The Pirate Bay – rikos vai teos?

(IPRinfo 3/2009)

The Pirate Bayn toiminnasta annettu tuomio herättää monia kysymyksiä. Eräs niistä on se, kuinka pitkälle ansaintalogiikan suojaamisessa voidaan mennä.

Tukholman käräjäoikeus antoi 17.4.2009 tiedostonjakopalvelu The Pirate Bayn toiminnan laillisuutta koskevan tuomion. Ratkaisun pääkysymys koski sitä, oliko toiminnassa kyse avunannosta tekijänoikeusrikokseen vai ei.

Tuomiota oli edeltänyt vilkas keskustelu mediassa, ja tekijänoikeutta koskeva poliittinen keskustelu Ruotsissa on edelleen kasvanut.

Artikkelissa en ota kantaa siihen, tuleeko The Pirate Bayn (jäljempänä TPB) toiminta sellaisenaan sallia. Sisältöjen kopiointi internetistä on kuitenkin erityisesti nuorten keskuudessa yleistä. Nyt oikeus tuomitsi vastaajat avunannosta kopiointiin yhden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Artikkelissa esitettyyn problematiikkaan törmätään tulevaisuudessa, kun perinteinen tekijänoikeusteollisuus katsoo uusien internetiin syntyvien liiketoimintamuotojen loukkaavan sen oikeuksia.

Uudet liiketoimintamuodot perustavat kuitenkin pääsääntöisesti toimintansa omien teosten luomiseen ja välittämiseen. Niiden tekijöitä saattaa siten olla vaikea vakuuttaa siitä, että he toimisivat tekijänoikeuden perusteiden vastaisesti.

Käsittelen TPB:n toimintaa vain tekijänoikeutta (mahdollisesti) loukkaavana tekona. Pohdin, soveltuuko tekijänoikeuslaki väitetyllä tavalla sisältöjen viestintään internetissä, vai tulisiko asian tiimoilta käydä aktiivisempaa poliittista keskustelua.
Itsenäinen torrent-tiedosto

TPB on ollut suosittu sivusto, ja sillä on yhä tuomion jälkeenkin kymmeniä miljoonia käyttäjiä. Sitä on kuvattu tiedostojenjakopalveluksi, joka edellyttää ns. BitTorrent-ohjelman käyttämistä.

BitTorrent-ohjelma jakaa sisällön (esim. elokuva) osiin ja luo itsenäisen ns. torrent-tiedoston. Tiedostolle voidaan antaa mikä tahansa nimi, mutta yleensä se nimetään torrentin viittaaman sisällön (esim. elokuvan) mukaan.

Torrent-tiedosto sisältää viittauksen yhteen tai useampaan ns. trackeriin sekä tarkastussumman. Tracker-ohjelma antaa taas muille tietokoneiden käyttäjille tietoa muiden luomista torrent-tiedostoista, joiden viittaamia sisältöjä käyttäjät voivat jakaa keskenään.

TPB:n verkkosivusto on antanut tietokoneen käyttäjien tallentaa torrent-tiedostoja palvelimelleen ja ylläpitänyt tietokantaa talletetuista tiedostoista. Se on lisäksi antanut käyttäjille mahdollisuuden ladata itselleen torrent-tiedostoja sekä ylläpitänyt tracker-ohjelmaa, jonka avulla halukkaat käyttäjät ovat voineet olla toisiinsa yhteydessä tiedostojen jakamiseksi.

Sivustoa voi luonnehtia hakukoneeksi, joka ei itse valmista tai välitä sisältöjä, mutta mahdollistaa sen, että muut niin tekevät. Se on rahoittanut toimintaansa mainostuloilla.

Mikä on TPB:n rikos?
Tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) myötä tekijän yksinoikeuden lähtökohdaksi on internetin osalta pyritty asettamaan, että sisällön välittäminen toiselle verkon käyttäjälle edellyttää lähtökohtaisesti sisällön oikeudenomistajalta lupaa.

TPB ei ole itse välittänyt tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä. Sen palvelua käyttäneet ovat tehneet niin. Tämän vuoksi syyttäjä on lähtenyt siitä, etteivät TPB:tä ylläpitäneet neljä henkilöä ole syyllistyneet tekijänoikeusrikokseen vaan sen (valmisteluun ja) avunantoon.

