Esittävän taiteilijan suoja-aika pitenee

14.11.2013
Tekijänoikeuslain muutokset tulevat pääosin voimaan 15.11.2013, mutta laki orpoteoksista vasta 29.10.2014.

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaikaa koskevan direktiivin muuttamisesta aiheutuneet muutokset tekijänoikeuslakiin on hyväksytty 5.11.2013 ja vahvistettu 8.11.2013. Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös laki orpoteosten käyttämisestä. Tekijänoikeuslain muutokset tulevat pääosin voimaan 15.11.2013, mutta laki orpoteoksista vasta 29.10.2014.

Esittävän taiteilijan suoja äänitallenteelle tallennetun esityksen osalta samoin kuin äänitallenteen tuottajan suoja pidennetään 50 vuodesta 70 vuodeksi. Lakiin sisällytettiin säännökset esittävän taiteilijan mahdollisuudesta irtisanoa äänitallenteen oikeuksien luovutussopimus, jos tuottaja ei tarjoa äänitallenteen kappaleita myyntiin tai välitä äänitallennetta yleisölle, sekä esittävälle taiteilijalle maksettavasta lisäkorvauksesta siinä tapauksessa, että esittävä taiteilija on luovuttanut oikeutensa tuottajalle kertakorvauksella.

Muutoksen jälkeen sanoitetun sävellysteoksen tekijänoikeus lasketaan viimeksi kuolleen sanoittajan tai säveltäjän kuolinvuodesta.

Arkistoidun televisio-ohjelman uudelleen lähettämistä koskeva sopimuslisenssisäännös muutettiin koskemaan arkistoidun radio- ja televisio-ohjelman sekä lehden uudelleen käyttämistä.

Lainauskorvausta koskevaa tekijänoikeuslain pykälää täsmennettiin niin, että lainauskorvauksen edunsaajana voisi olla vain teoksen alkuperäinen tekijä tai hänen perillisensä.

Orpoteosten tiettyjä sallittuja käyttötarkoituksia koskevan direktiivin edellyttämät kansalliset säännökset sisällytettiin lakiin orpoteosten käyttämisestä ja sen pohjalta annettavaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen. Orpoteoslakiin otettiin säännökset siitä, miten orpoteos määritetään, säännökset oikeudenhaltijoita koskevasta huolellisesta selvityksestä ja selvityksen tulosten kirjaamisesta. Laki sisältää myös säännökset orpoteoksen käyttämisestä ja hyvityksestä, joka maksetaan, jos tekijä ilmoittautuu tai osoittautuu teoksen tekijäksi.

Orpoteoksena pidetään teosta, jonka kaikkia tekijöitä ei tiedetä tai tunnisteta taikka voida tavoittaa eikä näitä tietoja saada selville. (MLM)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä (HE 73/2013): http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+73/2013