Kirjoita lehteen

IPRinfo on immateriaalioikeutta käsittelevä ammattillinen, ei tieteellinen julkaisu. Tavoitteena on kertoa aiheesta kiinnostuneille ymmärrettävällä kielellä ajankohtaisista IPR-asioista. Lehteen saa tarjota kirjoituksia. Julkaisemisesta päättää päätoimittaja.

Kirjoitusohjeet

  • Juttujen suosituspituus on tavallisesti 8000 merkkiä, johon on laskettu mukaan välilyönnit.
  • Teksti lähetetään päätoimittajalle tai toimitussihteerille tekstitiedostona sähköpostin liitteenä.
  • Tiedoston on oltava joko Word- tai rtf-muotoinen, ilman valmiita tyylejä.
  • Tekstissä ei tulisi olla ala- eikä loppuviitteitä. Tarvittavat viitteet, esimerkiksi oikeustapaukset ja säädökset liitetään erillisenä osana tekstiin.
  • Toimitus lisää ja muuttaa tarvittaessa otsikon, ingressin ja väliotsikoita.
  • Toimitus voi tehdä kirjoitukseen ilman kirjoittajan erillistä suostumusta toimituksellisia muutoksia sekä lisätä artikkelin yhteyteen aineistoviitteitä ja linkkejä.
  • Mahdolliset kuvat lähetetään sähköpostin liitteenä joko jpg-, gif- tai tiff-muodossa. Kuvatekstit liitetään artikkelitekstin loppuun.
  • Tiivistämisen perusohje: vältä toistelua, käytä pronomineja, poista turhat vahvistussanat ja adjektiivit, kirjoita vain asiaa, sano suoraan.

Mitä muuta kirjoittajan tulee tietää

IPRinfo on IPR University Center Association ry:n julkaisema immateriaalioikeutta käsittelevä aikakausilehti.

IPRinfo-lehden sisällöstä ja artikkelien toimittamisesta huolehtii toimituskunta, johon kuuluvat oto päätoimittaja ja oto toimitussihteeri. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus lähettää kirjoituksiaan julkaistavaksi. Kirjoituspalkkioita ei makseta.

Luovuttaessaan kirjoituksen IPR University Center Association ry:lle kirjoittaja luovuttaa yhdistykselle oikeuden julkaista se sähköisessä muodossa IPR University Centerin kotisivulla. Kaikki muut kirjoitukseen liittyvät oikeudet jäävät kirjoittajalle. IPRinfo-lehden päätoimittaja päättää lehdessä julkaistavat kirjoitukset.

Jos haluat kirjoittaa IPRinfo-lehteen, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan:

päätoimittaja Max Oker-Blom
max.oker-blom@hanken.fi

toimitussihteerit

Auri Vainio
vainio@iprinfo.com
Anni Wargh
wargh@iprinfo.com