Asiamiehille ohjeet IPR-asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa

26.9.2013
Ohjeistus on työväline, joka auttaa asiamiehiä ajamaan päämiehensä asiaa, ja sen avulla varmistetaan asioiden sujuva ja tehokas käsittely.

Markkinaoikeuden toimivalta laajeni 1.9.2013 käsittämään teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat sekä teollisoikeudelliset valitusasiat.

Oikeudenkäyntiohjeiden tarkoituksena on selventää asiamiehille oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa. Samalla asiamiesten huomiota halutaan kiinnittää markkinaoikeuden noudattamaan prosessuaaliseen käytäntöön. Ohjeita päivitetään ja täydennetään tarvittaessa.

Ohjeistus ei ole oikeudellinen kannanotto prosessinormien eli prosessisääntöjen ja -periaatteiden soveltamista ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Ohjeilla ei myöskään muuteta voimassa olevia säännöksiä. Oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa sääntelee ennen muuta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettu laki sekä – riippuen siitä, onko kysymyksessä riita-asia vai valitusasia – oikeudenkäymiskaari tai hallintolainkäyttölaki.

 

Markkinaoikeuden tiedote 25.9.2013: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/09/markkinaoikeusjulkaisiasiamiehilleohjeetipr-asioidenkasittelysta.html

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden oikeudenkäyntiohjeet: http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/oikeudenkayntiohjeet/teollis-jatekijanoikeudellisetasiat.html