EUT antoi ratkaisun yhteisömallin käyttöluvan haltijan oikeudesta nostaa loukkauskanne ja vaatia vahingonkorvausta

28.6.2016
EUT totesi ratkaisussaan, että yhteisömalliasetuksen mukaan yhteisömallin käyttöluvan haltija voi nostaa luvan kohteena olevan yhteisömallin loukkaamista koskevan kanteen, vaikka käyttölupaa ei olisi merkitty yhteisömallirekisteriin. Lisäksi käyttöluvan haltija voi itse vireille panemassaan loukkausta koskevassa menettelyssä vaatia oman vahinkonsa korvaamista.

Tapauksessa oli kysymys yhteisömallin käyttöluvan haltijan oikeudesta nostaa loukkauskanne, vaikka käyttölupaa ei oltu merkitty rekisteriin sekä käyttöluvan haltijan oikeudesta nostaa loukkauskanne saadakseen korvausta omasta vahingostaan.

Grüne Welle Vertriebs GmbH:lla oli yksinoikeudella käyttölupa pesupallon yhteisömalliin. Käyttölupaa ei oltu kirjattu yhteisömallirekisteriin. Thomas Phillipps GmbH myi mm. pesupalloja. Grüne Welle Vertriebs katsoi, että tuotteella loukattiin pesupallon rekisteröityä yhteisömallia ja kehotti Thomas Phillippsiä pidättymään tuotteen myynnistä. Tuomioistuimessa Grüne Welle Vertriebs esitti vahingonkorvausvaatimuksia ja selvittämistoimia koskevia vaatimuksia.

Ensimmäisen asteen tuomioistuin totesi, että Thomas Phillipps oli vastuussa ja, että kantaja oli osoittanut, että sillä oli toimivalta nostaa vahingonkorvauskanne omissa nimissään. Kun Thomas Phillipps valitti tuomiosta Düsseldorfin ylempään alueelliseen tuomioistuimeen (Oberlandesgericht Düsseldorf), päätyi tuomioistuin pyytämään unionin tuomioistuimelta (EUT) ennakkoratkaisua seuraavista kysymyksistä:

  1. Onko yhteisömalliasetuksen (n:o 6/2002) 33 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke esteenä sille, että käyttöluvan haltija, jota ei ole rekisteröity yhteisömallirekisteriin, nostaa rekisteröidyn yhteisömallin loukkaamista koskevan kanteen?
  2. Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voiko yksinoikeudella myönnetyn yhteisömallin käyttöluvan haltija vaatia oman vahinkonsa korvaamista menettelyssä, jonka se on pannut yhteisömalliasetuksen 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti yksin vireille oikeudenhaltijan suostumuksella, vai voiko se pelkästään yhtyä oikeudenhaltijan itsensä yhteisömallinsa loukkaamisen vuoksi vireille panemaan menettelyyn tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti?

EUT katsoi ensimmäiseen kysymykseen liittyen mm., että yhteisömalliasetuksen artikloissa 29 ja 32 ei ole säännöstä, jonka mukaan siirronsaaja ei voisi vedota yhteisömallin rekisteröinnistä johtuviin oikeuksiin ennen kuin siirto on merkitty rekisteriin. Artiklan 33 2 kohdan perusteella yhteisömalliasetuksen 28, 29 ja 32 artikloissa tarkoitettuihin oikeustoimiin ei voida vedota kolmansia vastaan, kun niitä ei ole merkitty rekisteriin. Tämä säännös on tarkoitettu suojaamaan henkilöitä, joilla on tai joilla voi olla oikeuksia yhteisömalliin omistusoikeuden kohteena. Säännöstä ei sovelleta tapauksen tilanteeseen, koska kyseessä olevassa tapauksessa oikeudenhaltija väittää, että kolmas mallia loukkaamalla loukkaa rekisteröidyn yhteisömallin antamia oikeuksia. Käyttöluvan haltija voi nostaa rekisteröidyn yhteisömallin loukkaamista koskevan kanteen, vaikka käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

Toisen kysymyksen osalta EUT katsoi kyseen olevan siitä, voiko käyttöluvan haltija yhteisömalliasetuksen 32 artiklan 3 kohdan mukaan vireille panemassaan yhteisömallin loukkausta koskevassa menettelyssä vaatia oman vahinkonsa korvaamista. EUT totesi, että käyttöluvan haltijan on voitava vaatia vahingon korvaamista myös silloin, kun se nostaa itse loukkauskanteen. Tällainen tulkinta on myös oikeussuojakeinojen järjestelmän kannalta johdonmukainen ja yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 29 perustelukappaleessa todetun tavoitteen mukainen.

Tuomio luettavissa EUT:n Curia-sivustolla tapauksen numerolla C-419/15.

(JH)