Valitustie EPOssa

(IPRinfo 3/2003)

Euroopan patenttiviraston (EPO) lopullisen päätöksen oikeudenmukaisuus arvioidaan uudelleen valituslautakunnassa, jos vastaisen päätöksen saanut valittaa päätöksestä. Valituksen tekemisellä on lykkäävä vaikutus, eli valituskäsittelyn ajan ollaan ikään kuin tilanteessa ennen vastaista päätöstä. Valituksesta tehty päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Valituslautakunta voi palauttaa asian jatkokäsittelyä varten päätöksen aiemmin tehneelle osastolle, joka on velvollinen käsittelemään asiaa valituslautakunnan päätöksen mukaisesti.

Euroopan patenttiviraston lopullisista päätöksistä voi valittaa valituslautakunnalle se, jolle päätös on vastainen. Lopullisia valituskelpoisia päätöksiä ovat vastaanottojaoston, patentoitavuustutkimusosastojen, oikeudellisen osaston ja väiteosastojen päätökset. Väiteosaston päätöksistä voi valittaa joko patentinhakija tai väitteentekijä tai molemmat, muista päätöksistä patentinhakija.

Poikkeuksena sääntöön on kustannuksiin liittyvä päätös. Valitusoikeutta ei ole, mikäli valituksen aiheena on ainoastaan kustannusten jakaminen väitekäsittelyssä.

Valituslautakuntien jäsenet

Euroopan patenttisopimuksessa on pyritty varmistamaan valituksesta päättävien lautakuntien jäsenten riippumattomuus valituksen kohteena olevasta asiasta. Jäsenet eivät esimerkiksi voi toimia niiden osastojen jäseninä, jotka antavat lopullisia päätöksiä. He eivät myöskään saa osallistua käsittelyyn, jos se vaikuttaa heidän henkilökohtaisiin etuihinsa tai jos he ovat toimineet jonkin osapuolen edustajina tai jos he ovat ottaneet osaa valituksen alaisen päätöksen tekemiseen.

Lakiasiain valituslautakunta käsittelee muodollisiin seikkoihin ja lakiasioihin liittyviä valituksia. Sinne siis ohjautuvat valitukset vastaanottojaoston tai oikeudellisen osaston päätöksistä. Lakiasiain valituslautakunnan muodostaa kolme lainoppinutta jäsentä. Vuonna 2002 lakiasiain valituslautakunnalle jätettiin 22 valitusta ja se ratkaisi 28 valitusta.

Tekninen valituslautakunta käsittelee patentin hyväksymiseen, hylkäämiseen ja patentin väitekäsittelyyn liittyviä valituksia. Tekniselle valituslautakunnalle lähetetään siten valitukset tutkimusosaston ja väiteosaston tekemistä päätöksistä. Tyypillisesti teknisen valituslautakunnan muodostaa kaksi teknisen pätevyyden omaavaa jäsentä ja yksi lainoppinut jäsen.

Teknisiä valituslautakuntia on useampia. Vuonna 2003 niitä on 20, joista seitsemän käsittelee mekaniikan, kahdeksan kemian, kolme fysiikan ja kaksi elektroniikan asioita. Vuonna 2002 teknisille valituslautakunnille jätettiin 1235 valitusta ja ne ratkaisivat 1355 valitusta. Vertailukohtana mainittakoon, että samana vuonna jätettiin 106 243 hakemusta, tutkittiin 66 086 hakemusta, myönnettiin 47 384 patenttia ja annettiin päätös 1934 väitteeseen.

Laajennettu valituslautakunta ratkaisee ennakkotapaukset

Näiden lautakuntien lisäksi toimi laajennettu valituslautakunta, joka ratkaisee ennakkotapauksia ja tekee uutta lain tulkintaa. Yksittäinen hakija ei voi osoittaa valitusta suoraan laajennetulle valituslautakunnalle, mutta hän voi pyytää teknistä tai lakiasiain lautakuntaa niin tekemään. Tekninen lautakunta tai lakiasiain lautakunta voi myös omasta aloitteestaan tehdä Euroopan patenttisopimuksen tulkintaan liittyvän kysymyksen laajennetulle valituslautakunnalle. Molemmissa tapauksissa alkuperäinen valituskäsittely keskeytetään.

