WIPOn konferenssissa merkittävää edistystä

(IPRinfo 1/2001)

Genevessä järjestettiin 7.12. – 20.12.2000 maailman hallitusten välinen diplomaattinen konferenssi audiovisuaalisten esitysten suojasta. Konferenssi käsitteli sopimusehdotusta näyttelijöiden, tanssijoiden ja muusikkojen tekijänoikeuksista elokuvan, television ja tietoverkkojen alueella.

Sopimusehdotuksen oli laatinut opetusministeriön neuvotteleva virkamies Jukka Liedes, joka myös johti sopimuksen asiakysymyksiä käsitellyttä komiteaa. Konferenssiin, jonka oli kutsunut koolle Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO, osallistui noin 500 henkilöä yli 120 valtiosta ja noin 50 kansainvälisestä järjestöstä.

Suomea edustivat konferenssissa Jukka Liedeksen ohella opetusministeriön virkamiehet Jorma Waldén, Marko Karo, Ritva Kankkunen ja Hertta Hartikainen sekä Pasi-Heikki Vaaranmaa Suomen pysyvästä edustustosta Genevestä. Sopimusneuvottelujen tärkeimpiä kysymyksiä olivat esittävien taiteilijoiden oikeudet digitaalisessa ympäristössä, oikeudet yleisradiointiin ja muuhun yleisölle välittämiseen, esittäjien moraaliset oikeudet sekä esittäjien ja tuottajien välisten sopimussuhteiden järjestely.

Lähes kaikki artiklat hyväksyttiin

Sopimusneuvotteluissa saavutettiin merkittävää edistystä, sillä kokous hyväksyi alustavasti yhdeksäntoista artiklaa kaikkiaan kahdestakymmenestä sopimusehdotuksen asiakysymyksiä käsittelevästä artiklasta.

Yhteisymmärrys saavutettiin muun muassa kansallisesta kohtelusta, esittäjien moraalisista ja taloudellisista oikeuksista, esitysten suoja-ajoista sekä teknisiä suojakeinoja ja oikeuksien hallinnointitietoja koskevista velvoitteista. Esittäjien taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat sopimusehdotuksen 6 – 11 artiklassa tarkoitetut oikeudet eli oikeus suojattujen esitysten toisintamiseen, levittämiseen, vuokraamiseen, yleisradiointiin sekä yleisölle välittämiseen ja yleisön saataville saattamiseen.

Kokouksen edetessä kävi kuitenkin ilmi, että sopimusehdotuksen 12. artikla eli kysymys esittäjien ja tuottajien välisten sopimussuhteiden järjestelystä sekä sovellettavasta laista muodostuisi vaikeimmaksi ja lisäneuvotteluja vaativaksi kysymykseksi.

Sopimusneuvottelujen loppuvaiheessa oli esillä luonnos 12 artiklaksi, jonka mukaan sopimusvaltiot voisivat kansallisessa lainsäädännössään säätää, että sopimuksessa tarkoitetut oikeudet siirtyvät esittäjältä audiovisuaalisen esityksen tuottajalle, tai että tuottaja voi harjoittaa näitä oikeuksia esittäjän suostumuksella.

Tähän sovellettava laki olisi osapuolten valitsema, tai jos sovellettavaa lakia ei olisi valittu, sen maan laki, johon sopimus kaikkein läheisimmin liittyy. Lain valinta olisi määräytynyt kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden asettamissa puitteissa.

Syyskuussa uusi konferenssi

Koska sopimusehdotuksen 12 artiklasta ei saavutettu yhteisymmärrystä, ja sopimusta ei tästä johtuen – huomattavasta edistyksestä huolimatta – saatu aikaan, kokous päätti esittää, että syyskuussa 2001 kokoontuva WIPOn yleiskokous kutsuisi diplomaattisen konferenssin jatkotyöskentelyyn.

Sopimusneuvotteluja jatketaan todennäköisesti vuoden 2002 alkupuolella. Sopimuksen hyväksyminen vahvistaisi esittäjien asemaa luomalla selkeämmän oikeudellisen perustan audiovisuaalisten teosten kansainväliselle hyödyntämiselle niin perinteisissä medioissa (televisio, elokuva) kuin digitaalisissa tietoverkoissakin.

Konferenssiasiakirjoja: http://www.wipo.int/portal/en/index.html

Hertta Hartikainen, OTK
Tekijänoikeusneuvoston sihteeri
Opetusministeriö