Yhteisömallin alkutaival

(IPRinfo 3/2004)

Yhteisömalli on ollut voimassa pian kaksi vuotta. Uudessa järjestelmässä on kaksi immateriaalioikeutta, rekisteröity ja rekisteröimätön yhteisömalli. Järjestelmä on jo osoittanut tarpeellisuutensa.

Yhteisömalliasetus [Neuvoston asetus (EY) No 6/2002, annettu 12.12.2001] tuli voimaan 6.3.2002. Asetuksella luotiin EU:n alueelle kaksi uutta immateriaalioikeutta: rekisteröity ja rekisteröimätön yhteisömalli. Yhteisömalli on yhtenäisenä voimassa koko unionin alueella eli nykyään kaikkiaan 25 jäsenvaltion alueella. Järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2003 alussa, ja rekisteröintihakemusten suuri määrä osoittaa, että se on tullut tarpeeseen.

Kun yhteisötavaramerkistä käytetään yleisesti englannista lainattua lyhennettä CTM (Community Trade Mark), niin rekisteröidystä ja rekisteröimättömästä yhteisömallista käytetään puolestaan yleisesti lyhenteitä RCD (Registered Community Design) ja UCD (Unregistered Community Design).

Rekisteröimättömän yhteisömallin suoja-aika on lyhyt, vain 3 vuotta, ja se alkaa mallin julkistamisesta. Rekisteröintihakemusta ei tarvitse eikä edes voi jättää, ja koko EU:ta koskeva suoja saadaan automaattisesti julkistamalla malli Euroopan unionin alueella. Mallioikeuden haltija saa kuitenkin varautua näyttämään mahdollisessa konfliktitilanteessa, missä ja miten malli on julkaistu.

Rekisteröity yhteisömalli voi olla voimassa enimmillään 25 vuotta, joskin rekisteröinti on uudistettava viiden vuoden välein. Yhteisömallijärjestelmää hyväksikäyttäen hakijalla on mahdollisuus saada mallioikeus tuotteelleen koko EU:n alueella yhdellä hakemuksella. Hakemukset käsittelee ja rekisteröi Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) SMHV eli OHIM, joka sijaitsee Alicantessa, Espanjassa.

Rekisteröity yhteisömalli on helpottanut maantieteellisesti laajan mallisuojan saantia, sillä enää ei tarvitse käydä läpi hakemisprosessia jokaisessa EU:n maassa erikseen.

Kansalliset järjestelmät säilyvät rinnakkaisina
Yhteisömalli on luonteeltaan jakamaton, eli mallioikeus (sekä rekisteröity että rekisteröimätön) syntyy ja lakkaa samanaikaisesti koko EU:n alueella. Samoin on mahdollista julistaa yhteisömalli mitättömäksi ja kieltää mallin käyttö ainoastaan koko yhteisön alueella.

Kansalliset järjestelmät säilyvät yhteisömallista huolimatta rinnakkaisina järjestelminä, ja hakijalla on mahdollisuus valita kansallisen ja yhteisön mallijärjestelmän välillä. Näin esimerkiksi suomalainen suunnittelija voi jättää ensimmäisen hakemuksen Suomen PRH:een ja hyödyntää hakemuksen antamaa etuoikeutta myöhempää yhteisömallihakemusta jättäessään. Hakija voi myös halutessaan jättää mallinsa suojaamisen ainoastaan kansallisen rekisteröinnin varaan.

OHIM on rekisteröinyt ja julkaissut yhteisömallihakemuksia 1.4.2003 alkaen. Hakemuksia voitiin jättää OHIMiin vuoden 2003 alusta, mutta ensimmäisten kolmen kuukauden aikana jätettyjen hakemusten hakemispäiväksi merkittiin kuitenkin 1.4.2003. Hakemuksia on 30.6.2003 alkaen voinut jättää myös elektronisessa muodossa ”e-filing” -järjestelmän kautta.

Yhdellä hakemuksella rajoittamaton määrä malleja
Yhteisrekisteröintisäännösten mukaan yhdellä hakemuksella on mahdollista hakea suojaa rajoittamattomalle määrälle malleja. Ainoa edellytys on se, että mallien on kuuluttava Locarnon luokituksen mukaan samaan pääluokkaan. Hakukustannuksia pienentää huomattavasti, kun enää ei tarvitse jokaisesta mallista jättää omaa hakemustaan. Jotkut hakemukset ovatkin sisältäneet jopa yli 300 mallia.

