Pohjolalla näkyvä rooli AIPPIn kokouksessa

(IPRinfo 4/2006)

AIPPIn (The International Association for the Protection of Intellectual Property) 40. maailmankokous järjestettiin Göteborgissa 8.-12.10.2006, aivan kaupungin sydämessä. Ruotsin kansallinen AIPPI ryhmä kantoi järjestelyvastuun yhdessä kansainvälisen AIPPIn toimiston kanssa.

Kokouksen ohjelma rakentui neljästä ennakkoon valmistellusta kysymyksestä ja kymmenestä erillisestä miniseminaarista (Workshops). Kokouksessa käsiteltiin myös AIPPIn yleiset hallinnolliset asiat, joista merkittävin lienee lopullinen hyväksyntä myös järjestön nimessä näkyvälle muutokselle teollisoikeusjärjestöstä (Industrial Property) yleisemmin immateriaalioikeudelliseksi järjestöksi (Intellectual Property).

Mielenkiintoisena uutuutena oli yleiskokouksessa käytetty sähköinen äänestysjärjestelmä, jonka avulla lopulliset kannanotot saatiin selville nopeasti ja tarkasti.

Aiempiin kokouksiin verrattuna miniseminaareja oli lisätty. Niissä käsitellyt aiheet olivat käytännönläheisiä tarjoten kuulijoille aiempaa laajemman mahdollisuuden seurata eri immateriaalioikeusalojen kehitystä sekä perehtyä niiden parissa työskentelevien henkilöiden kohtaamiin ongelmiin.

Ilolla voi todeta, että erityinen kiitos miniseminaareista annettiin Suomen, Tanskan ja Norjan AIPPI-yhdistyksille, jotka tekivät Ruotsin ryhmän kanssa yhteistyötä joidenkin miniseminaarien järjestämisessä.

Kansallinen panos edelleen merkittävä
Kansallisesti oli ennen varsinaista yleiskokousta valmisteltu seuraavat kysymykset:
Q189 Amendment of patent claims after grant (in court and administrative proceedings, including re-examination proceedings requested by third parties),
Q190 Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties,
Q191 Relationship between trademarks and geographical indications,
Q192 Acquiescence (tolerance) to infringement of Intellectual Property Rights.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua jokaista kysymystä käsiteltiin erillisessä työryhmässä (Working Committee), jossa kansalliset ryhmät olivat edustettuina. Tämän valmistelun pohjalta yleiskokouksessa hyväksyttiin jokaisesta kysymyksestä suositus eli resoluutio. Ne ovat luettavissa AIPPIn internet-sivuilta (www.aippi.org).

Tämän lisäksi yleiskokouksessa hyväksyttiin suositukset myös seuraavien erityiskomiteoiden (Special Committee) käsittelemien kysymysten osalta:
Q 180 Content and relevance of industrial applicability and/or utility as requirements for patentability
Q 166 Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
Q 165 Optional Protocol to the EPC with regard to Litigation concerning European Patents

Myös nämä resoluutiot löytyvät AIPPIn internet sivulta.

Tavaramerkkioikeuden todellinen harmonisointi
Suomen ja Norjan AIPPI-ryhmät olivat kantaneet päävastuun miniseminaarista IX “The enlargement of the EU – harmonization of trade marks – opportunities and risks for Community Trademarks”. Moderaattorina toimi pääsihteeri Marja-Leena Mansala (IPR University Center).

Mansala alusti keskustelua pohtimalla, voidaanko EU:n tavaramerkkijärjestelmää todellisuudessa pitää täysin harmonisoituna säädöstekstien yhdenmukaisista sisällöistä huolimatta.

EU:n laajetessa korostuu uusien jäsenvaltioiden immateriaalioikeuslainsäädännön tradition sekä oikeusjärjestelmän erilaisuus verrattuna vanhoihin jäsenvaltioihin, joissa EU:n tavaramerkkilainsäädäntöä on sovellettu ja tulkittu pitkään. Sekä kansalliseen että yhteisötavaramerkkiin liittyvän oikeuden täytäntöönpanon kohdalta on merkittävää, että oikeuden täytäntöönpano tapahtuu kansallisesti.

