EUIPO:n tutkimus COVID-19 -kriisin vaikutuksesta IPR-intensiivisiin teollisuudenaloihin

2.6.2021

Toukokuussa 2021 julkaistussa tutkimuksessa analysoidaan COVID-19 -kriisin taloudellisia vaikutuksia teollisuudenaloihin, jotka hyödyntävät erilaisia immateriaalioikeuksia intensiivisesti. Analyysi perustuu Eurostatin vuotta 2020 koskeviin Short-Term business Statistics -tilastoihin sekä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Euroopan patenttiviraston (EPO) aikaisempaan tutkimukseen.

Tutkimuksesta ilmenee, että vaikka immateriaalioikeuksia intensiivisesti eli keskimääräistä enemmän hyödyntävät teollisuudenalat ovat kärsineet yhteiskunnan sulkeutumisen seurauksista muuta taloutta enemmän, osoittavat ne myös parempaa sietokykyä laskusuhdanteissa. Kyseisiltä teollisuudenaloilta voidaan siten odottaa nopeahkoa elpymistä, kuten vuoden 2009 finanssikriisin tapauksessa.

IPR-intensiivisillä teollisuudenaloilla tarkoitetaan tutkimuksessa teollisuudenaloja, joille rekisteröityjen immateriaalioikeuksien (tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja kasvinjalostajanoikeudet) määrä 1 000 työntekijää kohti ylittää EU:n keskiarvon. Tekijänoikeusintensiiviset teollisuudenalat määritetään tutkimuksessa WIPO:n kehittämän metodologian mukaan, kun taas maantieteellisiä merkintöjä intensiivisesti hyödyntävien teollisuudenalojen määrittely perustuu Euroopan komissiolta saatavaan dataan.

IPR-intensiivisten teollisuudenalojen huomautetaan kattavan koko talouden. Patentti- ja muotoiluintensiivisillä teollisuudenaloilla todetaan olevan korkeampi edustus tuotantoteollisuuden sektorilla, kun taas palvelusektori sisältää enemmän tekijänoikeusintensiivisiä teollisuudenaloja.

Tutkimuksen johtopäätöksinä esitetään muun muassa, että talouksien sulkeutumisesta kärsivät pandemian maaliskuun 2020 aikaisesta ensimmäisestä aallosta voimakkaimmin tuotanto-, kaivos- ja energiasektorit. Pandemian toinen aalto vuoden 2020 loppupuolella vaikutti puolestaan erityisesti turismiin ja matkailuun liittyviin palvelusektoreihin.

IPR-intensiiviset teollisuudenalat heikentyivät tarkastelujaksona EU:n vuoden 2020 BKT:ta enemmän. Verrattaessa vuoden 2020 ja 2009 taloudellisia indikaattoreita, on EU:n BKT:n lasku nykyisessä kriisissä suurempi. Tekijänoikeuksia lukuun ottamatta kaikki IPR-indikaattorit laskivat kuitenkin jyrkemmin vuoden 2009 finanssikriisin aikana.

Löydät koko tutkimuksen täältä.

(JT)