PRH:n valituslautakunnan päätöksiä: Perustelut turhan usein kateissa

(IPRinfo 1/2009)

IPR University Center

IPR University Centerissä käytetään PRH:n valituslautakunnan päätöksiä apuna esimerkiksi oikeustapauksia analysoitaessa. Kun tavaramerkkejä ja patentteja koskevia aineistoja tarkastellaan kokonaisuutena, jo aiemmin saatu kuva lautakunnan perustelujen yhteismitattomuudesta vahvistuu. Vaikka puolet ratkaisuista on hyvin perusteltuja, peräti neljännes ei anna lukijalle mitään informaatiota ratkaisun syistä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tutkii melko laajasti sekä tavaramerkki- että patenttihakemukset. Patentin osalta tutkitaan muodollisten vaatimusten lisäksi uutuus, keksinnöllisyys ja tekninen toisinnettavuus.

Tavaramerkin keskeinen tehtävä on osoittaa tuotteen alkuperä niin selvästi, että kohderyhmään kuuluva mieltää tällä merkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä organisaatiosta.

Rekisteröinti edellyttää, että tavaramerkki on erottamiskykyinen eikä se ole sekoitettavissa ennestään rekisteröityihin tavaramerkkeihin. PRH tutkii viran puolesta sekä erottamiskykyisyyden että osittain sekoitettavuuden.

Koska tavaramerkin haltijalla on laaja yksinoikeus määrätä merkkinsä käytöstä, hakemuksessa on määriteltävä tarkasti ne tuotteet, jotka se kattaa: pelkkä tavaramerkkiluokka ei riitä, vaan on kerrottava, mitkä tavarat tai palvelut hakija haluaa mukaan. Patenttihakemuksessa puolestaan on kirjattava vaatimukset hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Rekisteröinti, kuulutus, väite ja valitus
Mikäli PRH:n tutkija ei havaitse estettä rekisteröinnille, merkitään tavaramerkki tai patentti rekisteriin. Rekisteröinnistä kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä tai Patenttilehden B-osassa.

Kuuluttamisesta alkaa tavaramerkin osalta kahden kuukauden ja patentin osalta yhdeksän kuukauden väiteaika. Rekisteröintiä vastaan voi kuka tahansa tehdä väitteen, jonka pohjalta hakemus käsitellään uudestaan virastossa. Jos väite hyväksytään, rekisteröinti kumotaan.

Hakija tai väitteentekijä voi hakea muutosta viraston päätökseen PRH:n valituslautakunnalta 60 päivän kuluessa siitä, kun sai tiedon päätöksestä. Valitusoikeus on sillä, jolle viraston päätös on vastainen.

Lautakunnan päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 60 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä. KHO:n päätös on asiassa lopullinen, mutta KHO voi myös palauttaa asian virastoon uudelleen tutkittavaksi, jolloin prosessi alkaa alusta.

Valituslautakunnan puheenjohtaja on joko viraston pääjohtaja tai hänen nimittämänsä PRH:n tuomarintehtävistä kokemusta saanut virkamies. Lisäksi lautakunnassa on aina kaksi virkamiesjäsentä. Heiltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja käsiteltävään asiaan liittyvän lainsäädännön tuntemusta.

Puheenjohtaja kutsuu jäsenet istuntoon kulloinkin käsiteltävänä olevan valitusasian laadun perusteella, jotta kokoonpano olisi aina mahdollisimman asiantunteva.

Tavaramerkkivalitusten aiheena sekoitettavuus
Valituslautakunta hylkäsi 2006 tavaramerkkivalituksista puolet. Kolmasosa valituksista ratkaistiin kumoamalla PRH:n päätös kokonaisuudessaan ja palauttamalla asia viraston tutkijalle. Lopuissa ratkaisuissa kumottiin PRH:n päätös osittain (7 prosenttia), valitusta ei otettu tutkittavaksi (3 prosenttia) tai lausunnon antaminen raukesi (2 prosenttia).