Yhteisömallihakemuksille suoritetaan vain muodollinen tutkimus. OHIM on julkaissut yhteisömalleja koskevat tutkimisohjeet kotisivullaan. Mikäli hakemus on täytetty oikein ja hakija on käyttänyt EuroLocarno -luokitusjärjestelmää tavaroiden ilmoittamisessa ja luokittelemisessa, hakemus rekisteröidään ja julkaistaan noin kolmessa kuukaudessa siitä, kun se on saapunut OHIMiin.

Yhteisötavaramerkin osalta taas esimerkiksi merkin kuvailevuus yhdellä EU:n virallisista kielistä saattaa johtaa hakemuksen hylkäämiseen. On myös mahdollista, että tavaramerkkihakemusta vastaan sen julkaisun jälkeen tehdään väite (noin 20 % CTM-hakemuksista), jonka ratkaisemiseen saattaa kulua kauan. Yhteisömallin hakija puolestaan voi luottaa siihen, että mallin saa rekisteröityä, kunhan vain hakemuksen muodollinen puoli on kunnossa.

Hakemusten käsittely OHIMissa sujuu ilman paperia
OHIMin malliosasto ja tavaramerkkiosasto toimivat samassa talossa, eli Agua Amargassa sijaitsevissa uusissa tiloissa noin viiden kilometrin päässä Alicanten keskustasta. Yhteisömalliosastossa työskentelee 28 työntekijää, joista 17 on tutkijoita. Tutkijat on pääasiallisesti rekrytoitu viraston sisältä. Osastoa johtaa Paul Maier, ja hallinnollisesti yhteisömalliosasto on oma erillinen yksikkönsä OHIMin sisällä.

Yhteisömalliosaston päätehtävänä on RCD-hakemusten muodollisen puolen tutkiminen, mahdollisista puutteista tiedottaminen hakijalle ja mitätöintihakemusten käsittely. Muilta osin hakemusten käsittely tapahtuu yhteistoiminnassa OHIMin muiden yksikköjen kanssa ja pääasiassa hyödyntäen niitä virastossa olevia yksikköjä, jotka vastaavat muun muassa hakemusten vastaanottamisesta ja rekisteröintitodistusten toimittamisesta.

Hakemusten käsittely viraston sisällä on paperitonta (paperless), mitä varten on luotu tietokoneohjelma EuroDesign. Ohjelmiston kehittämisessä on jouduttu erityisesti paneutumaan mallihakemuksiin liittyvän tiedon luottamuksellisuuden turvaamiseen.

Tavoitteena käyttäjäystävällisyys
OHIMin keskeiset tavoitteet mallioikeusjärjestelmän suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa olivat järjestelmän yksinkertaisuus, nopeus, halpuus (hakemusmaksut) ja käyttäjäystävällisyys. Tämän lisäksi pyrittiin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään niitä kokemuksia, joita OHIMilla oli ennestään yhteisötavaramerkkien käsittelystä seitsemän vuoden ajalta, ja välttämään turhia muodollisuuksia, jotka hidastaisivat hakemusten käsittelyä. Tämän vuoksi esimerkiksi hakemuskaavake on pelkistetty verrattuna CTM-hakemuskaavakkeeseen.

Saksalaiset jättäneet eniten mallihakemuksia
Ennen yhteisömallijärjestelmän käyttöönottoa arvioitiin, että rekisteröintihakemuksia tultaisiin jättämään vuosittain 15 000-20 000. Vuoden 2003 loppuun mennessä yhteisömallihakemuksia oli jätetty 10 691. Yhteisrekisteröintisäännöksiä on kuitenkin hyödynnetty runsaasti, koska kukin hakemus sisälsi keskimäärin jopa 3,87 mallia. Käytännössä hakemukset koskivat siis yhteensä yli 41 000 mallia. Rekisteriin ja julkaisuun asti saatiin näistä ennen vuoden loppua yhteensä 24 801.
Joka neljännen mallin hakija oli saksalainen. Seuraavina tulivat Italia (15 %) ja Yhdysvallat (11 %). Suomesta suojaa haettiin 101 hakemuksella 257 mallille, mikä vastaa 0,7 prosenttia haetuista malleista.

