EUT: Punainen kengänpohja onkin rekisteröimiskelpoinen

3.7.2018

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan mukaan merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta ei saa rekisteröidä. EUT tulkitsi säännöksessä tarkoitettua ”muotoa” siten, että pääasiassa merkki, joka muodostuu korkokengän pohjaan pannusta tietystä väristä, ei muodostu yksinomaan tässä säännöksessä tarkoitetusta muodosta.

EUT teki 12.6.2018 ratkaisun asiassa C-163/16 Christian Louboutin ja Christian Louboutin SAS vastaan Van Haren Schoenen BV, jossa se katsoi, että hollantilainen van Haren oli loukannut Louboutinin tavaramerkkiä myydessään punapohjaisia kenkiä.

EUT totesi, että koska tavaramerkkidirektiivissä ei määritellä mitenkään muodon käsitettä, kyseisen termin merkitys ja ulottuvuus ovat vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä käytetään, ja sen lainsäädännön tavoitteet, johon se kuuluu.

Tavaramerkkidirektiivissä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä tai tämän sanan tavanomaisesta merkityksestä ei käy EUT:n mukaan ilmi, että rajaamatta väriä tilassa väri itsessään voisi muodostaa muodon.

EUT:n mukaan oli kuitenkin selvitettävä, merkitsikö se, että tietty väri oli pantu asianomaisen tavaran tiettyyn nimenomaiseen kohtaan, että kyseessä oleva merkki muodostui tavaramerkkidirektiivissä tarkoitetusta muodosta.

Tältä osin EUT katsoi, että vaikka tavaran tai sen osan muoto kieltämättä vaikuttaa värin rajaamiseen tilassa, ei kuitenkaan voida katsoa, että merkki muodostuu tästä muodosta, kun tavaramerkin rekisteröinnillä ei pyritä suojaamaan tätä muotoa vaan vain sitä, että tiettyä väriä pannaan kyseisen tavaran tiettyyn nimenomaiseen kohtaan.

EUT katsoi, että riidanalainen tavaramerkki ei koskenut korkokenkien pohjan tiettyä nimenomaista muotoa, koska tämän tavaramerkin kuvauksessa mainittiin nimenomaisesti, etteivät kengän ääriviivat olleet osa kyseistä tavaramerkkiä vaan niitä käytettiin vain rekisteröinnin kohteena olevan punaisen värin sijainnin tuomiseksi esiin. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen merkin ei voitu EUT:n mukaan katsoa muodostuvan ”yksinomaan” muodosta silloin kun tämän merkin pääasiallinen kohde on väri, joka täsmennetään kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla.

Ratkaisu poikkeaa julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta, jonka tiivistelmän voit lukea täältä.

(EH)