Lisäksi Euroopan patenttiviraston pääjohtaja voi esittää oikeudellisia kysymyksiä laajennetulle valituslautakunnalle. Useimmiten pääjohtajan kysymykset liittyvät siihen, että kaksi teknistä valituslautakuntaa on tehnyt samasta lainopillisesta asiasta ristiriitaiset päätökset. Laajennetussa valituslautakunnassa on viisi lainoppinutta ja kaksi teknisesti pätevöitynyttä jäsentä. Vuonna 2002 laajennettu valituslautakunta ratkaisi yhden tapauksen ja sinne jätettiin kolme uutta tapausta.

Kaikki materiaali toimitettava heti käsittelyn alussa

Valituskäsittelyä koskevat uudet menettelysäännöt astuivat voimaan 1.5.2003. Ne painottavat sitä, että kaikki valitukseen liittyvä materiaali on toimitettava heti käsittelyn alussa. Lisäksi valituslautakunnan antamien aikarajojen siirtäminen onnistuu jatkossa vain erittäin painavasta syystä, johon osapuoli ei itse ole voinut vaikuttaa. Esimerkiksi lomakausi ja suuri työkuormitus eivät ole päteviä syitä.

Valituslautakunta sai myös uusia perusteita, kuten asian esittäminen myöhäisessä vaiheessa tai aikarajan siirto, joiden perusteella se voi määrätä osapuolen maksamaan muiden osapuolien kustannukset tai osan niistä.
Kun valitus saapuu Euroopan patenttivirastoon, voi valituksen kohteena olevan päätöksen tehnyt osasto kuukauden kuluessa korjata selvän virheen, jos asiassa ei ole muita osapuolia. Mikäli oikaisu ei ole mahdollinen, toimitetaan valitus valituslautakunnalle ilman päätöksen tehneen osaston lausuntoa.

Valitus toimitetaan valituslautakunnalle suoraan, jos asia koskee väitekäsittelyn päätöstä. Valituksen tutkiva lautakuntakunta määräytyy valituksen aiheen mukaan. Samaan päätökseen kohdistuvat eri valitukset käsitellään samassa valituskäsittelyssä.
Valituskäsittely kestää useimmiten kahdesta neljään vuotta. Esimerkiksi vuoden 2002 lopussa 1 037 valitusta oli odottanut teknisen valituslautakunnan ratkaisua yli kaksi vuotta. Kaiken kaikkiaan valituskäsittelyssä on 3 236 valitusta.

Osa valituslautakuntien päätöksistä julkaistaan Euroopan patenttiviraston lehdessä ja EPO:n kotisivulla. Kaikki päätökset perusteluineen saa Euroopan patenttivirastosta.

Perustelut kirjallisina määräajassa

Valitus on jätettävä kirjallisena ja valitusmaksu maksettava Euroopan patenttivirastoon kahden kuukauden kuluessa siitä kun asianosainen on saanut tiedon valituksen kohteena olevasta päätöksestä. Valituksen perustelut on toimitettava kirjallisena Euroopan patenttivirastoon neljän kuukauden kuluessa tiedoksiantopäivästä. Valituksen perustelujen jättäjän tulee olla valituksen tekijä tai hänen laillinen seuraajansa.

Kuten jo aiemmin todettiin, valituksen voi jättää vastaisen päätöksen saanut. Väitekäsittelyssä vastaisen päätöksen saaneita voi olla useita. Jos patentti on esimerkiksi väitekäsittelyssä pidetty voimassa muutetussa muodossa, on kaikilla väitekäsittelyn osapuolilla oikeus valituksen tekemiseen, jos väitteen tekijät ovat vaatineet patentin kumoamista. Kaikista osapuolista tulee valituskäsittelyn asianosaisia automaattisesti, kun yksikin osapuolista jättää valituksen.

Vaikka tietäisi varmasti, että toinen osapuoli valittaa päätöksestä, joka on itselle vastainen ja johon on tyytymätön, kannattaa jättää valitus, sillä valitusprosessi lopetetaan, jos ainoa (tai viimeinen) valittaja vetää pois valituksensa.

Suomalaiset voivat jättää valituksen suomen- tai ruotsinkielisenä ja valituksen perustelut joko samalla kielellä tai jollain Euroopan patenttiviraston virallisista kielistä (englanti, saksa, ranska). Tällöin valittaja saa 20 %:n alennuksen valitusmaksusta, joka on tänä vuonna 1020 €. Valituksen käännös jollekin virallisista kielistä on toimitettava kuukauden sisällä.