Eniten hakemuksia jätettiin tavaraluokkaan 6 (huonekalut) kuuluville malleille, sen jälkeen luokkaan 9 (pakkaukset ja säiliöt tavaroiden kuljetusta tai käsittelyä varten) ja luokkaan 2 (vaatteet ja ompelutarvikkeet) kuuluville malleille.

Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon aikana hakemusmäärä jatkoi tasaista kasvuaan. Hakemuksia on kesäkuun alkuun mennessä saapunut lähes 6 000. Tämä tarkoittaisi noin 14 000 uuden hakemuksen saapumista vuoden 2004 aikana. Keskimäärin kukin hakemus sisältää edelleen lähes neljä mallia, eli on hyvin mahdollista, että vuoden loppuun mennessä hakemuksia on tullut yli 50 000 mallille.

Rekisteröinnit julkaistaan Yhteisömallitiedotteessa (Community Design Bulletin) kaikilla EU:n 20 virallisella kielellä (ennen 1.5.2004 haettujen mallien osalta 11 kielellä). Ensimmäiset rekisteröidyt yhteisömallit julkaistiin jo 1.4.2003. Tiedote julkaistaan ainoastaan elektronisessa muodossa OHIMin kotisivulla. Kotisivulla on myös mahdollisuus tehdä rajoitettuja hakuja lehdessä julkaistuista malleista.

Mitättömäksi julistaminen mahdollista
Rekisteröidyn yhteisömallin mitätöintiä voidaan hakea OHIMilta tai sitä voidaan vaatia loukkauskanteen yhteydessä nostetussa vastakanteessa.

Mitättömäksi julistamista koskevia hakemuksia oli kesäkuun 2004 alkuun mennessä jätetty yli 30 mallia vastaan. Ratkaisuja oli annettu vasta yksi, koska muiden juttujen menettelymääräajat eivät vielä olleet menneet umpeen.

Ensimmäisessä ratkaisussaan mitätöintiosasto katsoi, että tuoleille rekisteröity yhteisömalli oli ristiriidassa aikaisemman Espanjassa rekisteröidyn tuolimallin kanssa ja julisti yhteisömallin mitättömäksi (italiankielinen ratkaisu ICD 000000024, 27/4/04). Ratkaisu ei tätä kirjoitettaessa vielä ole lainvoimainen. Ilmoitus muutoksenhausta on jätettävä virastoon kahden kuukauden ja itse valitus neljän kuukauden sisällä mitätöintiosaston päätöksestä.

Mitättömäksi julistamista koskevat menettelyohjeet, hakemuskaavake ja sen täyttöohjeet on julkaistu OHIMin kotisivulla. Sieltä löytyvät myös mitättömäksi julistamista koskevat OHIMin ratkaisut.

Logonkin voi rekisteröidä yhteisömallina
Yhteisömalliasetuksen mukaan tuote voi olla muun muassa graafinen symboli. Yhteisömalleiksi onkin haettu jo muutamia satoja logoja, jotka voitaisiin todennäköisesti rekisteröidä myös tavaramerkeiksi. Vastaavasti yhteisön tavaramerkeiksi on haettu runsaasti kolmiulotteisia merkkejä, jotka voitaisiin yhtä hyvin suojata malleina.

Se, antaako mallisuoja parempaa suojaa logolle kuin tavaramerkkisuoja tai antaako tavaramerkkisuoja parempaa suojaa kolmiulotteiselle tuotteelle kuin mallisuoja, paljolti riippuu siitä, mihin suuntaan asiaa koskeva oikeuskäytäntö kehittyy.
Yhteisömallia koskevien hakemusten jatkuva kasvu on osoittanut, että sekä teollisuus että yksityiset suunnittelijat ovat ottaneet uuden järjestelmän hyvin vastaan. Rekisteröintijärjestelmä on nopeutensa ansiosta osoittautunut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös sellaisten tuotteiden osalta, joiden elinkaari on lyhyt.

Osmo Brander
Administrator
Trade Marks Department
OHIM

Harri Salmi
Examination Co-ordinator
Designs Department
OHIM

Lisätietoja:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/