Tietoyhteiskuntadirektiivin kansallinen voimaansaattaminen eri jäsenvaltioissa

(IPRinfo, teemanumero 2002)

Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien piirteiden yhdenmukaistamista tietoyhteiskunnassa koskevan direktiivin implementointi on käynnissä EU:ssa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 22.5.2001 antaman direktiivin (2001/29/EY) tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa implementointi on käynnissä Euroopan unionin jäsenmaissa. Kansallisen lainsäädännön muutokset on saatettava voimaan ennen 22.12.2002.

Tiedot tietoyhteiskuntadirektiivin kansallisesta voimaansaattamisesta eri jäsenvaltioissa on koonnut oikeustieteen ylioppilas Teija Tuomola, joka on toiminut harjoittelijana IPR University Centerissä kesän 2002 aikana. Tietoja on pyritty päivittämään tähän päivään asti.

Tiedot on saatu kustakin valtiosta joko suoraan asianomaisesta ministeriöstä tai AIPPI-yhteyksiä hyväksikäyttäen. Useissa EU:n jäsenvaltiossa on syksyllä 2002 vaalit, jotka hidastavat direktiivin käsittelyä. Tämänhetkisen arvion mukaan ainakin Suomi, Hollanti, Kreikka ja Tanska tulevat saamaan muutokset voimaan määräpäivään mennessä.

Alankomaat
Toukokuun alussa Hollannin oikeusministeriö sai kansallista voimaansaattamista koskevan tiedonannon valtioneuvostolta (Council of State). Lakialoite on annettu parlamentille, ja siinä on noudatettu pienten muutosten linjaa. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan määräpäivään mennessä.

Belgia
Belgian oikeusministeriö järjesti keväällä 2002 verkkosivuillaan direktiiviä koskeneen yleisen keskustelumahdollisuuden. Hallituksen esityksessä otettiin huomioon myös keskustelussa esitettyjä seikkoja. Ministerineuvoston (Council of Ministers) tulee hyväksyä muutosehdotukset, ja muutosehdotuksesta tulee myös saada valtioneuvoston lakiasäätävän jaoston lausunto. Muutosehdotus tulee parlamentin käsittelyyn syys-lokakuussa. Muutosten tarkoituksena on yhdenmukaistaa lakia direktiivistä ilmenevien näkökohtien mukaan kuitenkin niin, että vanhan lain (30.6.1994) tasapaino säilyy. Käsittelyn tässä vaiheessa lainmuutoksen lopullista sisältöä tai voimaantuloa ei pystytty sanomaan.

Espanja
Espanjan kulttuuri- ja opetusministeriö tutkii parhaillaan selvityksiä direktiivin kansalliseksi voimaansaattamiseksi. Direktiivin edellyttämien muutosten voimaan saattaminen jää luultavasti vuoden 2003 puolelle.

Irlanti
Uusi laki tekijänoikeuksista ja siihen liittyvistä oikeuksista tuli voimaan tammikuussa 2001. Laki on EU-säädösten mukainen, eikä uusia muutoksia tarvitse tehdä.

Iso-Britannia
Marraskuussa 2001 annetun tiedonannon mukaan direktiivin kansallista voimaansaattamista koskeva julkinen valmistelu oli tarkoitus aloittaa keväällä 2002. Tätä päämäärää ei kuitenkaan saavutettu. Varsinainen työ direktiivin vaikutusten ja mahdollisten muutosehdotusten analysoinnista on edennyt kuitenkin hyvin, mutta tarvitaan hiukan lisää aikaa työn tulosten esittämiselle.

Italia
Direktiivin kansallisen voimaansaattamisen valmistelu on käynnissä. On todennäköistä, että muutokset sisältävä laki saadaan voimaan määräpäivään mennessä. Todennäköisesti suurinta osaa ei-pakottavista säädöksistä ei kuitenkaan sisällytetä lakiin.

Itävalta
Oikeusministeriö on tehnyt direktiivin kansalliseksi voimaansaattamiseksi lakialoitteen. Lausuntokierros on päättynyt 20. päivänä syyskuuta. Lakialoite tullaan käsittelemään parlamentissa lokakuun aikana, jolloin lain on mahdollista tulla voimaan määräpäivään mennessä. Lakiin tullaan sisällyttämään myös ei-pakottavia säädöksiä, kuten esimerkiksi rajoituksia muun muassa kehitysvammaisten eduksi.

Kreikka
Direktiivin kansallista voimaansaattamista koskevan lakiesityksen valmistelu on meneillään ja prosessi tullaan saamaan päätökseen määräpäivään mennessä. Ennen lain julkistamista ei ole kuitenkaan mahdollista saada tietoa, sisältääkö uusi lainsäädäntö myös direktiivissä olevia ei-pakottavia säännöksiä.

Luxemburg
Direktiivin kansallista lainsäädäntöä koskeva lakiesitys on tarkoitus saada parlamentin käsittelyyn syyskuun loppuun mennessä. Lakiesitys tulee julkiseksi vasta kun se on annettu. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, saadaanko muutokset voimaan määräajan puitteissa.

Portugali
Direktiivin kansallista voimaansaattamista ei ole vielä aloitettu. Asiasta ei myöskään ole vielä keskusteltu julkisesti.

Ruotsi
Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen on alkanut. Tarkoituksena on julkaista kirjallinen ehdotus 15.9.2002 pidettävien vaalien jälkeen. Ehdotuksesta tullaan käymään laaja lausuntokierros, joka kestää 2-3 kuukautta. Lakiehdotus jätetään todennäköisesti valtioneuvoston (Law Council) käsiteltäväksi vuoden 2003 alussa ja tämän jälkeen annetaan parlamentille lopullinen ehdotus. Direktiivin muutoksia ei saada voimaan määräpäivään mennessä. Tarkoituksena on rajoittaa ehdotus koskemaan vain kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Ehdotuksessa tullaan käsittelemään myös direktiivistä riippumattomia kysymyksiä.

Tanska
Direktiivin kansallista voimaansaattamista koskeva lakiehdotus on tehty virkamiesvalmistelussa. Ehdotus on annettu eduskunnalle 2.10.2002.

Ranska
Direktiivin kansallista voimaansaattamista koskeva lakiehdotus valmistuu marraskuun alkupuolella. On kuitenkin hyvin pienet mahdollisuudet siihen, että muutokset tulevat voimaan määräpäivänä.

Saksa
Liittohallitus on antanut direktiivin kansallista voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen 31.7.2002. Ehdotus on ensimmäinen askel säännösten voimaansaattamiseksi ja se sisältää pääasiallisesti direktiivin pakolliset säännökset. Saksassa 22.9. pidetyt eduskuntavaalit hidastivat voimaansaattamisprosessia. Tästä huolimatta direktiivin pakolliset säännökset tultaneen saamaan voimaan määräpäivään mennessä.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center