Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu antoivat lausunnon tekoälyä koskevasta asetusehdotuksesta

2.7.2021

Yhteisessä lausunnossaan Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) kommentoivat komission viime huhtikuussa antamaa ehdotusta tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä. EPDB ja EDPS korostivat, että tekoälyehdotuksella on tärkeitä implikaatioita tietosuojan kannalta, mistä syystä he ottivat  lausunnossaan monipuolisesti kantaa asetusehdotukseen.

Asetusehdotuksen soveltamisalaa koskien EDPB ja EDPS pitivät tärkeänä sitä, että asetus ulottuu EU-instituutioihin, elimiin ja virastoihin. He kuitenkin kantoivat lausunnossaan huolta siitä, että kansainvälinen lainvalvontayhteistyö on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä saattaisi heidän mukaansa lisätä merkittävästi riskiä siitä, että asetusta kierrettäisiin siten, että EU-alueen viranomaiset ottaisivat käyttöönsä kolmansien maiden tarjoamia korkean riskin tekoälyjärjestelmiä.

EDPB ja EDPS antoivat tukensa asetusehdotuksessa omaksutulle riskiperusteiselle lähestymistavalle. He kuitenkin totesivat, että käsitettä ”riski perustavanlaatuisille oikeuksille” tulisi selventää ja saattaa yhdenmukaiseksi GDPR:n kanssa, joka niin ikään pohjautuu riskiperusteiselle lähestymistavalle. Riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti asetukseen ehdotetaan säädettäväksi tyhjentävä lista korkean riskin tekoälyjärjestelmistä. EDPB ja EDPS totesivat, että tällaisen sääntelystrategian riskinä on mustavalkoisuus, minkä lisäksi he kiinnittivät huomiota tiettyjen merkittäviä riskejä sisältävien käyttötarkoitusten, kuten vakuutuspreemion määrittämisen, puuttumiseen korkean riskin käyttötarkoituksista.

Lausunnossa kehotettiin myös laajentamaan sosiaalista pisteytystä koskeva kielto kaiken tyyppiseen sosiaaliseen pisteytykseen ottaen huomioon tämän tyyppiseen toimintaan sisältyvän merkittävän riskin syrjinnästä. Asetusehdotuksessa kieltoa on rajattu siten, että se voi tulla sovellettavaksi vain jos sosiaalista pisteytystä on käytetty tietyn ajan tai se on julkisen vallan toteuttama.

Merkittävää lausunnossa oli se, että EDPB ja EDPS suosittelivat yleistä kieltoa käyttää tekoälyä yksilöiden ominaisuuksien automaattiseen tunnistamiseen julkisissa tiloissa. Tätä perusteltiin lausunnossa sillä että julkisissa paikoissa tehtävään tunnistamiseen sisältyy korkea riski siitä, että yksilöiden yksityiselämään tunkeudutaan ja on vastoin yksilöiden lähtökohtaista oletusta pysyä anonyyminä julkisissa tiloissa. Ominaisuudet voivat olla biometrisiä tai käyttäytymiseen liittyviä, kuten sormenjäljet, DNA ja kävelytapa. Samaan hegenvetoon EDPB ja EDPS kehottivat kieltämään biometristen tunnisteiden käytön yksilöiden luokittemiseksi sellaisiin kategorioihin, joihin perustuva syrjintä on kiellettyä EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklan nojalla.

Lausunto on luettavissa täältä.

(HL)