EUIPO:n raportti: Verkkoympäristössä tapahtuvat tekijänoikeusloukkaukset Euroopan unionissa

8.12.2020

Joulukuussa 2020 julkaistussa raportissa tarkastellaan teosten nimen tasolla elokuva-, musiikki- ja TV-tuotantoja koskevia verkkoympäristössä tapahtuvia tekijänoikeusloukkauksia.  Raportissa vertaillaan myös laittomasti levitetyn sisällön kulutusta suhteessa lailliseen käyttöön.

Teosten laittomalla levittämisellä tai piratismilla tarkoitetaan sisällön levittämistä tekijänoikeutta loukkaavalla tavalla. Raportissa piratismilla tarkoitetaan tämän lisäksi myös tekijänoikeudella suojatun sisällön laitonta käyttöä. Analyysissä tarkasteltiin kolmeakymmentä yleisimmin laittomasti levitettyä teosta kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Kaiken kaikkiaan siihen sisältyi 316 elokuvaa, 500 musiikkitaiteilijaa ja 309 TV-sarjaa.

Tutkimuksessa havaittiin kaksi elokuvia koskevaa teemaa. Piratismin kohteeksi joutuivat useimmiten elokuvat, jotka menestyivät kaupallisesti elokuvateattereissa ja joita levitettiin kansainvälisillä markkinoilla. Täten erityisesti Yhdysvalloissa tuotetut elokuvat ovat usein piratismin kohteena, mutta myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja Italiassa tuotettuja elokuvia levitetään huomattavia määriä laittomasti. Raportissa todetaan, että näissä maissa tuotetut elokuvat vastaavat 96 % piratismin kohteiksi joutuneista elokuvista Euroopan unionissa.

Toinen raportissa esiin nouseva elokuvien ryhmä on elokuvat, jotka menestyivät tuotantomaassaan, mutta joita ei levitetty laajalti kansainvälisillä markkinoilla. Näitä elokuvia levitettiin laittomasti erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa niitä ei julkaistu. Tällöin piratismin osuus oli usein merkittävämpi kuin elokuvien kaupallinen menestys. Vaikka tämän ryhmän osalta piratismin yhteenlaskettu osuus on vähäinen, kohdistuu siihen suhteellisesti enemmän piratismia kuin laajalti levitettyihin elokuviin.

TV-sarjat ovat raportin mukaan muita teoksia useammin piratismin kohteena. Yhtenä syynä tähän pidetään tuotantokausien ja saatavilla olevien jaksojen suurta määrää. Eroa havainnollistetaan raportissa vertailemalla eniten ladatun sarjan ja elokuvan latausmääriä. Siinä missä vuoden 2018 tammi- ja syyskuun välisenä aikana eniten ladatusta TV-sarjasta The Walking Dead ladattiin laittomasti 435 miljoonaa jaksoa, ladattiin elokuvaa Justice League vastaavana ajanjaksona 45 miljoonaa kertaa. Myös yhdysvaltalaiset tuotannot korostuivat TV-sarjojen latausmääriä tarkasteltaessa, sillä kaikki 30 eniten laittomasti levitettyä sarjaa olivat yhdysvaltalaisia.

Raportissa todetaan, että musiikkiin kohdistuu yleisesti ottaen vähemmän piratismia kuin kahteen muuhun tarkasteltuun sisältötyyppiin. Eniten laittomia latauksia, yhteensä 7,5 miljoonaa, kohdistui muusikko Ed Sheeranin tuotantoon.

Raportti tarkastelee myös laittomasti käytetyn sisällön kuluttajien mieltymyksiä. Merkittävin piratismia lisäävä tekijä on raportin mukaan elokuvan kaupallinen menestys. Analyysi osoitti, että elokuvateattereihin myytyjen lippujen määrän kasvaessa 10 % laittomien latausten määrä kasvoi 3,7 %. Kaupallisesti menestyneiden elokuvien lisäksi piratismi kohdistuu etenkin uusiin ja muihin kuin animaatio- tai dokumenttielokuviin. Elokuvien suhteen kuluttajien mieltymykset eri jäsenvaltioissa vastasivat pitkälti toisiaan, mutta TV-sarjojen ja erityisesti musiikin osalta mieltymyksissä oli huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä.

EUIPO:n raportin löydät täältä ja suomenkielisen tiivistelmän täältä.

(HM)