Mansalan mukaan tavaramerkkioikeuden tulisi olla pantavissa täytäntöön EU:ssa yhtäläisin edellytyksin, mikä puolestaan edellyttää harmonisoitujen lakien yhdenmukaista tulkintaa. Jatkossa olisi mietittävä, onko EY-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö riittävä tae jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön harmonisoimiseksi. Mansala piti mahdollisena, että toinen tavaramerkkidirektiivi voisi olla tarpeen. Myös kansallisten tavaramerkkien tulevaisuus mietitytti häntä.

Samassa miniseminaarissa Senior Vice President Max Oker-Blom (Oy Karl Fazer AB) pohti EU:n laajentumiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia EU:n tavaramerkkilainsäädännössä. Oker-Blom tarkasteli kysymystä Fazer Groupin ruokateollisuuden näkökulmasta keskittyen yrityksen toimialueille Baltian maissa, Venäjällä ja Englannissa.

Hän käsitteli erityisesti yhteisötavaramerkkiasetuksen (40/94/EY) 106 artiklaa, joka koskee uusissa jäsenmaissa jo voimassa olleiden tunnusmerkkioikeuksien suhdetta niissä laajentumisen yhteydessä voimaan tulleisiin yhteisötavaramerkkeihin.
Oker-Blom oli kysynyt Baltian maiden tavaramerkkiasiantuntijoilta, onko vuonna 2004 Euroopan unionin laajentumisen yhteydessä tapahtunut yhteisötavaramerkkijärjestelmän laajentuminen Baltian maihin johtanut kanteisiin joko Baltian maissa olevien tavaramerkkioikeudenhaltijoiden tai skandinaavisten osapuolten toimesta. Johtopäätökseksi tuli, että sellaisia riitoja, jotka liittyvät yhteisötavaramerkkijärjestelmän laajentumiseen Baltiaan, on ollut hyvin vähän.

Toimihenkilöissä paljon muutoksia
Yleiskokouksessa hyväksytyn mukaisesti AIPPIn henkilöstössä tapahtui merkittäviä muutoksia. Järjestön pääsihteeri valittiin ensimmäisen kerran AIPPIn historiassa Sveitsin ulkopuolelta: toimeen astuu britti Michael Brunner. AIPPIn seuraava yleiskokous järjestetään Bostonissa. Järjestön puheenjohtaja edustaa aina seuraavan yleiskokouksen järjestävää kansallista ryhmää, ja tämän mukaisesti kauden 2006-2008 puheenjohtajana toimii yhdysvaltalainen Ron Myrick (Finnegan Henderson).
Suomalaista näkyvyyttä kansainvälisessä AIPPIssa lisää tulevaisuudessa se, että Marja-Leena Mansala valittiin Programme Committeen jäseneksi. Tämä työryhmä ehdottaa toimeenpanokokoukselle (Executive Committee) ne aiheet, joista järjestön tulisi laatia yhteinen suositus.

Ennen Bostonissa pidettävää yleiskokousta on odotettavissa kuitenkin Suomen AIPPI-ryhmän järjestämä Helsinki AIPPI Symposium 20-22.4.2008, jonka aihe on”INVENTIONS – is there life after grant?”. Symposiumia mainostettiin näyttävästi myös Göteborgissa, joten toivottavasti paikalle saadaan runsas kansainvälinen osallistujajoukko.

Jan Lindberg
Asianajaja, MJur (ECL)
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Käsitellyt kysymykset, resoluutiot ja osa kansallisten raporttien yhteenvedoista löytyvät AIPPIn sivuilta (www.aippi.org). Aineistoa, jota ei nettisivulta löydy, voi tiedustella paperimuotoisena IPR Instituutista (info at iprinfo.com).