Päärikoksena, eli tietokoneiden käyttäjien (ei TPB:n) tekemänä luvattomana sisällön välittämisenä, tuomioistuin on ilmeisesti pitänyt seuraavaa tekoa: internetiin yhteydessä oleva tietokoneen käyttäjä, jolla on ollut kopioitava sisältö tai sen osa koneensa kovalevyllä, pitää BitTorrent-ohjelman aktivoituna. Lisäksi on mainittu torrent-tiedoston tallentaminen TPB:n palvelimelle.

Avunanto, eli TPB:n teko, on ilmeisesti ollut käyttäjille hyvin kehitetyn hakupalvelun tarjoaminen, torrent-tiedostojen talletusmahdollisuuden tarjoaminen sekä käyttäjille tarjottu mahdollisuus kontaktin luomiseen toisiinsa tracker-ohjelman avulla.

Selvää on, että TPB:n avulla on välitetty huomattavia määriä sisältöjä ilman niiden oikeudenhaltijoiden lupaa. Mikäli sisältöjen ilmaista kopiointia tietokoneen käyttäjien välillä ei haluta sallia, on tulkinta, jolla toiminta yleisesti ja kokonaisuudessaan katsotaan avunantamiseksi tekijänoikeusrikokseen, ymmärrettävä.

Ratkaisun ja erityisesti tekijänoikeutta loukkaavan teon määrittelemisen vaikeus kuitenkin selviää, kun asiaa tarkastellaan TPB:n näkökulmasta.

Onko The Pirate Bay teos?
Ratkaisun ongelma liittyy jo pääteon määritelmään. Päärikos edellyttää BitTorrent-tietokoneohjelman käyttöä. Se ylittää helposti teoskynnyksen ja on jokaisen ladattavissa oleva laillinen ohjelma. Itsenäisen torrent-tiedoston luo taas tietokoneen käyttäjä, ei TPB tai tiedoston viittaaman elokuvan oikeuksien omistaja.

Tekijänoikeudellisesti arvioituna tiedosto kuuluu sen luoneen tietokoneen käyttäjän yksinoikeuksien piiriin, mikäli kriteerit teos- tai lähioikeudellisen suojan saamiseksi täyttyvät. Jos kynnys suojan saamiseksi ei ylity, on torrent-tiedosto tekijänoikeudellisesti arvioituna vapaasti kaikkien levitettävissä olevaa informaatiota.

Avunantoa tarkasteltaessa ongelma kärjistyy. Vertaisverkko-ohjelmia levittäviä yrityksiä on haastettu oikeuteen niiden syntymisestä saakka. Tähän on vaikuttanut mm. niiden tapa mainostaa itseään kanavina saada ilmaista musiikkia. Nyttemmin vertaisverkko-ohjelmien levitystä pidetään sinänsä sallittuna. Ne ylittävät teoskynnyksen siinä missä muutkin tietokoneohjelmat.

Ratkaisun ongelma liittyy tähän. Jo käräjäoikeudenkin mukaan TPB:n internet-sivusto sisältää useita sivuja, tietokannan, tracker-ohjelman ja mainoksia. Jokainen tekijänoikeuden perusteet tunteva tietää, että mainitut sisällöt voivat helposti ylittää kriteerit asianomaisen teos- tai lähioikeudellisen suojan saamiseksi.

Avunantoa, yllytystä, provosointia?
Voidaan toisaalta ajatella, että sivuston nimen viittaus piratismiin on paheksuttavaa, kuten vertaisverkko-ohjelmien kohdalla aikanaan katsottiin olevan, kun ne viittasivat suoraan musiikin kopioinnin mahdollisuuksiin höystettynä esim. lausumin ”Join The Revolution”.

Rikollista olisi siis provosointi yhdistettynä välineiden tarjoamiseen, vaikka ne teoskynnyksen ylittäisivätkin, ei kuitenkaan pelkkä välineiden tarjoaminen. Avunannon sijasta TPB:n toiminta saattaisi itse asiassa olla lähempänä rikokseen yllyttämistä.

Tulkinta ei kuitenkaan poista teoreettista ongelmaa: teossuoja ei poistu, eikä ole olemassa tekijänoikeuteen perustuvaa oikeutta vaatia toisen teosta suljettavaksi omiin tekijänoikeuksiin vedoten, vaikka vaateen kohteena oleva teos sisältäisi tai sen ohessa käytettäisiin radikaaliakin markkinointia/kielenkäyttöä.