Alennuksen saa, vaikka käännöksen ja alkuperäisen tekstin toimittaa samana päivänä. Alennusta ei saa, jos käännöksen toimittaa ensin. Valitusmaksu muodostaa kuitenkin vain murto-osan valituksen kokonaiskustannuksista.

Valituksen perustelut muiden osapuolten tietoon

Euroopan patenttivirasto toimittaa valituksen perustelut muille osapuolille. Heillä on kullakin aikaa neljä kuukautta perustelujen tiedoksiantopäivästä toimittaa Euroopan patenttivirastoon kirjallinen vastine. Myös vastineen voi jättää suomen- tai ruotsinkielisenä, kunhan toimittaa käännöksen kuukauden sisällä.

Edellä esitettyihin määräaikoihin ei ole mahdollista saada pidennystä, sillä ne eivät ole valituslautakunnan asettamia aikarajoja.

Sekä valituksen perustelujen että osapuolten vastineiden tulee olla kattavia, sisältää kaikki perustelut, kaikki tosiasiat, argumentit, kaikki todisteet (mm viitejulkaisut, todistajanlausunnot, todistajat jne.) ja kaikki pyynnöt. Käytännössä uutta materiaalia ei saa myöhemmin esittää.

Periaatteessa valituslautakunta voi sen jälkeen, kun se on saanut muilta osapuolilta vastineet tai kun neljän kuukauden aikaraja on umpeutunut, ratkaista valituksen. Valituslautakunnan pitää kuitenkin antaa kaikille osapuolille mahdollisuus kommentoida kaikkea käsiteltävää materiaalia. Sitä varten valituslautakunta voi pyytää lausuntoja tai esittää kysymyksiä eri osapuolille asettamiensa määräaikojen sisällä. Näihin määräaikoihin voi pyytää lykkäystä painavan syyn perusteella.

Suullinen käsittely erillisestä pyynnöstä

Valituskäsittely on periaatteessa kirjallista, mutta valituslautakunnan on järjestettävä yksi suullinen käsittely, jos joku osapuolista sitä erikseen pyytää. Lähes kaikissa valitusasioissa järjestetään suullinen käsittely.

Suulliset käsittelyt pidetään Münchenissä, jossa kaikki valituslautakunnat sijaitsevat. Suullinen käsittely on julkinen eli kuka tahansa voi seurata käsittelyä.

Valituslautakunnan on lähetettävä vähintään kaksi kuukautta ennen suullista käsittelyä haasteessa osapuolille tieto päivästä, jolloin suullinen käsittely järjestetään. Päivän siirto onnistuu vain poikkeustapauksissa silloin, kun pyynnössä esitetään erittäin pätevä syy ja pyyntö lähetetään heti, kun syy on tullut tietoon.

Hyväksyttäväksi syyksi ei kelpaa se, että asiaa hoitava patenttiasiamies ei itse ehdi esimerkiksi työkiireittensä takia hoitamaan asiaa. Toisaalta patenttiasiamiehen omat häät tai ennen haastetta varattu lomamatka on riittävän painava syy.
Suullisessa käsittelyssä käytetään periaatteessa sitä kieltä, joka on ollut valituksen kohteena olevan asian käsittelykieli.
Suullisessa käsittelyssä voidaan kuitenkin käyttää mitä tahansa Euroopan patenttiviraston virallista kieltä, jos osapuolet ja valituslautakunta niin sopivat tai kun osapuoli ilmoittaa eri kielen käytöstä vähintään kuukautta ennen suullista käsittelyä, jolloin valituslautakunnan puheenjohtaja huolehtii tarvittavista tulkkausjärjestelyistä, tai jos osapuoli itse huolehtii tulkkauksesta käsittelykielelle.

Suomalainen osapuoli voi käyttää suullisessa käsittelyssä myös suomea tai ruotsia, jos hän itse järjestää tulkkauksen käsittelykielelle.

Suullisen käsittelyn jälkeen valituslautakunta ratkaisee asian. Päätös annetaan heti suullisesti ja myöhemmin myös kirjallisesti. Päätöksestä ei voi valittaa.

Marjut Honkasalo
Patenttiasiamies
Oy Kolster Ab

Huom! Artikkeliin liittyvät kaaviot ovat luettavissa ainoastaan lehden paperiversiossa.