EUT: Automaattisesti tietokoneelle syntyvät kopiot eivät edellytä tekijänoikeudenhaltijan lupaa

10.6.2014
EUT linjasi, että käyttäjän tietokoneen näytöllä olevat ja tietokoneen kiintolevyn välimuistiin tallentuvat tilapäiset kopiot täyttävät väliaikaisen kappaleen valmistamisen edellytykset, jonka perusteella kyseisiä kopioita voidaan luoda ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) tulkitsi 5.6.2014 antamassaan tuomiossa C-360/13 tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnasta annetun direktiivin (2001/29/EY, tietoyhteiskuntadirektiivi) 5 artiklaa. Kyseinen artikla säätää edellytykset, joiden perusteella voidaan poiketa tekijöiden kappaleen valmistamista koskevasta yksinoikeudesta.

Kyse oli siitä, loukkaavatko internetin käyttäjät tekijänoikeutta silloin, kun he katselevat tietokoneillaan internetsivuja lataamatta tai tulostamatta niitä. Tällöin luodaan automaattisesti näytölle ja välimuistiin kopioita.  Kyseiset kopiot säilyvät näytöllä, kunnes loppukäyttäjä poistuu internetsivulta, ja välimuistissa, kunnes sen päälle kirjoitetaan muuta aineistoa. Edellä kuvaillut kopiot säilytetään vain internetin käyttöön liittyvien tavanomaisten teknisten prosessien keston ajan.  

Tapauksessa olivat vastakkain Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA) ja Newspaper Licensing Agency Ltd ym. (NLA). PRCA on tiedotus- ja suhdetoiminta-alan ammattilaisten kattojärjestö. Kyseiset henkilöt käyttävät Meltwater-konsernin tarjoamaa tiedotusvälineiden seurantapalvelua, jossa heidän käyttöönsä annetaan internetissä julkaistuista lehtiartikkeleista sähköisesti seurantaraportteja. NLA on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien sanomalehtien julkaisijoiden perustama järjestö, jonka tehtävänä on sanomalehtien sisältöä koskevien kollektiivisten käyttölupien myöntäminen.

NLA katsoi, että Meltwaterin ja sen asiakkaiden oli saatava tekijänoikeuksien haltijoiden lupa seurantapalveluiden tarjoamiseen ja vastaanottamiseen. NLA väitti, että kopiot, jotka syntyvät internetsivustoa selaillessa tietokoneen näytölle ja välimuistiin ovat tietoyhteiskuntadirektiivin tarkoittamaa ”kappaleen valmistamista” (artikla 2), joihin ei sovellu mainitun direktiivin poikkeus (5 artikla).

PRCA väitti erityisesti, että sen jäsenet eivät tarvitse tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa, koska toiminta rajoittuu seurantaraporttien selailuun Meltwaterin internetsivulta.

Asian käsittely eteni Yhdistyneen Kuningaskunnan korkeimpaan oikeuteen (Supreme Court of the United Kingdom), joka esitti EUT:lle ennakkoratkaisupyynnön siitä, ovatko kyseiset kopiot tilapäisiä, väliaikaisia tai liitännäisiä ja erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia direktiivin tarkoittamalla tavalla, jolloin kyse olisi sellaisesta kappaleen valmistamisesta, joka ei edellytä oikeudenhaltijan lupaa (2001/29/EY 5 artiklan 1 kohta).

EUT katsoi, että vaikka direktiivin edellytyksiä on tulkittava suppeasti, näytöllä ja välimuistissa olevat kopiot täyttävät nämä edellytykset. Kopioiden luominen ei ole ristiriidassa teosten tavanomaisen hyödyntämisen kanssa, ja kopiot liittyvät internetsivun katseluun käytettyyn tekniseen prosessiin eikä niillä ole itsenäistä olemassaoloa tai tarkoitusta. Näin ollen tällaisia kopioita voidaan luoda ilman tekijänoikeuden haltijoiden lupaa. (MH)

Tuomio C-360/13 luettavissa kokonaisuudessaan Curia-tietokannassa: http://curia.europa.eu/