EUT: Asianosaiselle on varattava tilaisuus lausua kaikista seikoista, joihin tuomioistuin perustaa ratkaisunsa

8.4.2014
Unionin tuomioistuin linjasi, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältää asianosaisen mahdollisuuden perehtyä ja lausua myös niin kutsutuista notorisista seikoista.

EU:n tavaramerkkivirasto (Office for Harmonisation in the Internal Market, OHIM) vaati unionin tuomioistuinta (EUT) kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen (EUYT) 13.9.2012 antaman tuomion. Kumotuksi vaaditussa tuomiossa EUYT oli hyväksynyt National Lottery Commissionin (NLC) kanteen, jossa oli vaadittu OHIMin ensimmäisen valituslautakunnan 9.6.2010 tekemän päätöksen kumoamista.

NLC oli rekisteröinyt OHIMissa 2.10.2007 kuviomerkin yhteisön tavaramerkiksi (riidanalainen tavaramerkki). Tavaramerkkiä oli vaadittu mitätöitäväksi 20.11.2007 sillä perusteella, että kuvion tekijänoikeus kuului De Gregoriolle. OHIM hyväksyi 16.7.2009 mitätöimisvaatimuksen sillä perusteella, että oli olemassa Italian lainsäädännön suojaama tekijänoikeus lähes täysin samanlaiseen tavaramerkkiin kuin riidanalainen tavaramerkki.

NLC oli nostanut kanteen EUYT:ssä ja vaati, että tavaramerkin mitätöimistä koskeva päätös kumotaan. EUYT totesi, että OHIMin on selvitettävä viran puolesta jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen mitättömyysperusteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi. EUYT lausui, että OHIM voi ottaa lisäksi huomioon seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä (notoriset seikat).

EUYT tutki Italian oikeuden säädöksiä sekä Italian ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte suprema di cassazionen) ratkaisun nro 13912 (annettu 14.6.2007). Näistä ilmenevin perustein EUYT katsoi, että virheellinen tulkinta kansallisesta oikeudesta oli voinut vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön. Näillä perusteilla EUYT hyväksyi NLC:n kanteen ja kumosi OHIMin päätöksen.  

OHIM valitti asiasta EUT:een. EUT hyväksyi OHIMin valituksen sillä perusteella, että viraston oikeutta tulla asianmukaisesti kuulluksi oli loukattu.

EUT katsoi, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on unionin oikeuden perusperiaate, joka on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kyseiseen oikeuteen sisältyy kontradiktorinen periaate.  Tämän periaatteen toteutuminen edellyttää paitsi asianosaisen oikeutta tutustua asiakirjoihin ja huomautuksiin, myös oikeutta tutustua niihin notorisiin seikkoihin, jotka tuomioistuin on ottanut huomioon omasta aloitteestaan ja joihin se aikoo perustaa ratkaisunsa, sekä oikeutta keskustella niistä.

EUYT ei ollut tuonut esille asianosaisille lähettämissään kirjeissä Italian korkeimman oikeuden 14.6.2007 antamaa tuomiota eikä ollut siten antanut asianosaisille mahdollisuutta esittää huomautuksia kyseisestä tuomiosta. EUT kumosi valituksenalaisen tuomion ja asia palautettiin EUYT:n käsiteltävä

Tuomio (C‑530/12 P) luettavissa Curia-tietokannasta.

(MH)