EUT arvioi tekijänoikeuden teoskynnystä soveltavan taiteen osalta

11.10.2019

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 12.9.2019 ratkaisun asiassa Cofemel, C-683/17, joka koski soveltavan taiteen tekijänoikeussuojaa. Ratkaisu noudatti aiempaa Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisulinjaa, ja siinä oli kyse siitä, oliko jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö ristiriidassa EU lainsäädännön kanssa, kun kansallisessa laissa säädettiin, että teoksen oli lisäedellytyksenä oltava myös taiteellinen teos saadakseen tekijänoikeussuojaa. Unionin tuomioistuin päätyi siihen, että jäsenvaltioiden tekijänoikeussuojalle asettamat lisäedellytykset eivät olleet sopusoinnussa EU lainsäädännön kanssa.

Alankomaalainen vaatealan yritys G-Star vaati, että portugalilainen vaatealan yritys Cofemel – määrätään lopettamaan G-Starin tekijänoikeuksien loukkaaminen, luopumaan vilpillisestä kilpailusta sekä korvaamaan edellä mainituista aiheutuneet vahingot. G-Starin mukaan heidän vaatekappaleitaan oli pidettävä omaperäisinä ja henkisinä luomuksina, joten Cofemelin valmistamat samanlaiset tai samankaltaiset vaatekappaleet loukkasivat sen tekijänoikeutta. Cofemel puolustautui väittämällä, että kyseisiä vaatteita ei voida pitää sellaisina teoksina, jotka nauttisivat tekijänoikeussuojaa.

Asia eteni lopulta Portugalin ylimpään oikeusasteeseen (Supremo Tribunal de Justiça), joka lykkäsi asian käsittelyä, ja tiedusteli Unionin tuomioistuimen tulkintaa tietoyhteiskuntadirektiivin 2 artiklan a kohdasta. Kysymys oli, onko direktiivin kohta esteenä sille, että malleja (soveltavan taiteen tuotteita) voitaisiin suojata tekijänoikeudella vain sillä edellytyksellä, että ne ovat luonteeltaan taiteellisia, mikä ylittää muun tyyppisiä teoksia koskevat vaatimukset.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä, että yksinoikeus sallia tai kieltää kappaleen valmistaminen on teosten osalta tekijöillä. Näin ollen Portugalin ylimmän oikeusasteen esittämään kysymykseen vastaaminen edellytti teos-käsitteen tarkastelua unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta.

Unionin tuomioistuimen mukaan teoksen määritelmä oli tuttu sen aiemmasta oikeuskäytännöstä, ja se edellytti kahden kumulatiivisen osatekijän täyttymistä. Ensinnäkin suojan kohteen olisi oltava omaperäinen siinä mielessä, että se on katsottava tekijänsä luovan henkisen työn tulokseksi. Jotta teos voitaisiin katsoa tekijänsä luovan henkisen työn tulokseksi, sen on heijasteltava tekijänsä persoonaa sekä ilmennettävä tämän vapaita ja luovia ratkaisuja. Toiseksi teokseksi voidaan luokitella vain sellaisia elementtejä, joita voidaan pitää ilmauksena edellä mainitusta luovasta ja henkisestä työstä. Unionin tuomioistuin totesi toisen osatekijän osalta, että direktiivissä mainittu teoksen käsite edellyttää välttämättä sellaisen suojan kohteen olemassaoloa, joka voidaan tunnistaa riittävän tarkasti ja objektiivisesti.

Mallin mahdollisesti antama esteettinen vaikutelma perustuu jokaisen sitä tarkastelevan henkilön saamaan subjektiiviseen vaikutelmaan sen esteettisyydestä. Näin ollen tällaisen subjektiivisen vaikutelman perusteella ei sellaisenaan voida katsoa, että kyseessä olisi riittävän täsmällisesti ja objektiivisesti tunnistettavissa oleva suojan kohde. Tuomioistuin totesi, että vaikka esteettiset näkökohdat ovat osa luovaa toimintaa, yksin sen perusteella, että malli antaa esteettisen vaikutelman, ei voida ratkaista, onko kyseinen malli tekijänsä valinnanvapautta ja yksilöllisyyttä heijasteleva luovan ja henkisen työn tulos joka saa osakseen tekijänoikeussuojaa.

Taiteilijat, muotoilijat ja muut luovan työn ammattilaiset luultavasti toivottavat ratkaisun tervetulleeksi, sillä se on omiaan laskemaan teoskynnystä. Ratkaisu johtaa siihen, että teoskynnyksen täyttymistä tulisi arvioida teosten osalta sellaisena kokonaisuutena kun teos sattuu kussakin yksittäistapauksessa ilmenemään. Jäsenvaltiot eivät enää voi asettaa lisävaatimuksia teoskynnyksen täyttymiselle. Aiemmin jäsenvaltiot ovat voineet säätää kansallisissa tekijänoikeuslaeissaan, että saavuttaakseen teoskynnyksen, teoksella on oltava tietynlaisia esteettisiä ja taiteellisia ominaisuuksia. Ratkaisun myötä teos saavuttaa teoskynnyksen, jos teos itsessään voidaan katsoa henkisen työn luomukseksi riippumatta sen esteettisyydestä tai taiteellisista ominaisuuksista.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(VV)