peräisin Adega Cooperativa de Borban osuuskuntaan kuuluvilta tuottajilta.

Sanalle ”adega” on portugalin kielessä kaksi merkitystä, joista ensimmäinen tarkoittaa maanalaista tilaa, jossa säilytetään esimerkiksi viiniä. Toinen viittaa tiloihin tai laitoksiin, joissa viinialan tuotteet, kuten viini, valmistetaan.

Kantaja valitti Portugalin ylimpään tuomioistuimeen, joka pyysi EUT:lta ennakkoratkaisua tavaramerkkidirektiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnille on este, jos tavaramerkki koostuu merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa muita tavaroiden ominaisuuksia.

EUT totesi, että merkin rekisteröinti tulisi evätä tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo merkin kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista.

EUT:n mukaan portugalinkielinen kohdeyleisö mieltää sanan ”adega” yleensä viittauksena laitokseen, jossa viiniä valmistetaan sekä säilytetään, ja näin ollen viittauksena tämän tavaran ominaisuuteen. EUT totesi, että sana kuuluu mainitun säännöksen soveltamisalaan ja sitä on pidettävä kuvailevana. EUT:n mukaan tavaramerkiltä puuttui näin ollen erottamiskyky, kun se koostui kahdesta sanaosasta, joista toinen oli kuvaileva termi ja toinen maantieteellinen nimi Borba, joka liittyi kyseisen tavaran maantieteelliseen alkuperään. Lisäksi EUT katsoi, että tällainen nimi oli asetuksessa N:o 1308/2013 tarkoitettu suojattu alkuperänimitys, jota ei asetuksen 102 artiklan mukaan voida rekisteröidä tavaramerkiksi.

EUT:n mukaan sellainen tavaramerkki on jätettävä rekisteröimättä, jota käytetään viinialan tuotteiden tunnusmerkkinä ja joka sisältää maantieteellisen nimen, kun tämä merkki sisältää sanan, joka osoittaa tuotteiden valmistuspaikan ja joka toisaalta muodostaa tavaramerkkiä hakeneen toiminimen.

Ratkaisu luettavissa täältä.

(AH)