EUT: Elintarvikkeen maku ei ole tekijänoikeudella suojattu teos

13.11.2018

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 13.11.2018 ratkaisun asiassa C-310/17, jossa vastakkain olivat elintarvikkeita valmistavat yritykset Levola Hengelo BV ja Smilde Foods BV. EUT:n mukaan elintarvikkeen makua ei voida pitää tekijänoikeusdirektiivissä 2001/29 tarkoitettuna teoksena.

Tapauksessa Levola, joka valmisti tuorejuustoa ja tuoreyrttejä sisältävää dippilevitettä nimeltään Heksenkaas, väitti Smilden rikkoneen Levolan tekijänoikeutta valmistamalla ”Witte Wievenkaas” -nimistä tuotetta. Levola katsoi, että Heksenkaasin maku oli tekijänoikeudella suojattu teos ja siten Smilden valmistaman tuotteen maku oli tämän teoksen jäljitelmä. Alankomaiden Arnhem-Leeuwardenin muutoksenhakutuomioistuin pyysi ennakkoratkaisua EUT:lta siitä, voiko elintarvikkeen maku olla tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin 2001/29/EY mukaisesti tekijänoikeudella suojattu teos.

EUT huomattu aluksi, että elintarvikkeen maku voi saada tekijänoikeussuojaa direktiivin 2001/29 perusteella ainoastaan, jos tällainen maku voidaan luokitella direktiivissä tarkoitetuksi teokseksi. Teokseksi luokitteleminen edellyttää sitä, että aineisto on omaperäinen siinä mielessä, että se on tekijänsä luovan henkisen työn tulos ja ilmaus tällaisesta luovasta henkisestä työstä.

WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen mukaan tekijänoikeussuojan kohteena voivat olla ilmaisut mutta eivät ideat, menettelyt, toimintamenetelmät tai matemaattiset käsitteet sellaisenaan. EUT:n mukaan tästä johtuen direktiivissä 2001/29 tarkoitettu teoksen käsite edellyttää välttämättä, että tekijänoikeussuojan kohde voidaan tunnistaa riittävän tarkasti ja objektiivisesti, vaikka tämä ilmaisu ei välttämättä olisikaan pysyvä.

EUT huomautti, että yksinoikeuksien suojaa valvovien viranomaisten, yksityisten ja talouden toimijoiden on voitava tietää selvästi ja täsmällisesti kolmansille kuuluvat suojan kohteet. EUT:n mukaan elintarvikkeen maun täsmällinen ja objektiivinen tunnistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. EUT totesi, että esimerkiksi kirjallisesta teoksesta poiketen elintarvikkeen maun tunnistaminen perustuu olennaisesti makuelämyksiin ja ‑kokemuksiin, jotka ovat subjektiivisia ja vaihtelevia, koska ne riippuvat muun muassa kyseistä elintarviketta maistavaan henkilöön liittyvistä tekijöistä, kuten tämän iästä, ruokamieltymyksistä ja kulutustavoista sekä ympäristöstä tai asiayhteydestä, jossa elintarviketta maistetaan.

EUT totesi, että elintarvikkeen maun täsmällinen ja objektiivinen yksilöiminen, jonka perusteella tämä maku voidaan erottaa muista samantapaisista elintarvikkeista, ei myöskään ole teknisin keinoin mahdollista tieteellisen kehityksen nykytilassa.

EUT:n mukaan elintarvikkeen makua ei voida pitää tekijänoikeusdirektiivissä tarkoitettuna teoksena.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(AH)