EUT: ”Queso Manchego” alkuperänimityksen ja La Manchan alueeseen viittaavien kuviomerkkien välille voi syntyä asetuksessa tarkoitettu kielletty mielleyhtymä

3.5.2019

Euroopan unionin tuomioistuimen neljäs jaosto antoi 2.5.2019 ratkaisun asiassa C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (Queso Manchego -säätiö) vastaan Industrial Quesera Cuquerella SL (IQC) ja Juan Ramón Cuquerella Montagud. Espanjan ylimmän tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnössä kysyttiin Don Quijote de la Manchaan liittyvien merkkien käytöstä suhteessa suojattuun alkuperänimitykseen ”queso manchego”.

Tapauksessa sovellettiin asetusta (EY) N:o 510/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta. Asetuksen 13 artiklan 1 b ja c alakohtien mukaan rekisteröidyt nimet on suojattu muun muassa mielleyhtymiltä ja muilta vääriltä ja harhaanjohtavilta merkinnöiltä. Kyseinen asetus ei ole ollut voimassa 2.1.2013 alkaen. Vastaava alukperäismerkintöjä koskeva sääntely löytyy uudesta asetuksesta (EU) N:o 1151/2012 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä.

IQC:n juustoissa oli käytetty Don Quijote -romaaniin viittaavia kuvamerkkejä. Don Quijoten tapahtumat sijoittuvat La Manchan alueelle. IQC:n juustoja ei kattanut suojattu alkuperänimitys ”queso manchego”. Espanjan kielessä ”manchego” on adjektiivi, joka kuvaa La Manchan alueelta peräisin olevia tuotteita ja henkilöitä.

Ensimmäinen kysymys koski mielleyhtymää rekisteröityyn alkuperänimitykseen, joka EUT:n mukaan voidaan synnyttää myös kuviomerkkejä käyttämällä. Toiseksi oli kyse kuviomerkkien käyttämisestä maantieteelliseen alueeseen synnyttämän mielleyhtymän, kun tuottaja on sijoittunut kyseiselle alueelle ja kun tuottajan tuotteet ovat rinnastettavissa alkuperäisnimityksellä suojattuihin tuotteisiin, joita ei kuitenkaan alkuperänimitys suojaa. Mikäli tällaisia maantieteelliseen alueeseen viittaavia kuviomerkkejä saisi käyttää, antaisi tämä EUT:n mukaan perusteetonta hyötyä alkuperäisnimityksen maineesta. Huomioon mielleyhtymien aiheuttamisessa oli otettava kaikkien kuvio- ja sanamerkkien kokonaisuus.

Kolmas ennakkoratkaisukysymys koski käsitettä ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja” käytettäessä perusteena ”mielleyhtymän” määrittämisessä. EUT totesi käsitteen tarkoittavan eurooppalaisia kuluttajia ja näin takaamaan rekisteröidyn nimityksen tehokas ja yhtenäinen suoja kaikkia mielleyhtymiä kohtaan koko unionin alueella. Tämä kuluttajaryhmä sisältää kuluttajat myös maassa, jossa mielleyhtymän synnyttävä tuote valmistetaan ja jossa se suurimmaksi osaksi kulutetaan.

Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava voivatko kuviomerkit tuoda kuluttajan mieleen rekisteröidyllä nimityksellä varustetut tuotteet. Suojatun alkuperänimityksen ”queso manchego” ja kuviomerkkien välillä voi olla riittävän suora ja yksiselitteinen käsitteellinen läheisyys, jolloin kuluttajan mielessä syntyy välitön yhteys alkuperänimityksellä suojattuun tuotteeseen.

EUT:n tuomio on luettavissa täältä.

(SP)