Jutussa ei myöskään ole kyse lapsipornon levittämisestä, jumalanpilkasta tms. oikeuden loukkaamisesta, jolloin ratkaisu esim. lapsen eduksi olisi helppo. Syytettä tuskin myöskään peruutettaisiin, vaikka TPB muuttaisi nimensä neutraaliksi ja toimisi provosoimatta ketään.

Välittääkö TBP vain informaatiota?
Tämä on tekijänoikeuden perusteista tarkasteltaessa ratkaisun ydinongelma: voidaan helposti väittää, että TPB on ensisijaisesti välittänyt ainoastaan omia sisältöjään (tai suojaa saamatonta informaatiota) sekä tarjonnut mahdollisuuden tietokoneiden käyttäjille tallentaa palvelimelleen luomiaan torrent-tiedostoja.

Tekijänoikeus ei tunne oikeudenhaltijalle annettua oikeutta kieltää toista oikeudenhaltijaa välittämästä omaa teostaan tai teoskynnyksen ylittämätöntä informaatiota. Aina jos päädytään lopputulokseen, jossa joku tekijä ei saa välittää omaa sisältöään ja on jopa rikollinen näin tehdessään, voidaan kysyä onko kyse jostain muusta kuin tekijänoikeuden perusteiden suojaamisesta. Riittävätkö tuomioistuinten välineet pulman ratkaisemiseksi?

Onko ansaintalogiikan loukkaus tekijänoikeusrikos?
Tukholman käräjäoikeuden tuomio saattaa hyvinkin pysyä ylemmissä oikeusasteissa.

Ottaen huomioon sivuston ylläpitäjien erilaisiin yhteydenottopyyntöihin antamat epäasialliset ja jopa anarkistiset solvaukset, saattaa ratkaisussa olla myös oikeudenmukaisuuden tuntua. Ratkaisu on myös perusteltavissa perinteisen tekijänoikeusteollisuuden ansaintalogiikan suojelemisen näkökulmasta: jos ilmaiseen jakeluun ei puututa, muuttuu toiminta olettaman mukaan kannattamattomaksi.

Kuinka pitkälle olettaman suojaamisessa voidaan mennä – nimeämällä se esimerkiksi avunannoksi? Onko rangaistava teko (”ansaintalogiikan loukkaus”) todellakin määritelty tekijänoikeuslaissa laillisuusperiaatteen näkökulmasta kyllin tarkkarajaisesti?

Määrittääkö ratkaisu omaisuuden käsitteen sisältöä, mikäli se johtaa TPB:n tai sen osien sulkemiseen? Mitä ja mihin perustuen ihmisille opetetaan, kun heitä kehotetaan noudattamaan tekijänoikeuden perusteita?

Juridisia vai poliittisia ratkaisumalleja?
Esitettyjä ongelmia vasten on helppo ymmärtää, että ratkaisu on vaikuttanut TPB:n näkökulmasta tekijänoikeuteen perustumattomalta ja jopa mielivaltaiselta. Ikään kuin tietty teollisuuden ala määrittäisi omista taloudellisista intresseistään käsin, kuka yhteiskunnassa milloinkin on rikollinen, ja kontrolloisi uusia liiketoimintamuotoja.

Epäoikeudenmukaiseksi koettu ratkaisu ei myöskään ole opettanut tekijänoikeuden kunnioittamiseen, vaan on johtanut päinvastaiseen tulokseen. Tämä näkyy esimerkiksi The Pirate Bayn sivustolla, jossa on tuomion jälkeen ilmoitettu: ”The site will live on! We are more determined than ever that what we do is right.”

Varsin suuri yhteisymmärrys lienee siitä, että myös perinteistä luomistyötä tekevien tekijöiden taloudellinen asema tulee turvata tietoverkkoympäristössä. Toimiiko nykyinen järjestelmä, vai tulisiko pallo siirtää tuomioistuimilta poliitikoille vaihtoehtoisten korvausjärjestelmien rakentamiseksi?

Olli Vilanka
Tutkija
Svenska handelshögskolan

Stockholms tingsrätt, dom 17.4.2009. Mål nr B 13301-06 T

Artikkeliin sovelletaan alla viitattuja CC-lisenssiehtoja vain siltä osin kuin teosta levitetään Internetissä. Painetussa ja muussa vastaavassa muodossa oikeudet pidätetään. Teosta saa kuitenkin käyttää vapaasti sekä kauapllisessa että epäkaupallisessa opetuksessa.
Tätä teosta koskee Creative Commons (CC)-lisenssi ”Nimeä-Epäkaupallinen-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi” yllämainituin poikkeuksin:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/fi/