EUT arvioi tislattujen alkoholijuomien määritelmien tyhjentävyyttä

13.11.2018

Ennakkoratkaisupyyntö asiassa C-462/17 koski tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun asetuksen N:o 110/2008 tulkintaa. EUT totesi 25.10.2018 annetussa ratkaisussaan, että asetuksen liitteisiin sisällytetyt tislattujen alkoholijuomien määritelmät ovat tyhjentäviä.

Saksalaiset yritykset Tänzer & Trasper sekä Altenweddinger Geflügelhof valmistivat liköörejä, jotka sisälsivät kananmunaa ja joita myytiin nimityksellä ”munalikööri”. Altenweddinger Geflügelhofin tuotteet sisälsivät kuitenkin myös maitoa, jolloin sen kilpailija Tänzer & Trasper vaati ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa, että Altenweddinger Geflügelhof määrätään lopettamaan myyntinimityksen ”munalikööri” käyttö tällaisille tuotteille sillä perusteella, että asetuksen N:o 110/2008 liittessä II olevassa munaliköörin määritelmässä ei mainita maitoa sen ainesosana. Tänzer & Transperin mukaan tällöin maitoa sisältävästä tuotteesta ei voida käyttää myyntinimitystä ”munalikööri”. Altenweddinger Geflügelhofin mukaan määritelmässä mainitut aineosat ovat kuitenkin ainoastaan vähimmäisvaatimuksia sille, että tuotetta voidaan kutsua munalikööriksi.

Asetuksen N:o 110/2008 II liitteen kohdissa 41 ja 42 määritellään munalikööri mm. seuraavasti: ”Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat on väkevä alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka on valmistettu maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä ja/tai tislatusta alkoholista ja jonka ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja.” Asiassa oli siten kyse siitä, onko asetuksen N:o 110/2008 liitteen määritelmä munaliköörille tyhjentävä.

EUT:n ratkaisun mukaan asetuksen eri käännösversiot poikkesivat toisistaan. Osan sanamuoto viittasi esimerkiksi komission mukaan siihen, että lista ei olisi tyhjentävä, kun taas toisaalta joidenkin kieliversioiden osalta tulkinta oli päinvastainen. EUT totesi, että mikäli erikieliset versiot poikkeavat toisistaan, kyseistä säännöstä on tulkittava sen lainsäädännön systematiikan ja tavoitteen mukaan.

EUT arvioi asetuksen systematiikkaa toteamalla, että asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa todetaan, että tislattujen alkoholijuomien, jotka ovat saman asetuksen liitteessä II määriteltyihin luokkiin kuuluvalle tuotteelle vahvistetun määritelmän mukaisia, kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä on mainittava kyseisessä luokassa vahvistettu myyntinimitys. Lisäksi 9 artiklan 2 kohdan mukaan, mikäli tislattu alkoholijuoma ei täytä asetuksen liitteessä olevien luokkien vaatimuksia, sillä on oltava myyntinimitys ”viina”. Tästä voitiin päätellä, että asetuksen liitteessä II olevien luokkien alkoholijuomien määritelmät olivat luonteeltaan täsmällisiä ja tyhjentäviä. Lisäksi asetuksen 4 perustelukappaleesta ilmenee, että asetuksella pyritään varmistamaan alkoholijuomia koskevan lainsäädännön järjestelmällisyys täsmällisten kriteerien avulla. Lisäksi asetuksella pyritään vahvistamaan tislattujen alkoholijuomien kuvausta ja esittelyä koskevat erityistoimenpiteet.

Liitteessä olevat tislattujen alkoholijuomien määritelmät ovat EUT:n mukaan nimenomaisesti edellä mainittua tislattujen alkoholijuomien kuvausta ja esittelyä koskevia erityistoimenpiteitä. Ne ovat asetuksella luodun järjestelmän ytimessä ja niitä on tulkittava suppeasti, sillä toisenlainen tulkinta heikentäisi järjestelmää, jossa tavoitteena on estää tislattujen alkoholijuomien nimien väärinkäyttö. Näin ollen EUT totesi, että liitteessä määriteltyä munaliköörin ainesosien listaa oli pidettävä tyhjentävänä, eikä myyntinimitystä ”munalikööri” voida siten käyttää tuotteelle, joka sisältää maitoa.

EUT:n ratkaisu on luettavissa täällä.

(HK)