Uutisia (IPRinfo 2/2001)

Tekijänoikeusneuvosto on 26.4.2001 antamassaan lausunnossa 2001:8 käsitellyt linkitykseen liittyviä tekijänoikeudellisia ongelmia. Jutun tausta-asetelmana oli tilanne, jossa toimittajan tiettyyn lehteen kirjoittamia juttuja, jotka olivat myös lehden kustantajan verkkosivuilla, oli kustantajan suostumuksella linkitetty toiselle verkkosivulle.

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan analysoinut linkitykseen liittyviä tekijänoikeudellisia ongelmia. Ongelmien tarkastelu kohdistuu tekijänoikeuslain 2 §:ään, 3 §:ään sekä 28 §:ään. Lain 2 §:n mukaan tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla teos yleisön saataviin. Lain 3 § koskee tekijän moraalisia oikeuksia ja 28 § tekijänoikeuden siirtämistä edelleen.

Tekijänoikeusneuvosto toteaa lausunnossaan, että tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin linkittäminen avoimissa tietoverkoissa ei täysin luontevasti kuulu tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentissa mainitun yleisön saataviin saattamistavan alle, eli se ei luontevasti ole julkista esittämistä, julkista näyttämistä tai levittämistä yleisön keskuuteen.

Linkin asettamisen seurauksena syntyy kuitenkin esimerkkitapauksessa tosiasiallisesti tilanne, jonka lopputulos vastaa lain 2 §:n 3 momentissa mainittuja yleisön saataviin saattamisen tapoja. Näin ajatellen linkin asettamisessa on kyse sellaisesta määräysvallan käyttämisestä, joka tekijänoikeuslaissa on haluttu turvata tekijälle. Tämän tulkinnan mukaan linkin asettaminen kuuluisi tekijän yksinoikeuden piiriin.

Toisaalta neuvosto toteaa, että mikäli tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momenttia tulkitaan suppeasti sanamuotonsa mukaisesti, linkittäminen ei kuuluisi tekijän yksinoikeuden piiriin. Vaikka lopullinen kannanotto jääkin tekijänoikeusneuvostolta tekemättä, auttaalausuntoon kirjattu pohdinta linkityksen tekijänoikeudellisesta luonteesta kuitenkin ongelman hahmottamisessa.

Tekijänoikeuden siirtymisen osalta tekijänoikeusneuvosto korostaa sitä, että kustantajalla ei ole oikeutta luovuttaa tekijänoikeutta edelleen, ellei toimittajan ja kustantajan välillä ole asiasta nimenomaisesti sovittu.

Lausuntopyynnön kohteena olevassa asiassa hyvin moni seikka riippuu osapuolten välisten sopimusten tulkinnasta. Tekijänoikeusneuvosto on jälleen kerran joutunut toteamaan, että se ei voi ottaa kantaa sopimusten tulkintaan. Lausunto jää pakostakin ainakin lausuntopyynnön hakijan kannalta kovin vaillinaiseksi.

Lausuntoon liittyy eriävä mielipide. Lausunto liittyy Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltävänä olevaan riita-asiaan.