EUT käsitteli sanamerkin ”Fack Ju Göhte” hyvän tavan vastaisuuden arviointia

6.3.2020

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 27.2.2020 ratkaisun asiassa C-240/18 P, jossa vastakkain oli Constantin Film Produktion GmbH ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). Tapauksessa oli kyse siitä, voitiinko sanamerkki ”Fack Ju Göhte” rekisteröidä EU-tavaramerkiksi. EUT totesi, että hyvän tavan vastaisuudella tarkoitetaan sitä, että kohdeyleisön on miellettävä merkki tutkimushetkellä siten, että se on yhteiskunnassa tuolloin vallitsevien perustavanlaatuisten arvojen ja moraalinormien vastainen.

Constantin Film Produktion GmbH oli hakenut EU-tavaramerkkirekisteröintiä sanamerkille ”Fack Ju Göhte”, joka on valittajan tuottaman saksalaisen komedian nimi. EUIPO hylkäsi hakemuksen katsoen, että haettu merkki oli tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti hyvän tavan vastainen.

Constantin Film Produktion valitti asiasta unionin yleiseen tuomioistuimeen, joka hylkäsi valittajan kanteen. Valittaja teki muutoksenhaun unionin tuomioistuimelle, jossa se totesi, että unionin yleinen tuomioistuin oli loukannut tapauskohtaista tarkastelua koskevaa periaatetta, koska se ei tarkastellut rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä Fack Ju Göhte vaan merkkiä ”Fuck you, Goethe”. Lisäksi valittajan mukaan ilmaukset ”Fuck” ja ”Fuck you” ovat menettäneet vulgaarin merkityksensä yhteiskunnassa tapahtuneen kielen kehityksen myötä.

EUT aloitti tarkastelun toteamalla, että käsitettä ”hyvät tavat” ei ole määritelty tavaramerkkiasetuksessa, jolloin sitä on tulkittava ottaen huomioon sen tavanomainen merkitys ja asiayhteys, jossa sitä yleensä käytetään. EUT totesi, että tällä käsitteellä viitataan sen tavanomaisessa merkityksessä yhteiskunnassa tiettynä ajankohtana vallitseviin perustavanlaatuisiin arvoihin ja moraalinormeihin. Nämä arvot ja normit, jotka voivat kehittyä ajan kuluessa ja olla erilaisia eri paikoissa, on EUT:n mukaan määritettävä kyseisessä yhteiskunnassa arviointihetkellä vallitsevan konsensuksen mukaisesti. Tätä määrittämistä varten on otettava asianmukaisesti huomioon yhteiskunnallinen asiayhteys, johon mahdollisesti kuuluvat sille tunnusomaiset kulttuuriset, uskonnolliset ja filosofiset erot, jotta voidaan arvioida objektiivisesti, mitä tässä yhteiskunnassa pidetään sillä hetkellä moraalisesti hyväksyttävänä.

EUT:n mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan ”hyvän tavan vastaisuuden” soveltamisalaan kuulumiseksi ei riitä, että kyseinen merkki katsotaan huonon maun mukaiseksi. Kohdeyleisön on miellettävä merkki tutkimushetkellä siten, että se on yhteiskunnassa tuolloin vallitsevien perustavanlaatuisten arvojen ja moraalinormien vastainen. EUT:n mukaan näin tehtävä tutkinta ei voi rajoittua vain haetun tavaramerkin tai sen tiettyjen osatekijöiden abstraktiin arviointiin. Tältä osin EUT totesi, että unionin yleisen tuomioistuimen suorittama tutkinta ei täyttänyt näitä vaatimuksia.

EUT:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei olisi saanut tyytyä arvioimaan abstraktisti tätä tavaramerkkiä ja englanninkielistä ilmaisua, johon kohdeyleisö rinnastaa tavaramerkin ensimmäisen osan, kun otetaan huomioon yhteiskunnallinen asiayhteys ja erityisesti se, että ”Fack Ju Göhte” elokuvakomedia oli suuri menestys saksankielisen suuren yleisön keskuudessa. Arvioinnissa olisi tullut ottaa myös huomioon se, että elokuva oli sallittu nuorelle yleisölle ja Goethe-instituutti, joka on maailmanlaajuisesti toimiva Saksan liittotasavallan kulttuuri-instituutti, käytti sitä pedagogisiin tarkoituksiin.

EUT totesi, että nämä seikat voivat lähtökohtaisesti olla viite siitä, että saksankielinen suuri yleisö ei miellä sanamerkkiä moraalisesti ei-hyväksyttäväksi siitä huolimatta, että se rinnastaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ensimmäisen osan englanninkieliseen ilmaisuun ”Fuck you”. EUT:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei voinut päätyä katsomaan merkkiä yhteen sopimattomaksi hyvien tapojen kanssa pelkästään sillä perusteella, että tämä englanninkielinen ilmaisu on luonteeltaan luontaisesti vulgaari, tutkimatta edellä mainittuja seikkoja.

EUT totesi, että unionin yleinen tuomioistuin teki tuomiossa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan tulkinnassa ja soveltamisessa oikeudellisia virheitä. EUT kumosi valituksenalaisen tuomion.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(AH)