Valituslautakunnan käsittelemistä tavaramerkkitapauksista peräti kolme neljännestä koski tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta. Erottamiskykyä lautakunta joutui arvioimaan sen sijaan vain n. 20 prosentissa tapauksista. Nämä molemmat tai jokin muu syy oli pohdittavana vain 3 prosentissa tapauksista.

Sekoitettavissa olevina lautakunta piti mm. seuraavia sanamerkkejä:
invoicia / IN-VOICE
LabX / LABRX
BAVI-TABS / BEVITAN, BEVITA
Runo-olympialaiset / OLYMPIC, OLYMPIC GAMES, OLYMPIA
HAI / Hai-Kaluste Ky, Oy Hai-Rent Ab
AIRWOLF / WOLF
CALIBER / CALIBRE
CUISINE NOBLESSE / NOBLESSE
MEDITEC / MEDITE

Erottamiskykyä vailla olivat lautakunnan mielestä mm. seuraavat:
REPLAYTV luokassa 9 (mm. äänen ja kuvan tallennus, siirto- ja toistolaitteet)
TOOLS luokassa 35 (mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehtävät)
BRASSI luokassa 29 (mm. liha, kala, siipikarja ja riista)
Datasähkö luokissa 9 (mm. laitteet ja kojeet sähkönjohtamiseen), 38 (kaukoviestintä) ja 42 (mm. tieteelliset ja teknologiset palvelut)
SININEN luokassa 30 (suklaa)
DIAMONDS & DIAMONDS 1902 luokassa 14 (mm. jalometallit ja jalokivet)
RAPIDO luokassa 12 (mm. ajoneuvot)

Patenttien osalta valituslautakunta tutki suurimmassa osassa tapauksista aina patentoitavan uutuutta (24 päätöstä 30:stä oli perusteltu uutuusvaatimuksella). Vuonna 2006 lautakunta pysytti PRH:n ratkaisun n. kahdessa kolmasosasta tapauksissa.

Tavaramerkkiperusteluista kolmasosa puutteellisia
Valituslautakunnan perustelujen taso ja yksityiskohtaisuus vaihteli suuresti. Kattavasti ja selkeästi lautakunta oli perustellut lähes puolet ratkaisuistaan; näissä perusteluja saattoi olla monta sivua. Noin kolmasosa ratkaisuista oli perusteltu lyhyesti, mutta asian laadun vuoksi riittävästi.

Ratkaisujen viimeinen neljännes oli perusteltu ainoastaan toteamuksella: “Kun otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja siinä saatu selvitys sekä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä ilmenevät perustelut ja sovelletut lainkohdat, päätöksen muuttamiseen ei ole syytä.”

Kun PRH:n päätöspaperikin on useimmiten varsin niukka, tulisi tällaista sisällöltään tyhjää perustelua hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti välttää.

Patenttiratkaisut perusteltu tarkemmin
PRH:n patenttiasioita on valituslautakunnassa vain neljäsosa tavaramerkkeihin verrattuna, ja patenttivalituksia hylätään suhteessa enemmän. Vuonna 2006 hyväksyttiin 10 valitusta, joista peräti 7 oli väitteentekijän laatimia.

Patenttipäätöksissään valituslautakunta on kuitenkin perusteellisempi kuin tavaramerkeissä. Patenttihakemuksen käsittely edellyttää paneutumista teknisiin yksityiskohtiin. Valitus- ja väiteasioiden ratkaisujen perusteluissa on usein yksityiskohtaisia kuvauksia haetusta keksinnöstä, sen toiminnasta ja vertailusta muihin jo patentoituihin keksintöihin.

Ratkaisuissa viitataan useasti hakemuksen liitteistä löytyviin tekniikkaselosteisiin. Vain muodollisten, esimerkiksi hakemusmaksua koskevien vaatimusten takia tehdyt valitukset on kuitenkin perusteltu lyhyesti.

Aino Kemppainen
Erkka Rautio
Päivi Helander

Tavaramerkkipäätöksiä selvitti Aino Kemppainen, joka oli harjoittelijana IPR University Centerissä kesällä 2007. Patentteja koskevat tiedot kokosi Erkka Rautio, joka oli harjoittelijana kesällä 2008. Tekstin on koonnut Päivi Helander syksyllä 2008.