EUT tarkasteli tekijänoikeuden haltijan tiedonsaantioikeuteen liittyvän käsitteen ”osoitteet” laajuutta

10.7.2020

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 9.7.2020 ratkaisun asiassa C-264/19, jossa vastakkain olivat elokuvien levitysyhtiö Constantin Film Verleih GmbH sekä YouTube LLC ja Google Inc. Asiassa oli kyse siitä, että Constantin Film Verleih oli pyytänyt YouTubelta ja Googlelta tietoja, muun muassa sähköpostiosoitteet ja IP-osoitteet, käyttäjistä, jotka olivat ladanneet internetiin elokuvia loukaten Constantin Film Verleihen yksinomaista hyödyntämisoikeutta. Asiassa oli kyse siitä, kuuluivatko Constantin Film Verleihin vaatimat tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmaisun ”osoitteet” piiriin.

Constantin Film Verleihilla on Saksassa yksinomaiset hyödyntämisoikeudet muun muassa elokuvateoksiin ”Parker” ja ”Scary Movie 5”, joita oli ladattu YouTuben ylläpitämälle alustalle oikeudettomasti. Constantin Film Verleih vaati YouTubea ja Googlea toimittamaan sille kaikki tiedot jokaisesta käyttäjästä, joka oli ladannut mainitut teokset verkkoon.

Direktiivin 8 artiklan mukaan verkkoalustan ylläpitäjä voidaan määrätä toimittamaan kaikkien sellaisten henkilöiden nimet ja osoitteet, jotka ovat ladanneet kyseiselle alustalle elokuvan ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Saksan liittovaltion ylin yleinen tuomioistuin Bundesgerichtshof tiedusteli ennakkoratkaisupyynnössään, onko direktiiviä tulkittava siten, että osoitteiden käsitteellä tarkoitetaan verkkoon immateriaalioikeutta loukkaavia tiedostoja ladanneen käyttäjän osalta hänen sähköpostiosoitettaan, puhelinnumeroaan ja näiden tiedostojen lataamiseen käytettyä IP-osoitetta tai IP-osoitetta, jota hän on viimeksi käyttänyt käyttäjätilin käyttämiseksi.

EUT:n mukaan kun kyseistä käsitettä ei määritellä direktiivissä, sen merkitys ja ulottuvuus on määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys ja sen lainsäädännön tavoitteet.

EUT totesi, että ilmaisulla ”osoite” tarkoitetaan yleiskielessä ainoastaan postiosoitetta eli tietyn henkilön koti- tai asuinpaikkaa. Tästä seurasi EUT:n mukaan, että kun kyseistä ilmaisua käytetään ilman muuta täsmennystä, kuten direktiivin 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, sillä ei tarkoiteta sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai IP-osoitetta.

EUT totesi, että direktiivin antamiseen johtaneet valmisteluasiakirjat, asiayhteys sekä direktiivin 8 artiklalla tavoiteltu päämäärä tukivat tätä tulkintaa. Kyseisen säännöksen tarkoituksena on sovittaa yhteen eri oikeuksien kunnioittaminen ja etenkin oikeudenhaltijoiden tiedonsaantioikeuden ja käyttäjillä henkilötietojen suojaan olevan oikeuden kunnioittaminen.

Lopuksi EUT vielä täsmensi, että direktiivin nojalla jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus säätää siitä, vaikka niillä ei ole siihen velvollisuutta, että immateriaalioikeuksien haltijoille annetaan oikeus saada laajempia tietoja, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero tai IP-osoite. Tällöin tulee kuitenkin taata kyseessä olevien eri perusoikeuksien oikeudenmukainen tasapaino ja suhteellisuusperiaatteen kaltaisten muiden unionin oikeuden yleisten periaatteiden noudattaminen.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(AH)