Tekijänoikeuden käsitettä ei ole laajennettu

(IPRinfo, teemanumero 2002)

Mikko Välimäen artikkeli Tekijänoikeuden kapinalliset (IPRinfo 2002/teemanumero) on kiinnostavaa luettavaa tekijänoikeuksien kanssa tekemisissä oleville. Ideologiasta tai arvoarvostelmista kumpuavat erot ovat pohjimmiltaan mielipide-eroja, ja sellaisia koskevat totuudet siten subjektiivisia. Niihin en niiden ilmeisen tarkoitushakuisuuden ja tilan puutteen vuoksi tässä puutu, vaan keskityn faktan kommentoimiseen.

Maailma käsitteen “tekijänoikeus” ympärillä on monimutkaistunut, mutta on selkeä virhearvio, että itse käsitettä olisi tulkinnan keinoin laajennettu. Tekijänoikeuden perinteisiä poikkeuksia tuleekin aina soveltaa kulloisenkin toimintaympäristön mukaan. Tekijänoikeus suojaa teoksia ja niiden ulkoista ilmenemismuotoa, ei esimerkiksi informaatiota. Yksi tekijänoikeuden perustavoitteista on monipuolisen sisältötuotannon varmistaminen ja sitä kautta myös käyttäjän ja kuluttajan etu. Korostan vielä, että tekijänoikeutta ei voi käyttää uusien kilpailevien teosten syntymisen estämiseen eikä estämään innovointia sen paremmin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Tekijällä on aina vapaus tuoda tai olla tuomatta oma teoksensa markkinoille.

En edusta niin sanottua tekijänoikeusteollisuutta, enkä siksi laajemmin kommentoi Välimäen siihen kohdistuneita väitteitä. Totean kuitenkin, että jo lainvalmistelun menettelystä johtuen on mahdotonta, että joku tai jotkut tahot hallitsisivat tekijänoikeuden käsitteen tulkintaa. Lain käsitteiden tulkinta ei sitä paitsi ole yksin lainsäätäjän päätettävissä, vaan sitä tekevät mm. riippumattomat tuomioistuimet.

Välimäen artikkelissa vuorottelee kaksi käsitettä: oikeuspolitiikka ja talouspolitiikka. Väitettyjen kapinallisten logiikka on, että ensin mainittu on alisteinen jälkimmäiselle. Näin he pyrkivät oikeuspolitiikan varjolla oman preferenssinsä mukaisiin talouspoliittisiin päämääriin. Eivät heidän keinonsa johda siihen mihin he väittävät niiden johtavan.

Lisäksi puhtaasti talouspolitiikkaan perustuva ajattelutapa (vaikka sen taustalla oleva ajatusmalli, toisin kuin tässä tapauksessa, perustuisikin faktoihin) ei voi tulla kyseeseen lainvalmistelussa tai lainsäädännössä. Talouspolitiikan tulee toki olla yksi, mutta vain yksi, oikeuspolitiikan sisällä toimivista sen suuntaviivoja määrittävistä tekijöistä.

Moniarvoisesta tekijänoikeuskeskustelusta ja kansalaisjärjestöistä

Suomessa ja Euroopassa vallitseva moniarvoinen tekijänoikeuskeskustelukulttuuri on antanut kaikille osapuolille mahdollisuuden tuoda julki omat näkökantansa. Tämä seikka tuo esille mahdollisimman laajan kirjon mielipiteitä, mutta sillä on myös vaikutuksensa keskustelun tasoon.

Termiä “kansalaisjärjestö” ei ole virallisesti määritelty, joten periaatteessa mikä tahansa hyvinkin suppea samanhenkinen tuttavapiiri voi määritellä itsensä kansalaisjärjestöksi ja siten esiintyä julkisuudessa jopa laajan kansalaismielipiteen edustajana ilman todellista mandaattia. EFFi:llä on oman ilmoituksensa mukaan 110 jäsentä.

Jyri Kukkonen
Lakimies
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.