EUIPO:n raportti immateriaalioikeuksien täytäntöönpanosta EU:n sisämarkkinoilla

23.12.2020

EUIPO:n joulukuussa 2020 julkaisemassa raportissa ”Report on the EU internal market enforcement of intellectual property rights: results of detentions in EU Member States, 2019” analysoitiin kansallisilla markkinoilla tapahtuneita takavarikointeja, joista jäsenmaat olivat raportoineet teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaportaaliin kautta vuonna 2019.

Raportin tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee asianomaisten lainvalvontaviranomaisten kehittämiä ​​vastatoimenpiteitä sekä teollis- ja tekijänoikeus loukkausten analysointia EU:ssa. Tuotetun tiedon avulla pyritään siihen, että ongelman laajuus ymmärrettäisiin paremmin. Tavoitteena on myös tarjota EU:n päättäjille tietoja, joiden avulla on mahdollista kehittää tietopohjaa tulevia linjauksia ja painopisteitä varten. Julkaisu on jatkoa vuoden 2019 raportille, joka käsitteli teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa EU:ssa vuosina 2013–2017. Raportissa analysoitiin EU:n rajoilla ja kansallisilla markkinoilla tehtyjä takavarikointeja ja se tarjosi tietoa aikavälillä vallinneista suuntauksista.

Täydellisiä tietoja takavarikoinneista ei kuitenkaan saatu koottua kaikilta kansallisilta markkinoilta. Joissakin tapauksissa yksikään jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisista ei ollut jakanut tietojaan teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaportaalin kautta ja osalla jäsenvaltioista tiedot olivat puutteellisia. Puutteelliset tiedot johtuvat osittain koronaviruspandemiasta ja useissa jäsenvaltioissa toimeenpannuista sulkutoimista, jotka vaikuttivat datan saatavuuteen.

Poliisi-, tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten EU: n sisämarkkinoilla ilmoittamien lukujen mukaan immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden määrä laski vuosina 2018–2019 70 miljoonasta 40 miljoonaan tuotteeseen. Sulkutoimien vuoksi puutteellisesti raportoitujen tuotteiden osuuden arvioitiin olevan tästä noin 5 miljoonaa. Takavarikoitujen tuotteiden lukumäärän laskusta huolimatta EU:n sisämarkkinoilla takavarikoiduiksi ilmoitettujen esineiden arvioitu arvo 1,8 miljardia pysyi lähes muuttumattomana. Raportissa todettiin tämän johtuvan siitä, että vuonna 2019 takavarikoitiin vuoteen 2018 verrattuna enemmän kalliimpia tuotteita (kuten vaatetustarvikkeita) halvempien tuotteiden (kuten leluja) sijaan. Toisena vaikuttavana tekijänä pidettiin kasvua näiden tuotteiden arvioidussa yhteisarvossa.

Raportin mukaan eniten loukkauksia kohdistui tavaramerkkeihin. Takavarikoiduista esineistä yli 96 % loukkasi tavaramerkkiä ja 11,5 % mallioikeutta tai muuta vastaavaa oikeutta. Neljän suurimman alaluokan osalta vaatetustarvikkeet olivat tarkastelun kärjessä sekä takavarikoitujen tuotteiden lukumäärän että niiden arvioidun arvon suhteen.

Sekä takavarikoitujen tuotteiden määrän että arvon osalta viiden suurimman jäsenvaltion osuus kaikista EU: n sisämarkkinoilla toimeenpannuista takavarikoinneista vuonna 2019 oli noin 92–96 %. Yli 66 % takavarikoinneista toimeenpantiin Italiassa. Myös Espanja, Ranska ja Kreikka olivat viiden kärjessä EU:n kansallisilla markkinoilla toimeenpantujen takavarikoiden suhteen.

EUIPO:n raportin löydät täältä ja raportin tiivistelmän täältä.

(HM)