EUT: enforcement-direktiivin 11 artiklan kieltotuomio voisi kohdistua myös fyysisten markkinapaikkojen vuokraajiin

13.7.2016
EUT totesi 7.7.2016 antamassaan tuomiossa, että kauppahallin vuokralainen, joka vuokraa kauppahallin myyntipaikkoja edelleen kauppiaille, jotka käyttävät paikkaansa myydäkseen merkkituotteiden väärennöksiä, on enforcement-direktiivin 11 artiklan mukainen välittäjä. Lisäksi EUT totesi, että kauppahallin välittäjään voidaan kohdistaa kieltotuomio samoin edellytyksin, kuin sähköisen markkinapaikan välittäjiin.

Delta Center a.s. oli ollut Prahan kauppahallin vuokralainen. Se oli vuokrannut edelleen kauppiaille myyntipaikkoja. Kantajat Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft, Lacoste SA ja Burberry Ltd olivat nostaneet kanteen Prahan kunnallisessa tuomioistuimessa (Městský soud v Prazen) huomattuaan, että kyseisessä Prahan kauppahallissa myytiin niiden tuotteiden väärennöksiä. Kantajat olivat vaatineet mm., että Delta Center velvoitetaan olemaan tekemättä tai jatkamatta vuokrasopimuksia sellaisten henkilöiden kanssa, joiden toiminnan on todettu merkitsevän tavaramerkkioikeuksien loukkaamista tai vaaraa oikeuksien loukkaamisesta. Prahan kunnallinen tuomioistuin oli hylännyt tämän kieltotuomion määräämistä koskevan vaatimuksen.

Kantajat olivat valittaneet tuomiosta Prahan ylioikeuteen (Vrchní soud v Prazeen). Prahan ylioikeus oli vahvistanut vaatimuksen hylkäämisen. Kantajat tekivät vielä kassaatiovalituksen ylimmän asteen tuomioistuimeen (Nejvyšší soudiin). Ylimmän asteen tuomioistuin päätyi pyytämään unionin tuomioistuimelta (EUT) ennakkoratkaisua seuraavien kysymysten osalta:

  1. Onko markkinapaikan vuokrannut henkilö, joka tarjoaa yksittäisten kauppiaiden käyttöön kojuja ja myyntipaikkoja, välittäjä, jonka palveluja kolmannet osapuolet käyttävät oikeudenhaltijan immateriaalioikeuksien loukkaamiseksi direktiivin 2004/48 (ns. enforcement-direktiivi) 11 artiklassa tarkoitetulla tavalla?
  2. Voidaanko tällaista markkinapaikan vuokrannutta henkilöä vastaan toteuttaa enforcement-direktiivin 11 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä niillä edellytyksillä, jotka EUT määritteli L’Oréal ym. -tuomiossaan (C-324/09) sähköisen markkinapaikan ylläpitäjiin kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamiseksi?

Ensimmäisen kysymyksen osalta EUT totesi, että jotta taloudellinen toimija täyttäisi välittäjän määritelmän, on osoitettava, että se tarjoaa palveluita, joita yksi tai useampi henkilö voi käyttää loukatakseen yhtä tai useampaa immateriaalioikeutta. Mitään erityistä suhdetta näiden henkilöiden välillä ei tarvita. Ei myöskään edellytetä, että välittäjä tarjoaisi muita palveluita kuin sen, jota kolmas osapuoli käyttää immateriaalioikeuksien loukkaamiseen. Tapauksessa ei oltu kiistetty sitä, että Delta Center on harjoittanut Prahan kauppahallissa taloudellista toimintaa, joka on koostunut myyntipaikkojen alivuokrauksesta. Tapauksessa ei myöskään oltu kiistetty sitä, että osa kauppiaista, joille Delta Center alivuokrasi myyntipaikkoja, käyttivät niitä tarjotakseen merkkituotteiden väärennöksiä. EUT katsoi, että kauppahallin vuokralainen, joka vuokraa kauppahallissa olevia myyntipaikkoja edelleen kauppiaille, joista eräät käyttävät paikkaansa myydäkseen merkkituotteiden väärennöksiä, on enforcement-direktiivin 11 artiklan kolmannen virkkeen mukainen välittäjä.

Toisen kysymyksen osalta EUT katsoi, että se oli aiemmin L’Oréal ym. -tuomiossaan tulkinnut enforcement-direktiivin 11 artiklaa saman direktiivin 3 artiklassa esitettyjen yleisten säännösten valossa kiinnittämättä erityistä huomiota kyseessä olevan markkinapaikan luonteeseen. Artiklasta 3 ei ilmene, että sen soveltamisala rajoittuisi sähköisillä markkinapaikoilla ilmeneviin tilanteisiin. EUT katsoi, että edellytykset, joiden on täytyttävä kieltotuomion osoittamiseksi välittäjälle kauppahallissa, ovat saman kuin edellytykset, jotka koskevat sähköisen markkinapaikan välittäjille osoitettavia kieltotuomioita.

Tuomio luettavissa EUT:n Curia-sivustolla tapauksen numerolla C-494/15.

(JH)