Pääkirjoitus. Ongelmallinen direktiiviehdotus

LehtiarkistoIPRinfo_2-2003 Pääkirjoitus 1.4.2003

(IPRinfo 2/2003)

Euroopan komissio antoi tammikuussa 2003 ehdotuksen direktiiviksi, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja menettelyjä (KOM(2003) 46 lopullinen). Direktiiviehdotus perustuu komission lokakuussa 1998 esittämään väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaista toimintaa sisämarkkinoilla koskevaan vihreään kirjaan. Komissio sai vihreään kirjaan useita kannanottoja, jotka julkaistiin tiivistelmänä.
Vihreä kirja ja siitä annetut kannanotot koskevat väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista eli counterfeit- ja piracy -toimintaa.

Counterfeit-tuotteista eli tuoteväärennöksistä on kysymys silloin, kun toisen tavaramerkkiä tai muuta teollisoikeutta käytetään ilman oikeudenhaltijan lupaa ja piraattituotteista silloin, kun tekijänoikeudella suojattuja tuotteita valmistetaan luvatta.

Kysymys on tahallisesta toisen oikeuksien hyödyntämisestä ja aina teollis- tai tekijänoikeudellisesta loukkauksesta. Yleensä on kyse ammattimaisesta rikollisesta toiminnasta.

Tuoteväärennökset ja piraattituotteet aiheuttavat kiistatta taloudellisia menetyksiä, vääristävät kilpailua ja vinouttavat kauppaa. Kaiken kaikkiaan kysymys on erittäin tuomittavasta toiminnasta. Direktiiviehdotuksessa mainitut selvitykset haittavaikutusten suuruudesta perustuvat kuitenkin oikeudenhaltijoiden tai näitä edustavien tahojen omiin arvioihin eikä puolueettomiin tietolähteisiin.

Tulliviranomaiset valvovat tuoteväärennösten ja piraattituotteiden leviämistä EU:n sisämarkkinoille. Asiaa koskeva ensimmäinen asetus annettiin jo vuonna 1994. Komissio on ehdottanut tammikuussa 2003 myös tämän asetuksen uudistamista. Asetuksen ja asetusehdotuksen perusteella valvonta tapahtuu ainoastaan EU:n ulkorajoilla.

Käytännössä rajavalvonnalla ei pystytä sataprosenttisesti estämään tuoteväärennösten ja piraattituotteiden maahantuontia EU-alueelle. Kerran markkinoille päästyään tuoteväärennökset ja piraatit liikkuvat vapaasti EU:n sisällä. Koska kuitenkin kysymys on aina teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavista tuotteista, voidaan tavaroiden liikkuvuuteen puuttua kussakin jäsenmaassa voimassa olevien teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien lakien perusteella.

Komission ehdottama täytäntööpanodirektiivi on herättänyt melkoisesti intohimoja -sekä puolesta että vastaan. Ehdotukseen liittyy ainakin kahdenlaisia ongelmia: sen soveltamisalaa ei rajoiteta vain tuoteväärennöksiin ja piraattituotteisiin, ja sillä puututaan viranomais- ja tuomioistuinprosessiin, vahingonkorvauksiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Komission käsityksen mukaan jäsenmaiden välillä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanossa vallitsevat erot sanktioiden ja menettelyjen välillä haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa. Varmaan onkin niin, että oikeudellinen tilanne sanktioiden ja menettelyiden osalta vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä. Direktiiviehdotus on kuitenkin monin kohdin niin epämääräinen, ettei se johda toivottuun yhdenmukaistumiseen.

Lisäksi kysymyksessä on ns. minimidirektiivi, jolla luodaan ainoastaan vähimmäistaso, jonka kaikkien jäsenmaiden tulee täyttää. Yhdenmukaistaminen on jo tämän perusteella mahdotonta; kansallisten seuraamusjärjestelmien erot eivät tule poistumaan minimivelvollisuuksilla.

Direktiiviehdotuksessa todetaan, että kansalliset prosessit eri jäsenvaltioissa eroavat huomattavasti toisistaan. Erot eivät kuitenkaan koske ainoastaan immateriaalioikeutta. Onkin kyseenalaista, tulisiko vain yhdelle alalle luoda harmonisoivaa prosessuaalista ja vahingonkorvauksia koskevaa sääntelyä. Rikosoikeudellisten seuraamusten liittäminen yhden alan harmonisointiin nostaa esiin kysymyksen yhteisön toimivallasta.

Ammattimaisen ja laajamittaisen tuoteväärennös- ja piratismitoiminnan vastustaminen on sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjien kannalta tärkeää. Tämän päämäärän varjolla ei kuitenkaan ole perusteltua puuttua jäsenmaiden erilaisiin oikeuskulttuureihin ehdotuksessa esitetyssä laajuudessa. Täytäntöönpanon yhdenmukaistamisen looginen lähtökohta voisi paremminkin olla yhteisötasoiset suojamekanismit.

Suomen kannanotot valmistellaan valtioneuvostossa ja eduskunnan suuressa valiokunnassa, jonka pöytäkirjoista on yleensä linkit relevantteihin lausuntoihin. Toimeenpanodirektiiviä käsiteltäneen kesällä 2003.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center